Helse, aldring og aktiv omsorg

Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskolen Rogaland, studiested Møllehagen tilbyr 2-årig stedbasert deltidsstudier innen; Helse, aldring og aktiv omsorg, med fagkode  FHH12D - tilsvarende 60 fagskole poeng.

Deltidsstudiet inneholder 5 emner: 

Emne 1: er fellesmodul for alle videreutdanningene og vil ha hovedfokus på grunnelementene i helse- og sosialfagarbeidet, blant annet veiledning og veiledningsteori, etikk og kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning. Samfunnsfaglige emner, blant annet stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, sosiologi og psykologi. 
Emne 2 & 3: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid, behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse
Praksis: Praksis kan tas ved geriatrisk avdeling SUS, ulike virksomheter innen kommunehelsetjenesten og hjemmebaserte tjenester. 
Emne 4: Omhandler organisering, system og ledelse
Emne 5: er en fordypningsarbeid/prosjekt der studenten skal gjennomføre et obligatorisk fordypningsarbeid. Fordypningsmodulen avsluttes med individuell muntlig eksamen

Fagskolen Rogaland. studiested Møllehagen vil fra høsten 2018 tilby deltidsstudiet Helse, aldring og aktiv omsorg som stedbasert studie. Vi har 1 undervisningsdag i uken, samt en 3-dagers samling ved oppstart av nye emner. Vi har avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen. 

Det jobbes med å lage et nettbasert tilbud til Helse, aldring og aktiv omsorg, vi legger ut mer informasjon angående dette så snart studietilbudet er på plass. 

Sykdomsforebyggende tiltak blir mer og mer viktig etterhvert som flere mennesker blir eldre. Hvordan behandle og legge til rette ved funksjonsnedsettelse er temaer en lærer mer om. Utdanningen gir kunnskap og forståelse til hva det innebærer å være eldre, hvordan eldre oppfatter alderdom og hvilke sykdommer og skader de kan få. Du skal også bidra til god helhetlig omsorg for eldre.
Eldreomsorg skal ta utgangspunkt i eldre menneskers selvbestemmelse, muligheter og ressurser, og det mellommenneskelige og etiske aspekter vil bli vektlagt.
Aktiv omsorg innebærer å legge vekt på kultur, aktivitet og trivsel i et helhetlig omsorgstilbud.
Kurset gir deg nødvendig kompetanse for å jobbe med planlegging, organisering og iverksetting av tiltak for eldre og deres pårørende.

For utdanning innen Helse, aldring og aktiv omsorg kreves fagbrev innen helse- og oppvekstfag. Du kan også kvalifiseres til opptak ved realkompetansevurdering

Ta kontakt med skolen: post@sots.no, telefon 51500300 eller You-rådgiver: gry.kapstad@skole.rogfk.no  telefon 51500317/ 90127437 om dere har spørsmål. 

Søknadsfrist 15.april

Søk her:    Vigo

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson