Handlingsplan mot mobbing

I opplæringsloven kapittel 9a, blir det slått fast at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

Skolen har nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men også mot mindre alvorlige krenkelser. Skolen skal også jobbe kontinuerlig og systematisk for å fremme helsen, miljøet og tryggheten til elevene

Alle som jobber på skolen har en lovbestemt aktivitetsplikt når elever opplever at skolemiljøet er dårlig eller utrygt. Det betyr plikt til å

  • Følge med
  • Gripe inn
  • Varsle
  • Undersøke
  • Sette inn tiltak
  • Dokumentere

Elever, foresatte og ansatte skal være informert om aktivitetsplikten, og skolen skal ha skriftlige rutiner for forebygging og håndtering av mobbing, krenkelser og utrygt eller dårlig skolemiljø.  Ledelse, elevråd, skolemiljøutvalg og arbeidstakerorganisasjonene skal aktivt jobbe for å fremme dette arbeidet.

Denne handlingsplanen inneholder en oversikt over arbeidet mot mobbing ved Åkrehamn vgs.

Last ned hele dokumentet her:

Del denne artikkelen på: