Regionalplan Jæren 2050 er vedtatt

Regionalplan Jæren 2050 er vedtatt

Foto: Torbjørn Rathe

Planen skal legge til rette for areal- og transportutvikling på Jæren. Den er utarbeidet i samarbeid med kommunene, statlige myndigheter, næringsliv og ulike interesseorganisasjoner. 

- Det har vært utfordrende, men kjekt, å se hvordan politikere, næringsliv og andre samfunnsinteresser har klart å gå fra lokalt til regionalt fokus. Regionalplanen for Nord-Jæren har blitt et grundig og nyttig dokument som gir en tydelig retning for utviklingen av denne delen av fylket framover, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, som har ledet styringsgruppen for Regionalplan Jæren.

Christine Haver er regionalplansjef i Rogaland fylkeskommune. Hun er godt fornøyd med Regionalplan Jæren 2050, men sier prosessen har vært like viktig som selve planen.

- Nå har vi skapt en felles arena på tvers av kommuner med 13 ordførere. Dette plansamarbeidet skal vi ta vare på og videreføre, sier Haver. Hun er glad for at planen er godt mottatt av næringslivet og tror planens ambisjoner for samfunnsutvikling lar seg gjennomføre.

Regionalplan Jæren 2050 - del en, ble vedtatt i fylkestinget 12. juni. 

Endringer skjer raskere 

Regionen vår står foran både store muligheter og tøffe utfordringer. Planen skal sikre at regionen er godt forberedt på å møte framtiden hvor endringer skjer raskere enn før. Det regionale samarbeidet skal styrkes og Jæren skal ha flere bein å stå på. Det grønne skiftet skal vi bruke til å utvikle regionen. Planen skal hjelpe oss å nå klimamålene, sikre god framkommelighet og utvikle livskraftige, gode boområder. Vi skal bygge og fornye i de områdene som ligger nær et godt kollektivtilbud og rundt byene og tettstedene som allerede finnes.

Planen har definert 6 innsatsområder:

  • Varige naturverdier
  • Livskraftige nabolag
  • Levende sentrumsområder
  • Enklere hverdag
  • Konkurransekraft
  • Regionalt samarbeid
Del denne artikkelen på:
Regionalplan Jæren 2050

En bærekraftig og endringsdyktig region

Fylkestinget vedtok Regionalplan for Jæren 2050 (del 1) i sitt møte 13 juni, 2019

Planen er et resultat en lang og bred prosess med mange deltakere, og vi takker  statlige myndigheter, kommuner, private aktører, lag og foreninger, og privatpersoner for gode og viktige innspill gjennom hele prosessen. 

Les mer >
Kontaktperson