Balansert, men fortsatt stramt budsjett - Rogaland fylkeskommune

Balansert, men fortsatt stramt budsjett

Fylkesrådmann Inge Smith Dokken presenterer økonomiplan - Klikk for stort bildeFylkesrådmann Inge Smith Dokkens første budsjettforslag i Rogaland fylkeskommune inneholder betydelige sparetiltak kommende fire år. 

Rogaland fylkeskommune er i ferd med å oppnå en bedre balanse mellom drift og investering, selv om aktivitetsnivået i drift vurderes å være 2-3 prosent for høyt ved inngangen til planperioden. Fylkesrådmann Inge Smith Dokken føler seg trygg på at det har vært en grundig prosess i administrasjonen og at det er et godt gjennomarbeidet budsjettforslag som presenteres.

– Vi må gjøre betydelige kutt, men vi har prøvd å kutte der det vil gjøre minst vondt. Det vil nok være uenighet i vårt forslag, men budsjettet er et godt utgangspunkt for politikerne til å gjøre sine prioriteringer, sier fylkesrådmannen.

Opptatt av langsiktighet

Ordet "stramt" har vært en gjenganger i fylkets budsjettoverskrifter de siste årene, og det er vanskelig å unngå ny gjentakelse.

– Det er fortsatt stramt, men vi mener vi får mye ut av knappe ressurser, sier Smith Dokken.

Fylkesrådmannen er opptatt av det langsiktige perspektivet og vil ikke tøye strikken så langt at det går utover framtidige generasjoner. 

– Vi må tegne et realistisk bilde av økonomien framover. Hvis økonomien styres fornuftig over tid, skapes det økonomisk og politisk handlingsrom, sier fylkesrådmannen.

Smith Dokken maner dessuten til forsiktighet når signalene fra sentrale myndigheter er at finanspolitikken vil bli innstrammet det neste tiåret, i en periode hvor fylkeskommunen får store demografiske utfordringer, blant annet som følge av et økende antall innbyggere i målgruppen for videregående opplæring.

Må være nøkterne

Rogaland fylkeskommune har fra 1. januar cirka 9 prosent av landets innbyggere, fjerde største i innbyggertall men nest minst i geografisk utstrekning. Omfanget og konsekvensene av regionreformen er foreløpig ikke klare, og det gjør det også vanskelig for Rogaland fylkeskommune å konkludere når det gjelder langtidsprioriteringene.

– Vi ønsker å prioritere langsiktige faktorer som stimulerer til en variert regional utvikling og et bærekraftig og robust grunnlag for både nærings- og samfunnsutvikling. Prioriteringer er svaret på utfordringer fylket kan og skal ha ansvar for å løse, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken.

Fylkesrådmannen mener økonomiplanen inneholder et investeringsnivå som det både er mulig og nødvendig å opprettholde over tid.

– Vi skal fortsette å levere et godt tjenestetilbud til framtidige generasjoner, og da må vi være nøkterne. Samtidig er egenfinansieringen av investeringer er stor nok til at den høye gjeldsgraden kan reduseres. Det er også viktig at vi tar godt vare på formuen vår gjennom vedlikehold av skolebygg og fylkesveger, sier fylkesrådmannen.

78,5 millioner i "kutt" i 2020

Fylkesrådmannen foreslår nye sparetiltak på totalt 78,5 millioner kroner i 2020. For videregående skole og opplæringsavdelingen foreslås et kutt på 15 millioner kroner. Båtruter, fylkesveger og kollektivtransport ligger an til en saldering på totalt 57 millioner, men når det gjelder kollektivtransport er det mye uavklart når det gjelder finansielle bidrag fra staten og belønningsmidler. Reduksjon i samferdselstilbudet, kutt i nye tiltak som er innarbeidet i Kolumbus` forslag, effektiviseringskrav og mer nøktern driftsstandard noen av stikkordene i budsjettforslaget. For Rogaland Tannhelse FKF foreslås et kutt på 6,5 millioner kroner i 2020. Foretaket får først dekket beregnede demografikostnader

I løpet av økonomiplanens periode (2020-2023) foreslås totale innsparinger på drøyt 190 millioner kroner.  

– Videregående opplæring er til dels skjermet, men det kan bli nødvendig med større kutt også her. Det viktigste er å sikre at vi gjør de lovpålagte oppgavene som fylket har. Men jeg registrerer at det allerede er større forventninger enn vi kan innfri. I tillegg er det viktig å understreke at økonomistyring i fylkeskommunen i all hovedsak dreier seg om å bruke begrensede ressurser på en best mulig måte, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken.

Usikkerhet framover

Rentenivå, innbyggertall, konjunkturutvikling regionalt og nasjonalt og ikke minst statlige finansieringsbidrag gir mye usikkerhet for budsjettarbeidet kommende år.

  • Vil de konkrete forutsetningene om statlige finansieringsbidrag knyttet til allerede igangsatte tiltak bli innfridd?
  • Kommer det ytterligere finansielle bidrag fra staten for å nå hovedmålet i byvekstavtalen?
  • Kan drift av Bussveien dekkes inn uten vesentlig økte utgifter? 
  • Vil regionens satsing på miljøteknologi medføre økte utgifter eller kan dette dekkes inn eller kompenseres?

Hovedutfordringer

Fylkets langsiktige utfordringer handler blant annet om infrastruktur, byspredning og byutvikling, lav bostedsattraktivitet og en forholdsvis ensidig næringskultur.

Disse utfordringene vil kreve tydelige og langsiktige prioriteringer fra en rekke aktører, hvor fylkeskommunen kan spille en sentral rolle som samfunnsutvikler og tjenesteleverandør. For å lykkes med dette må fylkeskommunen konsentrere sin innsats om disse fire definerte hovedprioriteringer for de neste fire år:

  • Digitalisering
  • Klima og energi
  • Kultur og bostedsattraktivitet
  • Omstilling mot en ny normal

Klimafokus

Fylkesrådmannen er opptatt av at fylkets rolle som samfunnsutvikler skal bidra positivt i arbeidet med å redusere klimagassutslipp og legge til rette for utvikling av utslippsfrie energiformer. Fylkeskommunen tar et betydelig klima- og miljøansvar innenfor et begrenset økonomisk handlingsrom.

– Vi har en stor jobb å gjøre for å bidra til at vi når Paris-avtalens mål. Det er viktig at vi har klima høyt på agendaen og at klimapåvirkning blir vurdert i alle saker, sier fylkesrådmannen.  

Økonomiplan og årsbudsjett skal behandles politisk i fylkesutvalget 26. november og endelig vedtak skjer i fylkestinget 10. til 11. desember. 

Les mer i vedleggene:

Økonomiplanen 2020-2023 Fylkesrådmannens innstilling med årsbudsjett 2020 (PDF, 6 MB)

Økonomiplan 2020-2023 Fylkesrådmannens innstilling, presentasjon (PDF, 8 MB)

Til toppen