Lager fredningsforslag for Folkets Hus i Sauda

Per Inge Fjellheim  Folkets hus i Sauda foreslås fredet, og nå ber fylkeskommunen om innspill til utformingen av fredningsforslaget. Frist for merknader er 1. februar.

Grunneiere, eiere og andre rettighetshavere skal gis mulighet for medvirkning i utformingen av fredningsforslaget til Folkets hus i Sauda. Fylkeskommunen ber derfor om eventuelle merknader innen 1. februar 2021, før endelige utarbeiding av fredningsforslaget.

Forslaget vil bli sendt på høring til berørte parter og utlagt til offentlig ettersyn i Rogaland fylkeskommune og Sauda kommune slik at alle som ønsker kan uttale seg. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om fredning med hjemmel i kulturminnelovens paragraf 15.

Formålet med fredningen

Formålet med fredningen av Folkets hus er å bevare et kulturminne av lokal, regional og nasjonal verdi. Folkets hus har stor arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. Det representerer en del av industri- og arbeiderhistorien som ikke bare har vært avgjørende for utviklingen av Sauda, men som også har satt avtrykk i den nasjonale historien. Bygningen er tegnet av Gustav Helland, en av Rogalands mest kjente arkitekter, og ble oppført på dugnad.

Fredningsforslaget vil omfatte den eldre delen av Folkets hus (bygningsnummer 172405517) med eksteriør, interiør, fast inventar, muligens enkelte deler av løst inventar som er spesielt knyttet til bygningen samt spesifikt tilpassede ramper, trapper og gangpartier rundt bygningen. Nyere del av Folkets hus (Skulegata 18, bygningsnummer 172405517-1), omfattes ikke av fredningen.

Det forutsettes at Folkets hus i Sauda, med både eksteriør og interiør, blir behandlet som fredet inntil fredningsspørsmålet er avgjort. Dette innebærer blant annet at enhver endring som går ut over vanlig vedlikehold skal forhåndsgodkjennes av kulturminnemyndighetene.

Fellesskap og demokrati

I Riksantikvarens fredningsstrategi angis en rekke temaer, som må få særlig oppmerksomhet i arbeidet med å sikre mangfold og representativitet i den samlede bestand av fredede kulturminner. Folkets hus passer svært godt inn i fredningsstrategiens målsetninger, spesielt med tanke på kategorien «Fellesskap og demokrati» med temaene «hus for religionsutøvelse/forsamlingshus» og «Historiske steder/utviklingen av demokratiet».

Folkets hus har nylig fått et svært veltilpasset tilbygg og den eldste delen har blitt restaurert i samråd med Rogaland fylkeskommune. Tunge tekniske løsninger er i all hovedsak lagt til tilbygget, noe som har gitt mulighet for å bevare den eldste delen nærmest uendret. I og med at Folkets hus er utpekt som Sauda kommunes kulturhus for all overskuelig fremtid, ligger forholdene for fremtidig bevaring svært godt til rette.

Historien om Folkets hus

Folkets hus i Sauda stod ferdig i 1931. Det ble oppført med en omfattende dugnadsinnsats fra fabrikkarbeiderne. Det var smelteverket som, i tråd med konsesjonsvilkårene, stilte en tomt til rådighet. Smelteverket betalte også for arkitekttegningene til Gustav Helland.

Folkets hus ble raskt en sterk institusjon i byens organisasjonsliv. Det var en bastion for fagforeningenes og de venstreorienterte partiers politiske aktiviteter, og fungerte i tillegg som arbeiderklassens kulturhus med et bredt spekter av aktiviteter og tilbud. Folkets hus var arbeiderklassens svar på funksjonærklubben i Åbøbyen. Sauda Fabrikkarbeiderforening (SFAF) var husets eier som også organiserte driften.

