Helse, aldring og aktiv omsorg

Helse, aldring og aktiv omsorg

Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Helse, aldring og aktiv omsorg som stedbasert, fagkode FHH12D – tilsvarende 60 studiepoeng.

STUDIET ER GRATIS

(DU BETALER KUN FOR BØKENE OG 350,- I DOKUMENTAVGIFT)

Hovedfokuset i fagskoleutdanningen i Helse, aldring og aktiv omsorg er å styrke den nødvendige kompetansen blant yrkesutøvere innen eldreomsorg som virksomhet

Mål for utdanningen:
Videreutdanning i helse- aldring og aktiv omsorg har som mål å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard og kan ta initiativ til, organisere og iverksette tiltak i samarbeid med eldre, deres pårørende, frivillige medarbeider og andre yrkesgrupper innenfor fagfeltet.
Studiet skal bidra til at studentene etter endt utdanning har gode kunnskaper om den normale aldringsprosessen og hvordan det oppleves å bli gammel. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om behandling og rehabilitering av eldre. Dessuten skal de ha kunnskap om forebygging av sykdom, lidelse og funksjonssvikt hos eldre

Videre legges det vekt på at studentene utvikler evne til nytenkning i fremtidig yrkespraksis og at de i samarbeid med de eldre og deres pårørende blir dyktige i forhold til planlegging og beslutninger som gjelder eldre mennesker.
(se mer om mål for utdannelsen i studieplanen)

Opptakskrav:
Bestått videregående opplæring fra Helse og oppvekstfag (tidligere helse- og sosialfaglig) med fagbrev og autorisasjon som helsefagarbeider. Autoriserte hjelpepleiere og omsorgsarbeidere med autorisasjon som Helsefagarbeider er også kvalifisert.
Ved dette tilbudet vil det ikke være mulig med opptak via realkompetansevurdering

Organisering:
Fagskolen Rogaland - Helse- og oppvekstfag tilbyr 2-årig deltidsstudiet Helse, aldring og aktiv omsorg som stedbasert.
Foreløpig tilbys dette tilbudet kun som stedbasert for de som bor i Stavanger og omegn med 1 undervisningsdag i uken på skolen her i Stavanger, samt 3 dager ved oppstart av nye emner. Krav om minimum 80% oppmøte på hvert emne. Det vil bli avsluttende vurderinger etter hvert emne (prosjektoppgave) og en avsluttende eksamen med individuell muntlig høring på siste emne.

  • Emne 1: Felles grunnlag for fagskoleutdanningene i helse- og oppvekstfag
  • Emne 2: Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid.
  • Emne 3: Behandling, pleie og omsorg ved sykdom, skader og funksjonsnedsettelse 
  • Praksis: varighet 10 uker
  • Emne 4: Organisering, system og ledelse
  • Emne 5: Fordypning

Studiet lar seg godt kombinere ved siden av jobb og familie, men krever en del egen innsats. Studentene vil få god innføring i skolens læringsportal It’s Learning.
Du finner mer informasjon om studiet i studieplanen. Studieplanen er fortiden under revisjon, ny plan blir lagt ut så snart den er ferdig.

Kontakt informasjon:

Kontoret/avd. leder: e-post: mollehagen-fagskole@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 30/04
Teamleder Jorunn Løge: e-post: jorunn.loge@skole.rogfk.no - telefon 51 92 19 43  

Søknadsfrist 1. inntak 15.april(www.vigo.no)

Søknadsfrist 2. inntak 1. august (Søknadsskjema Fagskolen Rogaland)

Del denne artikkelen på:
Lenker
Kontaktperson