Fylkeshuset skal bli «nytt» og fylkeseiendommen videreutvikles

Illustrasjon: nytt fylkesbygg - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Slik kan nytt t fylkesbygg bli. Illustrasjon: Norconsult

Fylkeshusbygget skal bygges om og bli «nytt». Samtidig skal fylkeskommunens tomt og området i Stavanger sentrum utvikles videre i nært samarbeid med våre naboer Rogaland teater og Arkeologisk museum gjennom arbeidet med «Akropolisvisjonen.  

Det betyr at arbeidet med regulering for ombygging/rehabilitering av selve fylkeshuset, som mange kjenner som «det gamle sykehuset» i Stavanger sentrum, kan starte. Planen er at deler av bygget, spesielt den eldste delen, bygges om innvendig, samtidig som ett av byggene rives og erstattes med et nytt og større bygg. (Bygg B). Målet er at det "nye fylkeshuset" skal være klart til innflytting ved årsskifte 2024/2025.

Samtidig skal arbeidet med å utvikle tomten rundt fylkeshuset være en viktig del av arbeidet og prosessen videre. Dette skal skje i tett samarbeid med aktører som Rogaland teater og Arkeologisk museum som ønsker å bygge ut i området, og arbeidet med «Akropolisvisjonen. I tillegg skal mulighetene for alternativ bruk og økt utnyttelse av tomten vurderes. Dette kan også inkludere salg eller offentlig/privat samarbeid (OPS).

Illustrasjon av fylkeshuset - Klikk for stort bildeIllustrasjon av nytt fylkesbygg, både eksisterende og et "nytt" bygg B. Dette skal gi en ny vestibyle, nye innganger og en bygningsmasse som er i fleksibel høyde. Illustrasjon: Norconsult

Det er fylkestinget som har bedt om at mulighetene for fylkeshuset og fylkeseiendommen ble presentert i en egen mulighetsstudie. Nå har et flertall fylkestinget vedtatt å gå videre med planene, og at 675 millioner kroner til rehabilitering, ombygging og utvidelse av fylkeshuset skal innarbeides i den kommende økonomiplanen.

Fylkesordfører Marianne Chesak - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak

– Det er dyrt å drifte fylkeshuset slik bygget er i dag, og som ansvarlig eier må vi se på driftskostnadene over tid. I tillegg er det ikke plass til alle som jobber i fylkeskommunen i bygget, slik det er i dag. Det betyr at vi må se på nye løsninger. Det er gjort et grundig arbeid for å belyse alle muligheter, også de økonomiske konsekvensene for å drifte og vedlikeholde fylkeshuset, både på lang og kort sikt. Analysene viser at det er økonomisk gunstig for fylkeskommunen å bygge om. Det blir spennende å følge arbeidet videre, sier fylkesordfører Marianne Chesak. 

Muligheten er grundig vurdert

Det er bygg- og eiendomsavdelingen som har hatt ansvar for å gjennomføre mulighetsstudiene, og Norconsult har bidratt med å se nærmere på hvordan fylkeshuset og fylkeskommunens eiendom kan bli i framtiden. Det er denne studien som danner grunnlaget for de videre planene og gir en nærmere beskrivelse av fylkeshuset, hvordan arealene i huset kan brukes på en bedre og mer effektiv måte.

– Det er gjort et omfattende og godt arbeid for å vise hvordan fylkeshuset kan bli. Mulighetsstudien viser hvilket potensiale fylkeshuset og eiendommen har. Nå har vi et godt grunnlag for å jobbe videre og samtidig dekke behovene fylkeskommunen har, sier Heidi Klaveness, bygg- og eiendomssjef. 

Heidi Klaveness, bygg- og eiendomssjef Rogaland fylkeskommune

Skissene fra Norconsult viser et oppgradert og modernisert fylkeshus, som inkluderer et nytt sentralbygg (bygg B) med kantine, kafé, møteromssenter og publikumssoner. I tillegg er fylkeskommunens behov for flere kontorplasser og bedre intern logistikk og infrastruktur tatt med. Tanken er at bygget skal legge til rette for og bidra til bedre samhandling.

Arbeidet med å utvikle fylkeshuset skal inkludere og involvere medarbeidere og organisasjonen i egne brukerprosesser, og målsettingen er å etablere en felles visjon for et fremtidsrettet og moderne fylkeshus. I tillegg skal lages et rom- og funksjonsprogram som etter hvert skal til politisk behandling.

Mange muligheter er kartlagt

Mulighetene for alternativ bruk av fylkeshuset og fylkeseiendommen er kartlagt, også salg og eventuelt kjøp av ny tomt/bygg er vurdert. Dette er gjort med bakgrunn i behovet fylkeskommunen har for å utvikle organisasjonen slik at dagens og morgensdagens behov til arbeidsplassen blir ivaretatt. Nå er det klart at fylkeshuset blir nytt, og at området rundt skal utvikles videre.    

– Dette er i tråd med vår faglige vurdering, økonomiske analyser og forslag. Det blir spennende å jobbe videre med dette prosjektet i hjertet av Stavanger, i tråd med de føringene vi nå har fått fra fylkestinget, sier Klaveness.