Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Psykisk helse, livskvalitet og rusforebygging til aldersgruppen 0-24 år er sentrale tema.

Rogaland fylkeskommune har et regionalt koordineringsansvar for programmet, samt å understøtte kommunene med å nå resultatmålene i programmet. Rogaland er godt i gang med arbeidet på det nasjonale 10 årige programmet, hvor en har hatt samlinger for kommunen siden 2017.  

Programmet er todelt, hvor vi har et langtidsprogram som alle kommuner skal delta i over 10 år, og en tiltaksutvikling fra 2019-2024 hvor noen kommunale prosjekter får ekstra støtte til å gå mer i dybden på prosjektene.

Hva er gjort i tiltaksutviklingen?

Fylkeskommunen, har i samråd med samordningsorganet, valgt ut kommuner som får tilskudd til sine prosjekt.

Våren 2019 lyste RFK ut tilskuddsmidlene til alle kommuner i Rogaland. Søknadsfrist for innlevering av prosjektskisse var 1.04.2019. Gjennom medvirkningsprosesser var det utarbeidet søknadskriterier. Vi mottok 7 skisser. Deretter gjennomførte vi en «speed-dating» hvor søkerkommunene presenterte sine skisser for deltakere i samarbeidsorganet (Høgskoler/ universitet/ kompetansemiljøene). På «speed-daten» fikk kommunene direkte tilbakemeldinger på hva som var bra og hva som kunne forbedres. Endelig søknadsfrist var 1.06.2019. Det kom inn 5 søknader.

  1. Eigersund/ Sokndal, felles søknad – «Bedre tverrfaglig innsats overfor barn/ungdom/ familier»
  2. Gjesdal, Hå, Klepp, Time, felles søknad – «Utviklingsstøttende praksis for barn 1 – 3 år»
  3. Klepp, Time, felles søknad – «Unge stemmer»
  4. Sandnes – « Selvmordsforebygging – lavterskel»
  5. Time – «laget rundt læreren og eleven»

Det var prosjekt 1 og 5 som ble valgt ut. En arbeidsgruppe fra KoRus, Fylkesmannen, BI, KS, ungdommens fylkesting, samt prosjektledelsen i fylkeskommunen laget en prioriteringsliste utfra kriteriene.

Hva er gjort i langtidsprogrammet ?

Oppstartsamling med introduksjon av programmet til partnerskapsaktørene, ble gjennomført i juni 2017. Det første året ble det avholdt medvirkningsprosesser for å utarbeide kriterier til tiltaksutviklingen, samt satt av tid til å organisere arbeidsgrupper. 

I 2018 var Rogaland fylkeskommune med i KS sitt læringsnettverk hvor vi arrangerte samlinger for å ha en felles arena for kompetanseheving og erfaringsdeling på temaet. Ungdomsråd i kommunene ble invitert til å ta del i partnerskapsamlingene. Det er blitt utarbeidet en film, for å vise til et verktøy som kan bruke for å komme frem til tiltaksutvikling i programmet, hvor medvirkning av målgruppen og kompetansemiljø blir involvert tidlig. ( Se link på film i høyre marg)

I resultatmålet i programmet står det at ; Innen 2019 skal kommuner inkludere forhold som fremmer psykisk helse og rus som en del av oversiktsarbeidet. Det ble da arrangert kompetanseheving, med to dagers samling om oversiktsarbeidet for kommunen, med regionale oppfølgingssamlinger.

Sommeren 2019 ble innspill etterspurt ute i kommunene i forhold til langtidsprogrammets 7 delmål. Svarene ble sendt videre til Helsedirektoratet. Helsedirektoratet vil offentliggjør sin tentativ prosess for utvikling av langtidsplanen i desember 2019. Det planlegges kurs i helsekonsekvensvurdering som kompetansehevingstilbud i desember. 

Hvilke fylkeskommunale virkemidler støtter opp om programmet?

Rogaland fylkeskommune ønsker å styrke kompetansen på tema som styrker barn og unges medvirkning, med å tilby erfaringsdeling og midler på barnetråkk. Fylkeskommunen ønsker også at kommuner styrker sin frivillighetspolitikk, slik at en kommunen kan få et større innblikk i hva en har av frivillige lag og organisasjoner, slik at innbygger lettere kan ta ansvar for egen helse. I tillegg ser vi arbeidet med å blåse liv i fritidserklæringen som en viktig satsing for å støtte opp om programmets resultatmål. Rogaland fylkeskommune har derfor deltatt i KS sitt læringsnettverk i 2018-2019 om å holde liv i fritidserklæringen. Det arbeides for å få en regional nettside for en utlånsentral. Fritidstilbud ansers å være en buffer for psykisk helse og rus. Fylkets økonomiske støtteordning til gratis skolefrokost i videregående skole fra 01.01.19, hvor måltidet skal gi mer samhold og matglede, er også med å støtte opp om programsatsingen. 

Nasjonal satsing

Alle fylkeskommuner  deltar fra 2019 i tilskuddsordningen knyttet til programmet.  Tiltakene publiseres på  Forebygging.no

Søknadsskjema og kriterier, om din kommune ønsker å delta i den økonomiske tiltaksutviklingen, finnes som vedlegg i høyre marg. Vi vil avklar nærmere med Helsedirektoratet når ny utlysning for nye kommunale prosjekter vil bli gjennomført.

På denne siden kan du følge arbeidet til program for folkehelsearbeid i kommune 2017-2027.

Del denne artikkelen på: