Fylkesutvalget 29. januar 2019

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal leder møtene i fylkesutvalget.

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal leder møtene i fylkesutvalget. 

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet kl. 15.05. Neste møte i fylkesutvalget er 19. februar. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet. 

Torfinn Ingeborgrud (MDF) la fram en interpellasjon angående nullslippsdrosjer på Nord-Jæren, med følgende forslag til vedtak:  
Fylkesutvalget ber Rådmannen legge fram en sak i Samferdselsutvalget som belyser hvordan vi raskest mulig kan stille krav om nullutslippsteknologi i nye og eksisterende drosjeløyver. 

Vedtak: 
Forslaget fra Ingeborgrud fikk stemmene til MDG, Ap og V og falt. 

Torfinn Ingeborgrud, MDG, la fram et spørsmål knyttet til nu vurdering av Rogfast

1) Kan fylkesordføreren ta et initiativ overfor Vegdirektoratet slik at også Rogfast kan bli vurdert på samme måte?

2) Bør ikke vi som er politikere i Rogaland i dag ta oss tid til å få gjort en slik vurdering, for å sikre at vi velger den løsningen som har størst samfunnsnytte?

Sak 1/19 Godkjenning av protokoll fra møte i fylkesutvalget 27. november 2018 

Forslag til vedtak:
Protokoll fra fylkesutvalgets møte 27. november 2018, godkjennes.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 27. november 2018. 

Sak 2/19 Sandnes kommune - kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035

Sandnes kommune har sendt kommunedelplan for Sandnes sentrum 2018-2035 til offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for en utvikling som styrker Sandnes sentrum som hovedsenter i regionen og som et attraktivt senter for kommunens innbyggere og besøkende. Planen skal bygge opp om og utdype målsetninger gitt for sentrumsutviklingen i Sandnes kommune sin nye kommuneplan 2019-2035. Fylkesutvalget bes ta stilling til om planen bygger opp om regionale og nasjonale mål.

Fylkesrådmannen foreslår innsigelse til planens bestemmelser om uteoppholdsareal for bolig, parkeringsbestemmelser for boliger, og handelsbestemmelser for områder utenfor sentrumsformål.

 

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget roser kommunen for en helhetlig og god kommunedelplan for Sandnes sentrum, og at det er en tydelig rød tråd fra kommuneplanprosessen.
 2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planbestemmelsene for felles uteoppholdsareal, av hensyn til manglende differensiering og lite spesifikke kvalitetskrav.
 3. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til sentrumsplanens parkeringskrav, slik de fremgår av bestemmelsene i høringsforslaget.
 4. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse mot åpning for detalj- og dagligvarehandel utenfor sentrum.

Elin Schanche, H, delt la fram følgende tilleggsforslag til punkt 4:
Innsigelsen kan frafalles hvis det innføres bestemmelser knyttet til avstand mellom dagligvareforretninger utenfor sentrumsområdet.
Anita Egeli, FrP, la fram alternativt forslag til innstillingen:
Fylkesutvalget roser kommunen for en helhetlig og god kommunedelplan for Sandnes sentrum, og at det er en tydelig rød tråd fra kommuneplanprossesen.

Torfinn Ingeborgrud, MDG, la fram forslag om å endre et faglig råd til innsigelse i et nytt punkt 5:
Fylkesutvalget fremmer innsigelse i forhold til at maks byggehøyder i K3 og S21 ikke må overstige 16.5 m.

Vedtak:

Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget:
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, MDG, V og Sp. FrP stemte mot. 
Punkt 3 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, H, MDG, V og Sp og Ege Tengesdal (KrF). FrP og Foss (KrF) stemte mot. 
Punkt 4, med tilleggsforslaget fremmet av Høyre, ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, MDG, V og Sp. FrP stemte mot. 
Nytt punkt 5, fremmet av Ingeborgrud, fikk stemmene til MDG (1) og falt. 

  

Sak 3/19 Kommunedelplan for Haugesund sentrum 2014-2030

Haugesund kommune fremmer forslag til kommunedelplan for Haugesund sentrum. Planen inneholder plankart, bestemmelser og et dokument kalt supplerende planbeskrivelse. Planbeskrivelsen fra forrige kommunedelplan for Haugesund sentrum er fortsatt gjeldene.
Med utgangspunkt i mål om en styrket byposisjon, gir planen rammer for utvikling av bystruktur og byfunksjoner. Forslaget innebærer samtidig en interesseavveiing mellom utbygging/byutviklingshensyn, og hensyn til bomiljø, utearealer og kulturminnemiljøet. Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslag til områdeplan er i samsvar med nasjonale interesser, regionale mål og føringer.

Forslag til vedtak:

 1. Det fremmes innsigelse til at planen har avsatt et stort område til kombinert bebyggelse- og anleggsformål med adgang til detaljhandel i nesten hele planområdet. Tilrettelegging av detaljhandel for et så stort område bygger ikke opp om målsettingen i ATP – Haugalandet om et kompakt sentrum.
 2. Det fremmes innsigelse til at 100% av uteoppholdsareal kan dekkes på tak eller lokk for sone 1A, Innsigelsen kan frafalles dersom sonen blir justert slik at den ikke omfatter områder der hele kvartal kan transformeres.
 3. Det fremmes innsigelse til manglende krav om områdelekeplass i sentrum.
 4. Det fremmes innsigelse til ufullstendig krav om nærlekeplass i sone 1A, 1B og 1C. Innsigelsen kan frafalles dersom bestemmelsene blir omformulert slik at en sikrer at nærlekeplassarealet på 150m2 ikke blir splittet opp.

Anita Egeli, FrP, la fram et alternativt forslag til innstillingen:
Fylkesutvalget vil først og fremst berømme Haugesund kommune for å ha gjort et grundig arbeid innenfor de temaene som er satt på dagsorden. Sentrumsplanen er et godt styringsverktøy for videre utvikling av Haugesund sentrum.

Elin Schanche, H, la fram et alternativt forslag til punktene 2,3 og 4: 

Innsigelsene i punkt 2 og 4 slettes. (2. setning)
Nytt tillegg til pkt 2,3 og 4: Innsigelsene frafalles hvis planen gjør nærmere greie for felles byrom hvor hovedprofilen er aktivitetsområder for barn og unge. I de største utbyggingsprosjektene blir det innarbeidet rekkefølgekrav om anleggsbidrag til forbedring av uterom.

Vedtak: 

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Egeli, fikk stemmene til Frp og falt.
Punkt 2, 3 og 4 i innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Alternativt forslag til punktene 2,3 og 4, fremmet av H, ble vedtatt med stemmene til H, Ap, KrF, MDG, V og Sp. FrP stemte mot.

 

Sak 4/19 Kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn

Karmøy kommune har sendt ut kommunedelplaner for Kopervik, Åkra og Skudeneshavn til ny høring. På bakgrunn av fylkesutvalgets innsigelser og administrativt drøftingsmøte, har kommunen gjort endringer og sender nå planene ut til ny høring.
Fylkesutvalget skal ta stilling til om endringene fra det opprinnelige planforslaget som er gjort, tilsier at innsigelser til førstegangshøringen kan frafalles eller om det skal gjennomføres mekling for noen av punktene.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune mener at Karmøy i de reviderte kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn har gjort et grundig arbeid med forbedring i retning av de krav som fylkeskommunen hadde ved første gangs høring. Innsigelser gitt i vedtak av 28.08.18 vedrørende pkt.2, 3, 4, 6, 7, 8 og 9 er imøtekommet.
 2. Innsigelsen i vedtakets pkt.1 om mangelfullt bilde av hovedtrekkene i arealdisponeringen, opprettholdes. Innsigelsen anses imøtekommet dersom krav til reguleringsplan fastsettes som det overordnete prinsipp for alle tiltak innenfor kommunedelplanens virkeområde og at grensen for plankrav settes til 4 boenheter eller flere i samsvar med tilsvarende bestemmelse i gjeldene kommuneplan.
 3. Innsigelsen i vedtakets pkt.5 om krav til uteoppholdsareal opprettholdes. Innsigelsen anses imøtekommet dersom regionalplanens retningslinje nr.15 i kap.4 om bokvalitet legges til grunn for bestemmelsen i §2-4.

Anita Egeli, FrP, fremmet et alternativt forslag til innstillingen:
Rogfk mener at Karmøy i de reviderte kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og. Skudeneshavn har gjort et grundig arbeid med forbedring i retning av de krav som fylkeskommunen hadde ved første gangs høring.

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Egeli, fikk stemmene til Frp og falt.
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, MDG, V og Sp. FrP stemte mot.
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, MDG, V og Sp. FrP stemte mot.
Punkt 3 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, MDG, V og Sp. FrP stemte mot.

Sak 5/19 Statkraft energi as - konsesjon for Blåfjell pumpe med overføring til Blåsjømagasinet 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt en søknad fra Statkraft Energi AS om en planendring for konsesjonsgitte Blåfjell pumpe med overføring av vann til Blåsjømagasinet på høring.
Fylkeskommunen må vurdere søknaden om planendring og avgi høringsuttalelse som regional planmyndighet og kulturminnemyndighet.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune mener det er usikkerhet i forhold til betydningen av bygging av nye pumpestasjoner i dagen og bortfall av tidligere planlagte avbøtende tiltak i forhold til villrein, og at konsesjonssøknaden ikke er tilstrekkelig belyst i forhold til mulige virkninger på villreinen.

 1. Rogaland fylkeskommune frarår at det gis konsesjon for Blåfjell pumpe i samsvar med søknad om planendring fra mars 2018.
 2. Dersom det skulle gis konsesjon, forutsetter fylkeskommunen at kulturminneinteressene ivaretas i samsvar med bestemmelsene i Kulturminneloven. Rogaland fylkeskommune må straks varsles ved eventuelle funn av kulturminner under arbeidet, og alt arbeid stanses inntil funnet er vurdert.

Anita Egeli, FrP, la fram et alternativt forslag til innstillingen:

Statkraft energi AS- søknad om planendring for blåfjell pumpe med overføring til blåsjømagasinet sak 05/19
Rogfk tilrår at det gis konsesjon gis konsesjon for blåfjell pumpe i samsvar med søknad om planendring fra mars 2018.
Rogfk forutsetter at kulturminne interessene ivaretas i samsvar med bestemmelsene i kulturminneloven

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Egeli, fikk stemmene til Frp og falt.
Punkt 1 og 2 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, MDG, V og Sp. FrP stemte mot.

Sak 6/19 Regionalplan for Jæren 2050 – høring

Med bakgrunn i Regional planstrategi Rogaland 2017-2020, ble oppdatering av Regionalplan for Jæren startet opp i 2017. Et nytt planforslag til Regionalplan for Jæren 2050 har blitt til i denne perioden etter en grundig og åpen prosess med løpende involvering av kommunene, statsetater, næringsliv og representanter for mange andre samfunnsinteresser.
Fylkesutvalget må ta stilling til om forslaget kan legges ut på offentlig høring.

Forslag til vedtak:
Fylkesutvalget vedtar i medhold av plan- og bygningsloven § 8-3 å legge forslag til «Regionalplan for Jæren 2050» ut til offentlig ettersyn.

Vedtak:

 Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 7/19 Regional plan for klimatilpasning i Rogaland - planprogram på høring

Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslaget til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Forslag til vedtak: 
Forslag til planprogram for Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland datert januar 2019 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring fra 1. februar til 22. mars 2019. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-3.

Vedtak: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 8/19 Regionalplan sjøareal havbruk - spørsmål om endring av retningslinjene

Regionalplan sjøareal havbruk vart vedtatt av fylkestinget 13.juni 2017. Fiskeridirektoratet region sør stiller spørsmål med nokre av retningslinene i den godkjende regionalplanen. Det er spela inn at nokre av retningslinene i regionalplanen bør endrast og justerast. Det er fylkestinget som har mynde til å gjera endringar i ein regionalplan

Fylkestinget må ta stilling til om retningslinene i regionalplan sjøareal havbruk skal endrast og justerast og kva som skal vera endringane og justeringane 

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune vedtek desse endringane og justeringane av retningslinene i regionalplan sjøareal havbruk godkjend 13. juni 2017:

 1. Avsnitt to under Naturmangfald 
  Kommunane skal take omsyn til marine naturtypar. Data om desse ligg i temakartportalen til planen. Framtidig næringsareal til havbruksnæringa skal ikkje redusera kvaliteten til naturtypane som økologiske funksjonsområde.
 2. Avsnitt tre under Naturmangfald 
  Kommunane med nasjonale laksefjordar og laksevassdrag blir oppmoda til å bruka omsynssone, PBL § 11- 8, c, som eit vertkøy for å synleggjera at i desse sjøområda skal det takast særskilt omsyn til villaksen med særlege restriksjonar på bruken av sjøareala. I dei nasjonale laksefjordane og laksevassdraga gjeld forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet.
  Kommunane kan gi føresegner om kva artsgrupper eller artar av akvakultur som enkeltvis eller i kombinasjon kan etablerast, jf PBL § 11-7 nr 5 og 6.
  Kommunane kan leggja til rette for akvakultur i og ved nasjonale laksefjordar og nasjonale laksevassdrag med bruk av plan- og bygningslova og arealplanlegging. Føresetnaden er at det i føresegnene til arealbruksføremålet vert presisert at det må brukast ein teknologi og driftsformer som akvakulturstyresmaktene finn miljømessig forsvarleg ut frå dei særlege omsyna som gjeld for desse sjøområda, jf akvakulturlova § 6 fyrste ledd bokstav a, jf §10.
 3. Overskrifta Næringsfiske under punkt 6 Sjømatnæringa vert endra til Fiske.
 4. Retningslina under Fiske:
  Arealplanlegginga skal take omsyn til viktige fiskeområde og viktige låssettingsplassar. Kva som er særleg viktig fiskeområde og låssettingsplassar skal avklarast og avgrensast i planprosessane i dialog med yrkesfiskarane. Fiskarlaget vest representerer yrkesfiskarane i Rogaland og må involverast tidleg i planarbeidet. Fiskeridirektoratet region sør må og involverast tidleg i planarbeidet for å avklare avgrensing og omsynet til viktige nasjonale og regionale fiskeriinteresser.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 9/19 Fusjon Validé: ipark og prekubator

Fylkestinget ga i behandling av sak 111/15 sin tilslutning til at Ipark AS, hvor Rogaland fylkeskommune (heretter fylkeskommunen) eier 34 %, skulle delta i etableringen av Validé (daværende arbeidstittel NewCo) sammen med Prekubator AS. All aktivitet som da ble utført av Ipark og Prekubator, samt de ansatte, skulle overføres det nye selskapet, mens porteføljene og øvrige verdier ble igjen i Ipark og Prekubator TTO. Det var dermed praktiske årsaker til at det den gang ble etablert et nytt selskap i stedet for fusjon av de to. I 2018 ble det igangsatt en prosess for å forberede neste fase - fusjonen mellom Ipark og Prekubator TTO. Etter tre års drift ønsker alle eierne nå at fase to gjennomføres slik at eierne får direkte eierskap i Validè.

 

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune stiller seg positiv til fusjon
 2. Rogaland fylkeskommune stiller seg positiv til emisjon rettet mot UIS
 3. Fylkeskommunen godtar å redusere sin eierandel ned til 10,1 %. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å gå i forhandling vedrørende salg av en andel av fylkeskommunens aksjer. Tilhørende budsjettendringer behandles i forbindelse med revidert budsjett.
 4. Rogaland fylkeskommune skal ha minst en styrerepresentant i selskapet.

 

Vedtak: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 10/19 Leie av idrettshaller- Bryne FK - justert leiepris

Fylkesrådmannen har i saken vært i kontakt med Bryne Fotballklubb (BFK) og Time kommune. Time kommune skal sammen med fylkeskommunen være leietaker i ny hall, og har hatt saken til politisk behandling flere ganger. Kommunen er også garantist for hallprosjektet. I utgangspunktet var det tiltenkt at kommunen og fylkeskommunen skulle belastes lik leiesum. Etter som det imidlertid er Bryne videregående skole som skal bruke begge hallene på dagtid, er fylkeskommunen bedt om å betale en høyere leiesum. Kommunen vil følgelig betale en lavere leiesum.

