Om å være student på Fagskolen Rogaland

Hva som forventes av deg som student på fagskolen Rogaland? 
Noen av svarene finner du her

  • Sett deg godt inn i studieplanen, disse finner du på fagskolenrogaland.no under aktuell fordypning.
  • Dette er en høyere yrkesfaglig utdanning, studiene kan være krevende for noen.
  • På ditt vitnemål vil det stå «Høyere fagskolegrad».
  • Heltidsstudent betyr at du skal bruke tiden på studier – ikke jobb.
  • 20% maksimal fraværsgrense på emnenivå gjelder dersom du skal få karakter i emnet.
  • Måloppnåelse i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene er grunnlaget for den Emnekarakter som gis. Faglærerne i emnet vurderer i samråd grad av måloppnåelse i forhold til læringsutbyttebeskrivelsene, og fastsetter emnekarakteren som resultat av dette. For å oppnå laveste ståkarakter E, må minimumskravene i læringsutbyttebeskrivelsene tilfredsstilles. Obligatoriske innleveringer og vurderingssituasjoner må gjennomføres for at vurderingsgrunnlaget i emnet skal være tilstrekkelig.
  • Kravet for å bli tatt opp som student ved Fagskolen Rogaland er minimum Norsk kunnskaper tilsvarende bestått Norsk test nivå B2. All undervisning gjennomføres på Norsk, og alle innleveringer, prøver og besvarelser skal leveres på Norsk.«Its learning» er skolens kommunikasjonsplattform – det forventes at man flere ganger i uken (helst daglig) holder seg oppdatert på informasjon som legges ut her.
  • Deltid/nettbaserte studier er tenkt kombinert med jobb i en 20/80% fordeling, en dag på skolen (eller følge undervisningen i sanntid på egen PC) og 4 dager i jobb i uken.
  • Du vil bli forelagt en studiekontrakt – denne skal signeres ved oppstart av studiene og medtas til første skoledag.
  • Du vil bli bedt om å signere samtykkeerklæringer i samsvar med EUs personvern direktiv.
  • Deltid/nettbaserte studier har en studieavgift som skal dekke merkostnadene med opptak, spesialutstyr for opptak, leie av lagringsplass og egen teknisk resurs på deltid for å drifte systemene.
  • Studieavgiften faktureres til din privatadresse fra skolens administrasjon. Fakturaen må betales innen forfallsfristen ellers vil denne automatisk bli sendt videre til inkasso.
  • Ferier og lignende må legges til skolens ferier, det gis ikke permisjon til ferier utenom skolens ferier angitt i skoleruten.
  • På vår hjemmeside fagskolenrogaland.no vil du til enhver tid finne en oppdatert timeplan. Denne kan variere fra uke til uke og er dermed viktig å sjekke i forkant av en ny skoleuke.
  • Noen studier er tilrettelagt for offshore rotasjon, erfaring viser at de fleste studieretninger der det tilbys deltid/nettbaserte studier lar seg kombinere med jobb offshore.
  • Kommer du i en situasjon at du må avslutte dine studier ved skolen skal dette varsles skriftlig til skolens administrasjon eller avdelingsleder.
  • For ytterligere detaljer om studiene/studiereglement vises det til Fagskoleloven og Forskrift for Fagskolen Rogaland. Disse dokumentene må du sette deg inn i.
Del denne artikkelen på: