9,2 millioner til bedriftsintern opplæring

Tim Gouw Private bedrifter med omstillingsbehov kan søke støtte fra fylkeskommunens tilskuddsordning bedriftsintern opplæring. Søknader vurderes fortløpende.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er et virkemiddel som fra 1. januar 2020 ble overført fra NAV til fylkeskommunene som en del av regionreformen. Støtteordningen skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter med omstillingsbehov. Fylkestinget vedtok 28. april retningslinjer som gjelder spesifikt for den ekstraordinære krisen som koronaviruset har medført i 2020. Det innebærer også at søknader som kobles til FNs bærekraftsmål vil ha en fordel.

Omstilling er nøkkelord

Bedriftsintern opplæring handler om å bygge kompetanse i de aktuelle bedriftene i denne krevende situasjonen. Omstilling er et nøkkelord, enten for å nå nye markeder eller for å gå over til nye produkter eller tjenester.

– Det blir også viktig å samordne de ulike tilskuddsordningene som er tilgjengelige og sørge for effektiv bruk av disse virkemidlene, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Virkemiddelet bedriftsintern opplæring ble overført fra NAV uten retningslinjer, og fylkeskommunene har derfor jobbet med å lage nye retningslinjer som også er regionalt tilpasset.

– BIO-ordningen er et virkemiddel som er rettet mot enkeltbedrifter og skiller seg derfor i stor grad ut fra andre virkemidler som fylkeskommunen har på næringsfeltet, forteller Mette Fossan, næringssjef i Rogaland fylkeskommune.

Ordningen må styrkes 

Næringssjef Mette Fossan

    

BIO-ordningen i Rogaland fikk i første omgang 4,8 millioner kroner fra statsbudsjettet. I regjeringens krisepakke 1 ble det bevilget 4,4 millioner kroner til bedriftsintern opplæring.  Fylkestinget vil i juni-møtet komme tilbake til om BIO-ordningen vil bli ytterligere forsterket med midler.

– De økonomiske rammene for bedriftsintern opplæring er per i dag liten. Ordningen må styrkes med mer økonomiske midler for å få effekt for de mange bedriftene som rammes av koronakrisen i Rogaland, sier Mette Fossan.

Næringsseksjonen i Rogaland fylkeskommune opplever stor pågang fra bedrifter som trenger hjelp og forventer at det vil komme mange søknader.