Politikerne fikk informasjon om Bussveien mellom sentrum og Mosvannet

Sist uke stilte prosjektledelsen i Bussveien i bystyresalen i Stavanger for å fortelle politikerne om planen som ble sendt til kommunen i høst.

- Vi hadde lyst til å vise politikerne at vi har fått til en plan som gir bussen god prioritet, at den er kostnadseffektiv og at vi får til å bygge bussvei med få inngrep i eiendommer, sier planleggingsleder Synnøve Westermoen.

Reguleringsplanen ble sendt over i september. Nå er det kommunen som bestemmer når planen skal til førstegangsbehandling og etter hvert legges ut på høring.

To felt for bussen parallelt med bilveien

Formannskapet i Stavanger vedtok i 2016 at parallellført bussvei i de to nordlige kjørefeltene av Madlaveien er løsningen for Bussveien mellom Stavanger sentrum og Mosvatnet.

- På den måten sørger vi for at bussen går utenom to sterkt trafikkerte kryss: rundkjøringen ved Rogaland Teater og rundkjøringen ved E39 Motorveien. Det gir et forutsigbart bussveisystem og god avvikling for trafikk som skal rett frem i Kannik.

Bussveien er en del av fremtidens transportsystem

Mye har skjedd med trafikkbildet rundt Stavanger sentrum det siste året. Ryfast og Eiganestunnelen har åpnet, noe som gir mindre trafikk i sentrumsveiene

Lange perronger dobler kapasiteten

Bussholdeplassene blir i Bussveien kalt for stasjoner. Det er fordi de ligner stasjonene på for eksempel Bybanen i Bergen. Stasjonene blir lange, for at flere busser skal kunne stoppe samtidig. 

Stasjonen ved Niels Juelsgate 

Sidestilte kollektivfelt ikke nok

Samme dag som Ryfast åpnet, ble to av feltene i Kannik gjort om til kollektivfelt. Det ble gjort for å hindre at den økte kapasiteten i Kannik ikke umiddelbart skulle fylles opp av biltrafikk. Fylkeskommunen benyttet anledningen til å forberede trafikkmønsteret på den kommende parallellførte Bussveien.

- Det fungerer veldig greit som i dag, men bussen hindres fremdeles i kryssene. Med 70 busser i timen i rushtiden blir det helt nødvendig å prioritere bussen for at ikke forsinkelser skal forplante seg til resten av Bussveien, forklarer planleggingslederen.

Bussen blir filtrert utenom rundkjøringen. Da flyter biltrafikken også bedre. 
Se filmen og les gjerne mer om Bussveien og strekningene her – og følg gjerne oppdateringer om Bussveien på Facebook.