Skader i skoletiden

Alle skader som skjer i skoletiden må meldes til til lærer, som vil fylle ut et  skadeskjema (Nav.no ) og sende til NAV (innen tre dager). Har du utgifter i forbindelse med skader som skjer i skoletiden vil NAV dekke disse for deg. Dette kan være utgifter som legebesøk, transport til/fra legevakt og lignende (ta vare på kvitteringer). Du vil bli skriftlig informert om dette fra NAV på bakgrunn av innsendt skadeskjema. Ha du spørsmål ta gjerne kontakt med ekspedisjonen på skolen eller ditt NAV kontor.

Er skaden mer omfattende, er alle elever og ansatte i Rogaland fylkeskommune forsikret gjennom KLP forsikring. Denne forsikringen dekker ulykkesskade (dvs. skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre fysisk begivenhet). Forsikringen dekker: varig medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter (som ikke dekkes av NAV) og dødsfall.

Skademeldingsskjema finnes på: https://www.klp.no/bedrift/forsikring/meld-skade-og-tyveri