Spesialundervisning/ Tilrettelagt opplæring

Opplæringstilbudet er for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosial fungering og som har behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser.

Elevene har generelle, sammensatte og spesifikke lærevansker og behov for opplæring i klasser med redusert elevtall. Opplæringen avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakter. Sluttkompetanse er kompetansebevis som dokumenterer oppnådd kompetanse i videregående opplæring. Det blir utarbeidet individuelle opplæringsplaner med utgangspunkt i den enkelte elev sitt funksjonsnivå og utviklingsmuligheter.

Spesialundervisning i liten gruppe A-organiseringsform Arbeidstrening

Arbeidstrening ved Randaberg videregående skole, tar utgangspunkt i den generelle delen av læreplanen for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring i Kunnskapsløftet og lokale læreplaner. Læreplanene har stor grad av individuell tilpasning og skal være en hjelp i arbeidet med å finne de rette målområdene for den enkelte elev. Det kan også være aktuelt å hente opplæringsmål fra ulike yrkesfaglige utdanningsprogram som tilbys ved skolen. Skolen har følgende studietilbud; helse og sosialfag, elektrofag, teknikk og industriell produksjon og studiespesialisering. I tillegg kan det være aktuelt å hente opplæringsmål fra design og håndverk, restaurant og matfag, og service og samferdsel.

Et sentralt mål i opplæringstilbudet er å legge til rette for fremtidig arbeid eller dagtilbud og kvalifisere til avgrensede arbeidsoppgaver. Opplæringen skal gi elevene mulighet til å forberede seg til arbeidslivet på skolen og gjennom arbeidsutplassering. For noen elever vil det være aktuelt å inngå opplæringsavtale.

Aktuell kompetanse for elever i arbeidstreningsklasser vil hovedsakelig være varig tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv eller VTA-bedrift.

Personalet er organisert i team som består av pedagoger, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Vi har et tett samarbeid med foresatte, PPT og andre støttetjenester rundt eleven. Samarbeidsmøter organiseres ved behov.

Opplæringstilbudet er et helhetstilbud hvor omfanget av undervisningen i tillegg til 30 t/uke føres på 35,5 t/uke.

Grunnkompetanse organisert i grupper med redusert elevtall

Grunnkompetanse organisert i grupper med redusert elevtall tar utgangspunkt i læreplan for det yrkesfaglige utdanningsprogrammet teknikk og industriell produksjon den generelle delen av læreplanen for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring i Kunnskapsløftet og læringsplakaten  Det blir lagt stor vekt på individuell tilpassing i arbeidet med å finne de rette målområdene for den enkelte elev med bakgrunn i læreplanen. Det kan også være aktuelt å hente mål fra andre utdanningsprogram som tilbys ved skolen.

Hovedmål for opplæringen er at eleven skal være i stand til å delta i et ordinært arbeidsliv som hjelpearbeider, i arbeid med bistand eller på sikt som fagarbeider. Intensjonen med opplæringen er at eleven skal få innsikt i hvilke krav og forventninger som stilles i arbeidslivet. Opplæringstilbudet skal gi eleven arbeidserfaring og tillit til egne ferdigheter og utvikle gode samhandlingsstrategier med tanke på framtidig arbeidsliv.

Opplæringstilbudet kan kvalifisere for inntak til et ordinært løp i Vg1 eller et framtidig arbeidsforhold.

Hvordan gjennomføres opplæringen på Grunnkompetanse organisert i grupper med redusert elevtall

Opplæringen er en kombinasjon av teori og yrkespraksis hvor alternative opplæringsarenaer inngår som en del av opplæringen. Undervisningen foregår både på på skolen og i bedrift. Trening i dagliglivets gjøremål kan inngå som en del av opplæringen når det er behov for det. Opplæringen er målrettet og tilpasset den enkelte elev noe som danner grunnlaget for vurdering av målene som er nedfelt i den individuelle opplæringsplanen. Det blir lagt vekt på mestring hvor eleven får utfordringer etter evne på det praktiske og det sosiale planet.

Sentralt i undervisningen står opplæring gjennom arbeid og produksjon. Det blir lagt vekt på kombinasjon av skole, arbeidstrening og utplassering i bedrift med tanke på at eleven kan inngå opplæringskontrakt.

Opplæringen har som mål at elevene skal kunne fungere mest mulig selvstendig på flest mulig arenaer, samt gi elevene fagkompetanse for å delta i arbeidslivet basert evner og anlegg. Når videregående opplæring er fullført, har elevene gode muligheter for å få et tilrettelagt eller ordinært arbeid. For noen elever vil det være aktuelt å inngå opplæringskontrakt jf opplæringsloven kap.4.

Personalet er organisert i team som består av pedagoger, fagarbeidere, miljøterapeuter og miljøarbeidere. Skolen har tett samarbeid med foresatte, PPT og andre støttetjenester rundt eleven. Samarbeidsmøter organiseres ved behov.

Opplæringstilbudet er et heltidstilbud hvor omfanget er 35 t/u i 38 uker.

Spørsmål ang. tilbudene innenfor tilrettelagt opplæring kan stilles til avdelingsleder Kirsten Ree Jensen tlf. 51 92 30 08 / 92 03 57 16 eller epost kirsten.ree.jensen@skole.rogfk.no

 

Ansvarlig redaktør: Rektor Juliane Smith Wergeland