Maskinoffiser

Maskinoffiser

Utdanningen skal gi deg generell maritim kunnskap om teknikk, sikkerhet og lederskap til sjøs.

Fordypningsfagene omfatter materiallære, termodynamikk og strømningslære, elektroteknikk, eletronikk og styringsteknikk, måle- og reguleringsteknikk, skipselektrisk anlegg, overvåkings-, kommunikasjons- og styringssystemer.
Bestått eksamen fra fordypningsområdet skipsteknisk drift gir deg sertifikat som maskinist/maskinsjef.

 

OPPTAKSKRAV
Fullført videregående opplæring
Det generelle grunnlaget for opptak til 2-årig fagskole er:
a) fullført og bestått videregående opplæring som lærling med fagbrev/svennebrev i fagretningen etter Reform 94

eller

b) fullført og bestått videregående opplæring som elev med fagbrev/svennebrev i fagretningen etter Reform 94 og ett års praksis i faget

eller

c) bestått fag/svenneprøve som praksiskandidat eller fagbrev før Reform 94 og med bestått eller likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger

eller

d) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, men med likeverdig realkompetanse i faget og med bestått eller likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende læreplanene i grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger

e) Punkt d) gjelder ikke maritim utdanning.

f) Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

g) De skolene som har særskilt godkjenning, kan gjøre unntak fra kravet om fag-/svennebrev for søkere til nautisk linje som har fullført og bestått studieretning for allmenne, økonomiske og administrative fag.

Spesielle opptakskrav
I tillegg til kravene nevnt under § 7 må søkere til maritim utdanning dokumentere bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60).

Sertifikatkrav
Søkere med annen utdanning og/eller praksis enn beskrevet i §§ 7 og 8 kan vurderes for opptak, men det nasjonale opptaket plikter å gjøre oppmerksom på tilleggskrav om teori- og praksis/fartstid, helse og vandel for sertifikatgivende utdanning.

Søkere med utenlandsk utdanning
Søkere med fullført videregående opplæring fra de andre nordiske landene er kvalifiserte for opptak når den videregående opplæringen i de respektive landene gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarende norsk 2-årig fagskole.

Søkere utenfor Norden må dokumentere opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i de felles allmenne fagene tilsvarende grunnkurs og videregående kurs I i yrkesfaglige studieretninger.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson