Tilrettelagt opplæring

Opplæringstilbudet spesialundervisning i liten gruppe H (hverdagslivstrening), og liten gruppe A (arbeidstrening) er et tilbud for elever med spesielle behov knyttet til læring og sosiale ferdigheter, og som har behov for tilrettelegging utover det som tilbys i ordinære klasser. I opplæringen blir det lagt vekt på kommunikasjon, dagliglivets aktiviteter, grunnleggende ferdigheter og sosiale ferdigheter.

Tilbudet er organisert i grupper med redusert elevtall og foregår i tilrettelagte undervisningslokaler. Opplæringen er definert som spesialundervisning (jfr opplæringsloven paragraf 5-1) og avviker fra ordinær opplæring i alle fag og gir ikke grunnlag for vurdering med karakterer. Sluttkompetanse med kompetansebevis gir dokumentasjon på opplæringen som er gjennomgått.

Les mer om Arbeidstrening

Les mer om Hverdagsliv