Kulturhistoriske landskap (KULA) ute på høring - Rogaland fylkeskommune

Kulturhistoriske landskap (KULA) ute på høring

Klikk for stort bildeJærkysten med Hå gamle prestegård og strandgravfeltet i forgrunnen. Lars Sørgård Sørensen Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland er lagt ut på høring, med høringsfrist 15. september. 

KULA er et Nasjonalt register over Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse som er opprettet av Riksantikvaren, på bestilling fra Klima- og miljødepartementet. Registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommuner og andre myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det klargjør hvilke landskap det knytter seg nasjonale interesser til, hva disse består i og hvordan de bør ivaretas. Dette skal bidra til en god forvaltning av landskap generelt og disse nasjonalt viktige landskapene spesielt og gi økt forutsigbarhet i arealplanleggingen.

Høringsfrist 15. september

Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland er er lagt ut på offentlig høring med høringsfrist 15. september. 

Kartleggingen er gjennomført av fylkeskommunen i nært samarbeid med Riksantikvaren, og med involvering fra kommunene. Det er Riksantikvaren som står ansvarlig for KULA-rapporten og som sender rapporten på høring.

Det er foreslått 17 landskap i Rogaland av nasjonal interesse. Disse blir presentert gjennom en fagrapport. 

Les mer om offentlig høring for kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Rogaland.

Til toppen