Kulturhistoriske landskap (KULA) ute på høring - Rogaland fylkeskommune

Kulturhistoriske landskap (KULA) ute på høring

Klikk for stort bildeJærkysten med Hå gamle prestegård og strandgravfeltet i forgrunnen. Lars Sørgård Sørensen Riksantikvarens forslag til kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland er lagt ut på høring, med høringsfrist 15. september.

KULA er et Nasjonalt register over kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse som er opprettet av Riksantikvaren, på bestilling fra Klima- og miljødepartementet. Registeret skal være et kunnskapsgrunnlag og forvaltningsverktøy for kommuner og andre myndigheter som påvirker og styrer utviklingen av landskap. Det klargjør hvilke landskap det knytter seg nasjonale interesser til, hva disse består i og hvordan de bør ivaretas. Dette skal bidra til en god forvaltning av landskap generelt og disse nasjonalt viktige landskapene spesielt og gi økt forutsigbarhet i arealplanleggingen.

På Riksantikvarens nettside om Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse finnes mer informasjon om prosjektet. Her finnes også et digitalt kart som viser status for KULA registeret for hele landet.

Riksantikvarens nettside

Høringsfrist 15. september

Riksantikvarens forslag til Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) i Rogaland ble lagt ut på offentlig høring 12. mai. Høringsfristen er satt til 15. september. 

Kartleggingen er gjennomført av fylkeskommunen i nært samarbeid med Riksantikvaren, og med involvering fra kommunene. Det er Riksantikvaren som står ansvarlig for KULA-rapporten og som sender rapporten på høring. Klikk for stort bilde 

Høringen går til de kommunene der det foreslås landskap, til myndigheter på regionalt nivå, næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og museer på fylkesnivå i Rogaland. Høringen er åpen, og alle har mulighet til å komme med innspill. 

Høringsbrev Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (PDF, 7 MB)

17 landskap av nasjonal interesse

Det er foreslått 17 landskap i Rogaland av nasjonal interesse. Disse blir presentert gjennom en fagrapport. 

Høringsutkast 

De foreslåtte KULA-landskapene ligger i ulike landskapsregioner, fra høyfjell til fjord og ytterkyst og viser den store variasjonen som finnes i landskap og ressursutnyttelse i fylket, men med en særlig vekt på jordbrukslandskapet. Mange viktige tema i Rogalands og Norges historie er også representert. Status som KULA-landskap kan utgjøre en ressurs for kommunene, gi grunnlag for verdiskaping og utvikling, og bidra til å fremme kunnskap om landskap og om de historiske sporene i landskapene.  

Informasjonsark fra Riksantikvaren

Riksantikvaren har utarbeidet et informasjonsark som skal gjøre det enklere å gi involverte og interesserte tidlig informasjon om KULA. Det forteller kort hvorfor det opprettes et KULA-register, hva KULA er og hva KULA-status betyr.

Informasjonsarket er tenkt distribuert til administrasjon og folkevalgte i kommunene, og kan også sendes til grunneiere og innbyggere. Informasjonsarket er også egnet for publisering på kommunenes egne hjemmesider, og kan legges ved nyhetsbrev eller deles ut.

Informasjonsarket (bokmål) (PDF, 777 kB)

Informasjonsarket (nynorsk) (PDF, 777 kB)

Til toppen