Bedre økonomisk resultat enn ventet - Rogaland fylkeskommune

Bedre økonomisk resultat enn ventet

Fylkesrådmann Inge Smith Dokken presenterer økonomiplanen for 2021-2024. - Klikk for stort bildeFylkesrådmann Inge Smith Dokken da han presenterte Økonomiplan 2021-2024 i november 2020. Elisabeth Krey Jenssen Pandemiåret 2020 ga et bedre økonomisk resultat enn forventet for Rogaland fylkeskommune. Netto driftsresultat ble på 392 millioner kroner, etter korreksjoner. Det gjør at målet om et netto driftsresultat på 5 prosent av driftsinntektene på det nærmeste er oppnådd i 2020.

– Dette resultatet vitner om en organisasjon som leverer godt og har budsjettdisiplin også når den står midt i en krise. Vi får et resultat som er på høyde med de siste årene. Det er positivt, og vil gi oss bedre forutsetninger på vei inn i den krevende økonomiplanprosessen for de neste fire årene, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken.

Han legger til at fylkeskommunen har en nokså beskjeden bufferkapital på disposisjonsfond, og har i et stramt revidert budsjett for 2020 brukt 125 millioner kroner av denne kapitalen til å redusere låneopptaket.

– Når resultatet nå blir bedre enn ventet, settes midler av til disposisjonsfond slik at «krisekassen» kan bygges noe opp igjen. Vi trenger reserver for å kunne takle uforutsette tilbakeslag, sier Smith Dokken, og viser til en av overskriftene i økonomiplanbehandlingen: «Hvis økonomien styres fornuftig, skapes økonomisk og politisk handlingsrom».

Også økonomisjef Øyvind Langeland er fornøyd.

 – Vi betalte kun minimumsavdrag i 2020, og bør i utgangspunktet ha et netto driftsresultat på 5 prosent, slik at vi kan bruke overskuddet til å investere i for eksempel skoler og veier, sier han. På grunn av fylkeskommunens store investeringsbehov og høye gjeld, er dette nødvendig for å unngå at låneopptakene blir for høye. Økonomisjefen viser til at fylkestinget har en målsetting om å redusere gjeldsgraden.

Dette viser tallene:

  • Det foreløpige årsregnskapet for 2020 viser at Rogaland fylkeskommune hadde et korrigert netto driftsresultat på 392,2 millioner kroner.
  • Dette tilsvarer 4,9 prosent av driftsinntektene.
  • Som tidligere år, er det kun dekket inn minimumsavdrag på fylkeskommunens forholdsvis høye lånegjeld. Etter de prinsippene for inndekning av avdrag som fylkestinget har vedtatt for 2021, tilsvarer netto driftsresultat 2,9 prosent av driftsinntektene.
  • Før korreksjon var driftsresultatet på 581,7 millioner kroner.
  • 235 millioner kroner er avsatt til øremerkede formål som for eksempel Ulla-Førre-fondet og belønningsmidler via byvekstavtalen som skal bidra til at flere sykler, går eller tar kollektivtransport.
  • Rogaland fylkeskommune har et prinsippvedtak om at pensjonspremier skal dekkes inn og at såkalte premieavvik skal føres mot fond. Lave årspremier innebærer at 45,4 mill. kroner dekkes av et skjermet fond. Netto driftsresultat er oppjustert for å vise dette.

Lave pensjonspremier bedrer resultatet

Når vi sammenligner med revidert budsjett for 2020 i november, har fylkeskommunen brukt om lag 185 millioner kroner mindre enn budsjettert. En vesentlig del av dette skyldes uvanlig lave pensjonspremier som følge av et moderat lønnsoppgjør. Spart arbeidsgiveravgift kommer i tillegg.

– I sum forbedres regnskapsresultatet med over 100 millioner kroner som følge av lavere pensjonspremier. Dette er uten tvil engangseffekter, som ikke påvirker budsjettforutsetningene i 2021, sier økonomisjefen.

Tapte inntekter – økte utgifter

Pandemien har påført fylkeskommunen en stor økonomisk belastning i form av tapte inntekter og økte utgifter. Mye av dette er imidlertid kompensert gjennom økte bevilgninger fra staten.

I driftsresultatet inngår et overskudd for skolene på om lag 50 millioner kroner. Dette overskuddet tar skolene med seg videre i 2021. Skolenes overskudd har økt fra 37 millioner kroner i fjor.

Det er lagt opp til at både skolene og kollektivtransportselskapet Kolumbus skal få dekket tapte inntekter og økte utgifter som er en direkte konsekvens av pandemien. Dette vil eventuelt bidra til å øke overskuddet for skolene.

På flere områder har organisasjonen hatt et lavere forbruk i 2020. Vi har blant annet reist mindre og deltatt på færre kurs og konferanser enn vanlig. Deler av dette kan være  et resultat av lavere gjennomføringsevne i 2020, og kan øke utgiftsbehovet i 2021.

Oppstart for regionreformen

2020 var også året der fylkesvegadministrasjonen og andre nye oppgaver ble tilført fylkeskommunen gjennom regionreformen.

– Vi har lagt bak oss et veldig spesielt år, som også var oppstartsåret for regionreformen og nye store enheter i samferdselsavdelingen. Også her er det mange forhold som har påvirket årsresultatet, men vi har greid å få til en så normal drift som mulig under de spesielle omstendighetene, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken.

NB! I forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsmeldingen for 2020, vil det bli utarbeidet en bred finansiell analyse med en forklaring på vesentlige budsjettavvik.

Etter ny kommunelov skal fylkesrådmannen ferdigstille et konsolidert regnskap for hele konsernet innen 22. februar. Det fylkeskommune foretaket Tannhelse Rogaland FKF er ikke inkludert i de foreløpige tallene (over).

Til toppen