Bærekraftig – men hvordan?

Luftfoto av Nord-Jæren - Klikk for stort bilde Alexey Topolyanskiy  – Vi må handle raskere, prioritere hardere og ta større risiko. Vi har ikke tid til omkamper. Oppgavene er store. Da må vi samarbeide og trekke i samme retning her i fylket, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Hun kommenterer kunnskapsgrunnlaget og arbeidet med den nye rapporten Regional planstrategi 2021–2024, som ser på muligheter og utfordringer for Rogaland på veien mot bærekraftig utvikling.

 

Framtiden er preget av stor usikkerhet. Det er mye vi ikke vet, bortsett fra at vi må omstille oss raskt, til en framtid vi kun ser vage konturer av.

Fylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak.

I fare for å dø ut

Klimaet er i endring, og det vil samfunnet også være i årene som kommer. Infrastrukturen må rustes opp, for å unngå enda større kostnader. I tillegg slår FN alarm om at flere dyrearter enn noen gang står i fare for å dø ut. Den viktigste trusselen for disse er endringer i arealbruken. Blant annet omdisponering av natur og matjord til boliger, næringsområder eller veg. 

Er vi på rett spor?

Fylkesordfører Marianne Chesak - Klikk for stort bildeFylkesordfører i Rogaland, Marianne Chesak.Vi vil at Rogaland skal være en bærekraftig, attraktiv og dynamisk region. Men hvilken vei går utviklingen? Er vi på rett spor? 

– I næringslivet endres premissene raskt i grønn retning. Kravene om en bærekraftig drift kommer ikke bare fra det offentlige og klimabevisste unge, men nå også fra banker og investorer, sier Marianne Chesak. 

Samtidig er den økonomiske veksten i verden kraftig redusert. Norge er en liten og åpen økonomi der særlig eksportbedriftene påvirkes.

Økte kompetansekrav

– Teknologien utvikles nå så fort at kompetansen vår blir foreldet raskere enn før. Dette krever et større fokus på etter- og videreutdanning. 

Mange av de som utdanner seg i dag, vil kanskje måtte omskolere seg en eller flere ganger i løpet av karrieren.

Utdanningsnivået stiger i samfunnet og arbeidsgivere stiller i økende grad kompetansekrav. Det er blitt vanskeligere å finne jobb som ikke krever utdanning utover grunnskolen. Utdanningsnivået påvirker samfunnsdeltakelsen, helsetilstanden og sågar levealderen til enkeltmennesker, og de sosiale forskjellene øker. 

Flere eldre

Samtidig blir vi flere eldre i samfunnet, og andelen yrkesaktive faller. Dette øker presset på ny teknologi og nye arbeidsformer og forsterker behovet for en sunn økonomisk styring i det offentlige.

FNs bærekraftsmål i Rogaland

Rapporten Bærekraftig utvikling i Rogaland - utfordringer og muligheter er første del av arbeidet med regional planstrategi 2021-2024, hvor fylkeskommunen staker ut retningen for samfunnsutviklingen. Det er behov for samarbeid og miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft for å nå FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål ikonerFNs bærekraftsmål er veikartet for hvordan vi skal takle vår tids største utfordringer; å stoppe klimaendringene, utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet.

FNs bærekraftsmål er et hjelpemiddel, som minner oss på hele vårt ansvar i samfunnsutviklingen. Målene er utformet som en helhet, og hensikten er at de skal brukes slik. En viktig dimensjon er man legger til rette for at marginaliserte grupper har lik tilgang til godene i velferdssamfunnet.