I takt med at arbeiderklassen fikk bedre kår ble de politiske motsetningene mindre. Folkets hus fikk dermed en bredere appell som et samfunnshus for alle sosiale lag. Imidlertid har antallet ansatte på smelteverket variert sterkt, og etter toppåret i 1960 med 1300 ansatte har tallet stupt til under 200 i dag. Tallet på medlemmer i SFAF sank tilsvarende, og det ble stadig mer krevende for foreningen å drifte Folkets hus. I 1992 ble det inngått driftsavtale med kommunen, men etter hvert ble vedlikeholdsetterslepet så stort at SFAF ikke var i stand til å ivareta huset. Etter en rekke utredninger, valgte kommunestyret i 2013 å satse på Folkets hus som Saudas fremtidige kulturhus. Kommunen overtok bygget for en symbolsk sum og et ideelt aksjeselskap har nå hånd om bygget.

Effektfulle og elegante løsninger

Stilmessig har Folkets hus klare nyklassisistiske trekk, men innvarsler også funksjonalismen. Huset kan arkitektonisk ses i sammenheng med den utpregede klassiske funksjonærklubben i Åbøyen, og det funksjonalistiske rådhuset i sentrum. Alle de tre byggene er tegnet av Helland. Folkets hus er preget av enkle, men svært effektfulle og elegante løsninger. De opprinnelige løsningenes kvalitet ble gjennom tidene noe utvisket gjennom omfattende bruk og et svært praktisk rettet vedlikehold. Gjennom restaureringen i 2017-2018 har de opprinnelige løsninger blitt hentet frem igjen og gitt nytt liv. Restaureringen ble dessuten gjennomført med den samme dugnadsånden som karakteriserte den opprinnelige byggeprosessen. Over 2000 arbeidstimer ble lagt ned av frivillige under kyndig veiledning, noe som tilførte husets kulturhistorie ytterligere en dimensjon, og reetablerte Folkets hus som et kulturminne med sterk lokal forankring.

Veggmaleriene i storsalen er en særlig attraksjon. De er utført av Ragnvald Eikeland og Håkon Landa i 1953. Selv om maleriene altså ikke er fra byggeåret, er de noe av det mest kjente og kjære ved huset. Gjennom deres symbolske formspråk og innhold avspeiler de arbeidernes vilkår og historie. Det har gjennom tidene vært en utfordring å bevare maleriene, men ulike tiltak for klimastyring skal nå sikre så gode bevaringsforhold som mulig.

Kulturminne av nasjonal verdi

Rogaland fylkeskommune vurderer at Folkets hus i Sauda er et kulturminne av nasjonal verdi på bakgrunn av bygningens autentisitet, representativitet, sjeldenhet, kunstneriske, arkitektoniske og kulturhistoriske verdi. Byggets høye grad av autentisitet er ivaretatt, også etter oppføring av tilbygget. Bygningen avspeiler en svært viktig del av historien til Sauda, men har også betydelig nasjonalhistorisk verdi og er en fredningsverdig representant for den tidlige, kraftbaserte industrien i Norge.

Tidligere vern       

Folkets hus fikk et formelt vern gjennom den nylig vedtatte kommuneplanen, hvor bygget inngår i en større hensynssone for Sauda sentrum. Denne hensynssonen sammenfaller med området «Sauda sentrum» angitt i Riksantikvarens NB!-register. Registeret er en database over kulturmiljøer av nasjonal interesse i byer og tettsteder i Norge. I kommuneplanen er det et eget vedlegg som utpeker de spesifikt verneverdige bygningene i kulturmiljøet i Sauda sentrum. Folkets hus er utpekt som en verneverdig bygning av nasjonal verdi. Utvelgelse og markering av nye hensynssoner i gjeldende kommuneplan var i hovedsak basert på kommunens kulturminneplan, som ble utferdiget kort tid før kommuneplanen. Kulturminneplanen gir fyldig omtale av Folkets hus og omtaler den forventede fredningen.

Kulturminneplanen samt kommuneplanen med kart og vedlegg er tilgjengelig på Sauda kommunes nettside

Har du innspill?

Eventuelle merknader sendes Rogaland fylkeskommune, postboks 130 sentrum, 4001 Stavanger, eller e-post firmapost@rogfk.no innen 1. februar 2021.

Til toppen