Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland fylkeskommune

med tillegg av særregler for Stavangerkatedralskole

vedtatt av SU ved skolen 01.10.2015

 

Forskrift

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i ”Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17. juli 1998 nr. 61 § 3-7”.

Vedtatt i Fylkestinget 7. juni 2011.

Gjelder fra 21. oktober 2014.

Innhold
Kapittel 1: Formål og virkeområde   Kapittel 4: Permisjon og fravær
 1.1 Formål   4.1 Permisjon
 1.2 Virkeområde   4.2 Fravær
 Kapittel 2: Elevens rettigheter   Kapittel 5: Refsingstiltak ved brudd på ordensreglementet
2.1 Generelt   5.1 Refsingstiltak uten klageadgang
2.2 Elevdemokrati   5.2 Refsingstiltak med klageadgang
2.3 Psykososialt opplæringsmiljø    
2.4 Gratisprinsippet   Kapittel 6: Saksbehandling ved refsingstiltak
Kapittel 3: Elevens plikter, orden og atferd    
3.1 Generelt   Kapittel 7: Utfyllende retningslinjer
3.2 Orden    
3.3 Atferd    
3.4 Karakter i orden og i atferd       
 
Kapittel 1: Formål og virkeområde  
1.1 Formål

Formålet med ordensreglementet er å bidra til samarbeid, trivsel og respekt for hverandre. Reglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner slik at læringsmiljøet blir best mulig.

1.2 Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Rogaland. Reglementet gjelder på skolens område, i skolens nærområde i skoletiden, på skoleveien, på skolens læringsplattform, ved ekskursjoner og ved andre aktiviteter i skolens regi, uavhengig av tid og sted. Reglementet gjelder også andre forhold som har klar sammenheng med skolegangen.

Til innhold

Kapittel 2: Elevens rettigheter
2.1 Generelt

Elevene har rett til et opplæringstilbud som er i samsvar med opplæringsloven med forskrifter.

2.2 Elevdemokrati

Elevene har rett til å kunne påvirke sin egen skolehverdag, blant annet gjennom noen formelle organ. Det skal være skoleutvalg og skolemiljøutvalg på hver skole, og elevene har rett til å være representert i disse. Det skal også være et elevråd på alle skoler. Elevrådet skal arbeide for å skape et sosialt fellesskap, utvikle arbeids- og læringsmiljøer og bidra til at elevenes rettigheter ivaretas, jf. Opplæringslova § 11 – 5,6.

 http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#11-5

2.3 Psykososialt opplæringsmiljø

Skolen skal arbeide aktivt og systematisk for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte elev kan oppleve trygghet og sosial tilhørighet.

Alle i skolesamfunnet har plikt til å gripe inn om de får kunnskap eller mistanke om at elever blir utsatt for krenkende ord eller handlinger som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme. Vedkommende skal snarest undersøke saken og varsle skoleledelsen. Slike tilfeller skal registreres i fylkeskommunens system for avvikshåndtering, jfr. Opplæringslovens § 13.10.”

Elevene, i den grad det er naturlig, skal engasjeres i planlegging og gjennomføring av det systematiske arbeidet for helse, miljø og sikkerhet ved skolen.

2.4 Gratisprinsippet

Opplæringen i offentlig videregående skole eller i lærebedrift er gratis. Fylkeskommunen har ansvaret for å holde elevene med nødvendige trykte og digitale læremiddel og digitalt utstyr. Fylkeskommunen kan pålegge elevene, lærlingene og lærekandidatene å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen gjør det nødvendig å ha.

I Rogaland fylkeskommune får elevene låne bøker på skolen, og de får tilbud om å kjøpe datamaskin for et årlig beløp tilsvarende Lånekassens utstyrsstipend.

Ved frivillig deltakelse i skolens internasjonaliseringsprogram i Vg3, er det en forutsetning at skolen har mottatt midler i form av gaver/donasjoner som dekker elevens reelle utgifter.

Til innhold

Kapittel 3: Elevens plikter, orden og atferd
3.1 Generelt

Eleven skal møte til og delta aktivt i opplæring og i alle læringsoppdrag slik at læreren får grunnlag for å vurdere kompetansen i faget.

Vurdering i orden og i atferd er knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet, jf. Forskrift til opplæringslova § 3 – 5.

 http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-005.html

3.2 Orden
 • Eleven skal rette seg etter lover, regler og instrukser som til enhver tid gjelder, og følge anvisninger fra skolens personale.
I Bjergsted er spising og drikking kun tillatt i fellesarealet.

 

 • Eleven skal møte presis. Hvis en elev kommer mer enn 15 minutt for seint, regnes det som fravær.
 • Eleven skal gjøre pålagt skolearbeid til avtalt tid.
 • Eleven plikter å skaffe seg, og ha med til undervisning, det materiell og utstyr som opplæringa krever.
 • Eleven plikter å behandle skolens lokaler, bøker og utstyr på en forsvarlig måte.
 • Alle elever har ansvar for å holde det rent og ryddig på skolen, i nærområdet og på steder der opplæringa foregår.
Kravet til forsiktighet og omtanke er skjerpet i Middelalderkjelleren (inklusiv elevbiblioteket). Dette arealet er vernet, og det er krav om at du skal framtre med forsiktighet og nøye etterfølge de regler og bestemmelser som gjelder for bruken av disse rommene.
 • Eleven plikter å bruke påbudt verneutstyr og ellers overholde gjeldende regler for helse, miljø og sikkerhet (HMS).
 • Eleven skal varsle lærer/kontaktlærer når han må forlate skolen i opplæringstida.

Til innhold

3.3 Atferd
 • Elevene skal bidra til et godt arbeidsmiljø ved å opptre hensynsfullt og høflig, holde arbeidsro i timene og vise respekt for andre både i undervisningssituasjoner og i pauser.
Spesielt kan en merke seg at i ”Stille lesesal” skal det være absolutt stille.
 • Krenkende atferd (mobbing, diskriminering, rasistiske utsagn, seksuell trakassering, vold o.l.), det være seg fysisk, verbalt eller digitalt, aksepteres ikke.
 • Tobakksbruk er forbudt i videregående skolers lokaler og uteområder. Elever ved de videregående skoler skal være tobakksfrie i skoletiden. E-sigaretter er ikke tillatt brukt i skoletiden.
 • Kjøp, salg, besittelse og bruk av rusmidler på skolens område er forbudt. Det er heller ikke tillatt å være påvirket av rusmidler i skoletiden eller ved aktiviteter i skolens regi. Den enkelte skole har utfyllende regler for behandling av overtredelse av dette.
 • Det er ikke tillatt å ha med seg farlige gjenstander eller våpen på skolens område eller ved aktiviteter i skolens regi.
 • Fusk eller forsøk på fusk vil normalt føre til nedsatt karakter i atferd.

En kan tolke fusk/forsøk på fusk som uttrykk for at eleven ikke behersker den faglige utfordringen. Fusk/forsøk på fusk kan ikke vurderes. Dette forholdet skal det tas hensyn til når terminkarakteren i faget settes.

I tillegg til at fusk/forsøk på fusk påvirker fagkarakteren, vil eleven normalt få nedsatt atferdskarakter (se forrige kulepunkt).

Hva er fusk?

Ved eksamen er det å kommunisere, å bruke Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon, å bruke oversettingsprogram i norsk og fremmedspråk og å bruke hjelpemiddel til del 1 i todelt eksamen å regne som fusk.

Ved prøve- og oppgavegjennomføring i løpet av skoleåret er det å bryte skolen sine regler som er satt for gjennomføring av ulike typer prøver/oppgaver å anse som fusk.

Plagiat er ulovlig. Plagiat er kopiering av andres arbeid uten å oppgi kilden. Å angi riktige kildehenvisninger er viktig i alle skriftlige arbeider og muntlige framføringer. Dersom plagiering skjer, vil det få følger både for fagkarakteren og karakter i atferd.

Til innhold

3.4 Karakter i orden og i atferd

Karakterene i orden og i atferd er God, Nokså god og Lite god. Elevene får vurdering med karakter hvert halvår. Når opplæringa avsluttes, skal eleven ha standpunktkarakter. Det er klagerett på standpunktkarakter i orden og i atferd, ikke på halvårsvurdering, jf. Forskrift til opplæringslova § 3 – 6.  http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-005.html

Anmerkning gis ved f.eks. forsentkomming, glemming, manglende innlevering og uønsket atferd (se også punkt 6 under denne paragrafen).

