Bussvei 2020 hillevag_1

Bymiljøpakken

Bymiljøpakken skal gjøre det enklere for deg å komme fram i på Nord-Jæren. Bymiljøpakken skal gi et bedre kollektivtilbud, bedre forhold for de som går og sykler og bedre framkommelighet på veiene for deg som kjører privatbil eller driver næringstransport. Gjennom en rekke tiltak skal vi oppnå lavere klimautslipp, kortere bilkøer og mindre trafikkstøy. Når flere sykler, går eller tar buss, blir det kortere kø for dem som faktisk trenger å kjøre bil. I tillegg får alle renere luft.

Endring av navn 

I mai 2018 byttet Bypakke Nord-Jæren navn til Bymiljøpakken. Det var styringsgruppa i for Bymiljøpakken som vedtok navnebyttet. Det nye navnet skal gi en større forståelse av helheten og at det er sammenheng i arbeidene som pågår for samferdsel og byutvikling på Nord-Jæren, enten det handler om det vi bygger, planlegger å bygge, framkommelighet og mobilitet, bompenger, miljø og bedre byer.  

Ny nettside for Bymiljøpakken blir tilgjengelig høsten 2018. Fram til den nye nettsiden er klar, finner du mer informasjon på  bypakken.no. Nettsiden er basert på kart og du kan enkelt finne prosjekter og tiltak der du bor, jobber og reiser

Du finner en  rekke spørsmål og svar på nettsiden som handler om Bymiljøpakken, blant annet om bomstasjoner, takster, hva pengene skal brukes til, og svar på mange flere spørsmål som ofte blir stilt.

Du kan også følge  Bymiljøpakken på facebook.  

Hva får vi? 

Det skal brukes over 30 milliarder kroner i Bymiljøpakken til en rekke prosjekter og tiltak fram mot 2033. Dette er noe av det pengene skal brukes på:  

 • Sykkelstamvegen, som er en sykkelvei av høy standard, mellom Stavanger, Forus og Sandnes 
 • Bussveien, som er en egen vei for buss, fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum, til Forus vest og Stavanger lufthavn Sola 
 • Bussvei fra Stavanger til Kvernevik og Risavika
 • Bussvei fra Sandnes sentrum til Vatnekrossen  
 • Egen vei for lastebiler fra Sola til Risavika og Sundekrossen 
 • Firefeltsvei på E39 fra Tasta i Stavanger til Harestad i Randaberg 
 • Firefelts motorvei på E39 fra Hove til Ålgård 
 • Sykkelveier og gangveier 

Finansiering 

Prosjektene i Bymiljøpakken blir finansiert av bompenger og statlige bidrag. Bompenger står for den største delen. Statlige bidrag kommer blant annet fra Nasjonal transportplan og i det som kalles byvekstavtale, som er inngått mellom regionen og staten. Samlet betyr det at staten bidrar med over 10 milliarder kroner til å finansiere prosjekter i Bymiljøpakken. Nasjonal transportplan (NTP)  og byvekstavtale slår fast at staten skal dekke halvparten av kostnadene for Bussveien.

Veien mot vedtak av Bymiljøpakken 

Bypakke Nord-Jæren (nå Bymiljøpakken) er forankret i konseptvalgutredningen (KVU) for transportsystemet på Jæren fra 2009 og føringer fra regjeringen i 2012. Det ble bestemt at den videre utviklingen av transportsystemet på Jæren skulle baseres på «Konsept K3A Busway», som både er basert på buss og jernbane. 

Med utgangspunkt i dette, ble et faglig grunnlag for Bypakke Nord-Jæren laget, med forslag til bompengeordning og oversikt over tiltak og prosjekt. Nullvekst i biltrafikken ble satt som et av hovedmålene for bypakken, der særlig Bussveien og Sykkelstamveien skal bidra til å nå målet. 

 Fylkestinget vedtok Bypakke Nord-Jæren 9. desember 2014. 
Kommunene på Nord-Jæren vedtok Bypakke Nord-Jæren høsten 2014.    

Bypakke Nord-Jæren ble ferdig kvalitetssikret (i prosessen kjent som KS2) tidlig høsten 2016. Der ble styring, finansiering og prosjektene i bypakken godkjent. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har eksterne konsulentselskap gått gjennom kostnader i prosjekter og tiltak i bypakken, for å sikre at de er mulig å gjennomføre. 

Stortingsproposisjonen om Bypakke Nord-Jæren,  Prop. 47 S (2016-2017), som er forslag til vedtak av bypakken, ble lagt fram i Statsråd 16. desember 2016. 

 Stortinget vedtok Bypakke Nord-Jæren 30. mars 2017. 

  Byvekstavtale for Nord-Jæren ble inngått 15. juni 2017. Staten går inn med over sju milliarder kroner til viktige prosjekter i Bypakke Nord-Jæren. Samtidig forplikter regionen seg til at framtidig utvikling av boliger og arbeidsplasser skjer på en måte som styrker kollektivtilbudet og reduserer behovet for transport (se også   vedlegg til avtalen). Endelig avtale ble signert med regjeringen 28. september 2017. 

  Handlingsprogram 2018-2021 for Bypakke Nord-Jæren ble vedtatt i alle kommunene og i fylkestinget i desember 2017. Dette er en oversikt over alle planer i transportsystemet over en periode på fire år. Handlingsprogrammet blir revidert hvert år. 
 Handlingsprogram 2018-2021 kortversjon 

Bomringer

Byggingen av bomstasjonene til Bymiljøpakken startet sommeren 2017. Innkreving av bompenger starter 1. oktober 2018.

De vedtatte takstene fra 1. oktober er:

Priser for personbil
 • 22 kroner utenfor rush
 • 44 kroner i rushtid, mellom klokka 7-9 og 15-17 på hverdager.
Pris for tunge kjøretøy
 • 55 kroner utenfor rush
 • 110 kroner i rushtid, mellom klokka  7-9 og 15-17 på hverdager.

Det er 20 prosent rabatt per passering dersom du har bombrikke.

Les mer om  takstene

Bymiljøpakken er et samarbeid mellom syv parter: Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Sola kommune, Randaberg kommune, Sandnes kommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Felles innsats er grunnlaget for å realisere alle prosjektene i Bymiljøpakken.  

Sykkelstrategi for Nord-Jæren

Denne strategien skal synliggjøre regionens felles visjon om en attraktiv og trygg sykkelhverdag for befolkningen på Nord-Jæren. Gjennom Bypakke Nord-Jæren skal sykkelstamveien fra Stavanger via Forus og til Sandnes bygges. Det er også satt av en milliard kroner til andre sykkelprosjekt.

Les mer >