Maskinoffiserutdanning

Maskinoffiserutdanning

Utdanningen skal gi deg generell maritim kunnskap om teknikk, sikkerhet og lederskap til sjøs.

Med høyere yrkesfaglig fagskoleutdanning innen maskinoffiserutdanning og fullført fartstid som kadett er du attraktiv som maskinoffiser om bord i alle typer skip lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og i den landbaserte delen av maritim næring.

Maskinoffiserutdanningen er solid forankret i et av dem sterkeste maritime klyngene i Norge. Utdanninga er godkjent av Sjøfartsdirektoratet i tråd med internasjonalt regelverk (STCW) og gir deg det teoretiske grunnlaget for å kunne løse ubegrenset maskinoffisersertifikat som maskinsjef (M1).

Du lærer å

  • planlegge og gjennomføre vedlikehold på maskineri, og bruke ulike instrument og system knyttet til dette
  • administrere og lede mannskapet om bord
  • utføre oppgaver om bord på en trygg måte for mannskapet, skipet og omgivelsene
  • sikre trygg lasting, transport og lossing av last
  • planlegge og vurdere risiko

Etter 2. studieår er du ferdig med fordypningsfagene omfatter materiallære, termodynamikk og strømningslære, elektroteknikk, elektronikk og styringsteknikk, måle- og reguleringsteknikk, skipselektrisk anlegg, overvåkings-, kommunikasjons- og styringssystemer, og kan fylle ut en stor del av punkta i WebCadet, som er administrasjonssystemet for sertifikatrettet opplæring om bord.

Undervisningsmåter

Undervisningen veksler mellom forelesinger, tavleundervisning, simulatorøvinger, praktiske øvinger, oppgaveløsing, gruppearbeid og bedriftsbesøk. Du har faglærere med god kjennskap til bransjen, og som har tidligere seilt world wide på forskjellige skipstyper.         Slik sikrer vi at dem teoretiske perspektiva står i sammenheng med virkeligheten.

I noen delemne er undervisningsspråket engelsk. Dette gir deg et godt språklig grunnlag for fremtidig jobb i en internasjonal bransje, der engelsk er arbeidsspråk i mange sammenhenger.

Hva kan du jobbe med?

Etter fullført utdanning dekker du det teoretiske grunnlaget for å kunne løse sertifikat som maskinoffiser. Du må i tillegg fullføre nødvendig fartstid som kadett før du kan søke om ditt første maskinoffisersertifikat.

Vi har tett samarbeid med mange lokale rederlag. Dette gjør at du kommer tett på den maritime næringa i en tidlig fase av studiet, og våre ferdigutdanna studenter er dem første som blir vurdert for kadettjobbar i disse rederlagene.

Partene i avtalen med Fagskolen Rogaland studiested Karmsund, er HVL, Haugesund rederiforening, Maritimt opplæringskontor Sørvest, Solstad Offshore, Østensjø rederi, DOF, Eidesvik Offshore, Knutsen O.A.S. shipping, Simon Møkster shipping og Gulf Mark. I tillegg deltar Odfjell shipping på dem årlige intervjudagene på HVL, hvor rederlagene intervjuer søkere til kadett- og sommerjobber på HVL campus Haugesund.

Vil du studere mer?

Du blir kvalifisert for å søke opptak til Maritime Management, som er en bachelorutdanning i regi av HVL campus Haugesund. https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2019h/bamm/

 Søk høyere yrkesfaglig studietilbud på www.vigo.no

  • Omfang: 2-årlig heltid
  • 120 studiepoeng
  • Søknadsfrist 15. april
Del denne artikkelen på:

For begynne på fagskoleutdanning innen dekksoffiser må du ha fullført:

Kontaktperson