Orden:
6 eller flere anmerkninger gir grunnlag for kontaktlærer å vurdere å sette ordenskarakteren fra God til Nokså God/Lite God

Telling av anmerkninger gjelder hver termin. Varsel skal gis i rimelig tid, slik at forbedring kan vises. Dersom forbedring er vist etter at varsel er gitt skal vurdering gjøres på nytt.

Atferd:
Etter 2 atferdsanmerkninger vil eleven bli kalt inn til samtale med kontaktlærer. Hvis atferden ikke endrer seg må kontaktlærer vurdere å sette atferdskarakteren fra God til Nokså God/ Lite God.

Til innhold

Kapittel 4: Permisjon og fravær
4.1 Permisjon

Ved planlagt fravær skal det søkes om permisjon. Det gis normalt ikke permisjon til feriereiser. Søknader om permisjon skal være begrunnet og innleveres i god tid. Fravær føres dersom det ikke kommer inn under unntaksbestemmelsene i forskriftens § 3-47.

Rektor avgjør om permisjon skal gis. Myndighet til å avgjøre permisjonssøknader kan delegeres til avdelingsleder.

Med ”god tid” menes snarest råd, og senest 14 dager før fraværet. Unntaksvis kan det gis permisjon på kortere varsel, men da må du sannsynliggjøre at en tidligere søknadsinnlevering var umulig.

Permisjon fra enkelttimer kan innvilges av faglærer.

Alt annet fravær skal til rektor, eller den rektor har satt til behandling av permisjonssøknader. Bruk følgende  skjema som sendes på epost til tine.gytri@skole.rogfk.no

Du må innhente samtykke fra alle berørte faglærere før du sender søknaden. I eposten med søknaden må du bekrefte hvilke faglærere du har fått samtykke fra .

Unntak: Ved fravær i forbindelse med dåp, bryllup og begravelse kan kontaktlærer gi permisjon for inntil én dag, dersom du ikke samtidig søker om fratrekk av fravær for denne dagen. Du må innhente samtykke fra alle berørte faglærere også i dette tilfellet.

Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak

4.2 Fravær

Fravær skal meldes så snart som mulig i løpet av første fraværsdag. Dersom eleven må forlate skolen pga. sykdom eller andre årsaker, skal lærer eller kontaktlærer få beskjed. Skolen har rutiner for melding av fravær.

Eleven plikter å følge med på eget fravær på Skolearena. Herunder følger at:

 • eleven må melde fra om feilføring til faglæreren innen 2 uker etter synlig ført fravær.
 • eleven kan selv gjøre om timefravær til heldagsfravær der det faktisk har vært heldagsfravær 8 uker bakover i tid
 • eleven kan legge inn melding om fravær 4 uker fram i tid.

Elevene plikter å holde seg orientert om hva som skjer på skolen i pedagogisk årsplan og på Itslearning.

Til innhold

Fravær som ikke er avtalt med skolen, og som ikke er nødvendig som følge av for eksempel helse- og velferdsgrunner, kan anses som brudd på ordensreglementet og gi grunnlag for refsingstiltak.

Alt fravær skal i prinsippet føres på vitnemålet. Noe fravær kan likevel unntas fra fraværsføring. Eleven kan kreve at fravær på inntil 10 dager i opplæringsåret ikke skal føres på vitnemålet dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes:

 1. helse- og velferdsgrunner
 2. arbeid som tillitsvalgt
 3. politisk arbeid
 4. hjelpearbeid
 5. lovpålagt oppmøte
 6. representasjon i arrangement på nasjonalt og internasjonalt nivå.    
Dette gjelder også ved fravær grunnet opptaksprøve til høyskole/universitet, men kun prøvedagen(e) for intervju.

Søknad til rektor med dokumentasjon leveres så langt det er mulig på forhånd. Det kreves legeattest som dokumentasjon for fravær av helsemessige grunner.

Sammenhengende enkeltfravær kan strykes fra og med fjerde dagen, jf. Forskrift til opplæringslova § 3 - 47.

 http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060623-0724-012.html

Et eventuelt avslag på slik søknad behandles som et enkeltvedtak.

Fravær kan føre til at det ikke kan gis halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter, jf. forskrift til opplæringslova § 3-3 og rundskriv Udir-3-2016.

Til innhold

Kapittel 5: Refsingstiltak ved brudd på ordensreglementet

Dersom eleven bryter ordensreglementet, kan skolen bruke ulike refsingstiltak. Skoleeier kan anmelde straffbare forhold til politiet.

5.1 Refsingstiltak uten klageadgang:
 • Anmerkning, muntlig/skriftlig advarsel fra lærer eller rektor
 • Pålegg om oppgaver for å rette opp skade eleven har påført skolens eiendom eller eiendeler (rydde søppel, vaske gulv, fjerne tagging o.l.) 
 • Erstatningsansvar
 • Beslag av ulovlige gjenstander 
 • Midlertidig eller permanent klassebytte 
 • Bortvisning fra gruppen for resten av timen/arbeidsperioden eller resten av dagen
 • Begrenset adgang til spesielle aktiviteter ved gjentatte brudd på instrukser eller anvisninger som er gitt for slike aktiviteter
 • Begrenset tilgang til eller utestengning fra skolens IKT-ressurser/nettverk for en angitt periode og omfang
5.2 Refsingstiltak med klageadgang
 • Midlertidig eller permanent skolebytte
 • Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen (rektor)        
 • Bortvisning fra videregående skole for resten av skoleåret (fylkesrådmannen)
 • Tap av retten til videregående opplæring for elever som går i videregående opplæring (fylkesrådmannen)

Til innhold

Kapittel 6: Saksbehandling ved refsingstiltak

Før det treffes avgjørelse om refsing, blant annet om bortvising eller tap av rettigheter, skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf. Opplæringsloven § 3 – 7, siste ledd.  http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#3-7

Refsingstiltak og begrunnelse for disse skal nedtegnes. Før det treffes vedtak om bortvisning eller tap av rettigheter, skal det vurderes om det er mulig å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak, jf. Opplæringsloven § 3 – 8

 http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#3-7.

Ved refsingstiltak med klageadgang skal forvaltningslovens regler om enkeltvedtak følges. Eleven har da rettigheter i samsvar med bestemmelsene i kapittel IV – VI i forvaltningsloven.

 http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map004

Vedtaket skal være begrunnet og opplyse om klageadgang, klagefrist, den nærmere fremgangsmåte ved klage og om retten til å se sakens dokumenter. Det skal også opplyses om muligheten til å be om at gjennomføringen utsettes, jf. Forvaltningsloven § 42.

 http://www.lovdata.no/all/hl-19670210-000.html#map004

Til innhold

Kapittel 7: Utfyllende retningslinjer

Skoleutvalget på den enkelte skole kan vedta utfyllende retningslinjer til denne forskriften.

Skolen skal ha rutiner for melding av fravær og behandlingsprosedyre for eventuell overtredelse av rusbestemmelsene.

Ekskursjoner og skoleturer

For å delta på ekskursjoner over en viss varighet skal eleven ha vist gjennom skoleåret at han/hun er skikket til å dra på ekskursjon.

Som deltaker på ekskursjoner og skoleturer i skolens regi har du et generelt ansvar for å ta vare på deg selv og vise omsorg og respekt for dem du reiser sammen med. Ekskursjoner og skoleturer er å regne som skoletid (som en del av opplæringstilbudet).

Som deltaker på ekskursjoner og skoleturer forplikter du deg til å

 • følge alle instrukser fra reiseledere og delta i det oppsatte programmet for turen.
 • holde sammen med øvrige turdeltakere under hele turen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt.
 • ALDRI gå alene
 • gi beskjed til reiseledere hvor du går, med hvem og når du er tilbake.
  Dette gjelder når det er avtale om at du disponerer tid på egen hånd.
 • ikke nyte alkohol og/eller andre rusmidler.
  Dette er det særlig viktig å håndheve under utenlandsturer. I helt spesielle situasjoner kan lærer gjøre et unntak knyttet til servering til måltider. I slike tilfeller må elev ha gjort en klar avtale med lærer og du må være forpliktet til ikke å opptre beruset. Elever som er under 18 år skal ikke benytte alkohol i noen sammenheng. De må forholde seg til norsk lovgivning.
 • huske at du er gjest i et annet land/annet distrikt og opptre som en god ambassadør for skolen.
 • akseptere at brudd på ordensreglene kan medføre hjemsendelse på egen regning.

Ordensreglementet gjøres kjent for elevene og gjennomgås med dem så snart som praktisk mulig etter skolestart.

Til innhold