Fylkesutvalget bes i saken ta stilling til økt leiesum.

 

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtale med Bryne FK basert på de betingelsene som er beskrevet i dette saksframlegget, og med virkning fra når flerbrukshallen står ferdig, antatt høsten 2020.
 2. Innarbeidelse av driftsutgifter skjer i økonomiplanen 2020 – 2023.

Vedtak: 

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 11/19 Endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven - ansettelsesforbud for personer som på sin politiattest har anmerkning om dom for seksuelt overgrep av mindreårig - høring

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven, friskoleloven og folkehøyskoleloven.

Høringsnotatet inneholder forslag om:

 • ansettelsesforbud i videregående skoler og folkehøyskoler for personer som på sin politiattest har anmerkning om dom for seksuelt overgrep mot mindreårige
 • for folkehøyskolene foreslås i tillegg at det skal være obligatorisk å legge frem politiattest med slikt innhold som angitt i politiregisterloven § 39 første ledd. Fylkesrådmannen har tatt utgangspunkt i problemstillingen som berører fylkeskommunalt ansvarsområde. Kulepunkt 2 er ikke fylkeskommunalt anliggende og kommenteres derfor ikke i saksforelegget.

Forslag til vedtak/uttalelse:
Rogaland fylkeskommune viser til FNs Barnekonvensjon som understreker at alt må gjøres for å verne barn mot vold og overgrep. Alle mindreårige har følgelig behov for og rett til vern.

Rogaland fylkeskommune støtter det foreliggende forslaget fra Kunnskapsdepartementet om ansettelsesforbud i vidergående skoler for personer som på sin politiattest har anmerkning om dom for seksuelt overgrep mot mindreårige.

Marianne Chesak, Ap, la fram et endringsforslag til avsnitt to.
«…seksuelt overgrep mot mindreårige» endres til «….seksuelle overgrep uansett alder til fornærmede».

Bjørn Sæstad, H, la fram følgende tilleggsforslag:
Det bes om at endringene blir gjeldende for alle ansatte. Dette innebærer at politiattest må fremlegges av alle ansatte og nytilsatte.

Vedtak:

Innstillingen med endringsforslagene ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 12/19 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2019-2020 - høring

Høringsutkastet er basert på forslag til statsbudsjett 2019. I budsjettfremlegget foreslås det bl.a. å øke alle støttesatser med 1,8 prosent for undervisningsåret 2019-2020, hvilket tilsvarer forventet årlig prisvekst per august 2018.

Forslag til vedtak/uttalelse:
Rogaland fylkeskommune støtter Kunnskapsdepartementets forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2019 - 2020.

Det er spesielt positivt, slik fylkeskommunen ser det, at regelverket til Lånekassen nå tilstrebes tilpasset de voksnes muligheter for og rettigheter til tilpasset opplæring. Det vises i denne sammenheng til ordningen med realkompetansevurdering i fag som fort kan utlede at studiebelastningen for den voksne kan bli lavere enn det någjeldende krav om 50 prosent studiebelastning.

Vedtak: 

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

 

Sak 13/19 Regionreformen - høring av forslag til endringer i veglova mfl

Overføringen av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunen fører til et behov for endringer i berørte lover og forskrifter. Rogaland fylkeskommune må vurdere om foreslåtte lovendringer gir grunnlag for de endringer som overføringen av fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen til fylkeskommunene medfører.

Forslag til vedtak: 
Rogaland fylkeskommune avgir uttalelse i tråd med vurderinger og konklusjon i saksframlegget. 

Vedtak: 

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 14/19 Ansvar og myndighet i Rogaland fylkeskommune – styringsgruppe 2018/2019

For å ivareta kravet om kjønnsrepresentasjon i kommuneloven § 36 nr. 2 må man endre sammensetningen av styringsgruppen. Skal det velges seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre. Skal det velges ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire.

For å ivareta kravet om kjønnsrepresentasjon tilrås en endring av styringsgruppens sammensetning.

Solveig Ege Tengesdal, KrF, la fram følgende forslag til vedtak: 

Til styringsgruppen for revidering av Ansvar og myndighet i Rogaland, oppnevnes:  Marianne Chesak (Ap), Janne Johnsen (H), Anita Egeli (FrP), Per Kåre Foss (KrF), Arne Bergsvåg (Sp), Heidi Bjerga (SV) og Torfinn Ingeborgrud (MdG) med nestgruppelederne som varamedlemmer.
Svein Abrahamsen møter for Venstre, med Anja Berggård Endresen som varamedlem. Arne Bergsvåg (Sp) utnevnes som leder for gruppen. Styringsgruppa bes avklare bruk av styringsgruppe vs arbeidsgruppe, eventuelt saksordfører når Ansvar og myndighet revideres.

Vedtak: 

Forslaget fra Ege Tengesdal ble enstemmig vedtatt. 

Sak 15/19 Høringsuttalelse til 'forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr' fra Rogaland fylkeskommune

Landbruks- og matdepartementet har sendt på høring et forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr. Fylkeskommunene er ikke definert som høringsinstans, men Rogaland fylkeskommune ønsker likevel å komme med en uttalelse ettersom vedtaket vil ramme mange pelsdyrprodusenter i fylket.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune gir følgende innspill til høringsnotatet:

 1. Pelsdyrnæringen er en viktig hoved- og bi-næring for jordbruket i Rogaland og bør opprettholdes på en bærekraftig måte, med god dyrevelferd i samsvar med stortingsvedtaket den 10.01.2017.
 2. En nedleggelse av pelsdyrnæringen vil forsterke utfordringen med nedleggelsen av spesielt mindre bruk, og gjøre det vanskeligere for de som i dag har pelsdyr som tilleggsnæring å fortsette som fulltidsbonde.
 3. Både utredningen fra Vitenskapskomiteen (2008) og NOU 2014:15 har konkludert med at dyrevelferden i pelsdyrnæringen i Norge er god. I tillegg har Norges Pelsdyralslag fått Samfunnsøkonomisk Analyse og Oslo Economics til å utarbeide analyser som bør vektlegges i vurderingene om eventuell nedleggelse.
 4. Dersom et forbud blir innført, er det avgjørende at næringsaktørene får full erstatning for alle økonomiske tap de lider. Det er viktig at det gjøres individuelle vurderinger som ivaretar hver enkelt produsent, ettersom tapene vil variere i art, omfang og konsekvens fra produsent til produsent.

  De økonomiske tapene ved en eventuell nedleggelse av pelsdyrnæringen kan være:

 • Tap av verdi på eiendom og anleggsmidler
 • Tap av inntekt
 • Kostnader til riving og sanering av anlegg
 • Hjelp til omstilling gjennom øremerkede midler fra Innovasjon Norge.
 • En erstatningsordning må også favne bredt nok til at også forkjøkken, pelserier og andre direkte berørte blir omfattet.

Anja Berggård Endresen, V, la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av V og MDG.

 1. Rogaland fylkeskommune støtter en styrt avvikling av pelsdyrhold-næringen.
 2. Bygg, innredning, driftsutstyr må kompenseres fullt ut. Det samme gjelder avviklingskostnader og oppryddingskostnader.  
 3. Det må  legges til rette for gunstige oppstartingsmuligheter, slik at de som må legge ned produksjonsanlegg og produksjon av pelsdyr kan komme i gang med nye regningssvarende produksjoner.

Vedtak: 

Alternativt forslag til punkt 1 fikk stemmene til V, MDG og 3 representanter Ap.
Innstillingen til punkt 1 ble vedtatt med stemmene til H, FrP, KrF og Vanglo (Ap) 

Alternativt forslag til punkt 2 fikk stemmene til V, MDG og Ap.
Innstillingen til punkt 2 ble vedtatt med stemmene til H, FrP, KrF.

Alternativt forslag til punkt 3 fikk stemmene til V, MDG og Ap.
Innstillingen til punkt 3 ble vedtatt med stemmene til H, FrP, KrF.

Punkt 4 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til H, Ap, FrP, KrF, V, Sp. MDG stemte mot. 

Del denne artikkelen på: