Gå til innholdet
Ku og Kårstø

Resultater og framblikk

Rogaland fylkeskommune leverer mange og gode tjenester, hver dag hele året. Transport og samferdsel, kultur, næring, planarbeid, folkehelse, tannhelse, miljø og videregående opplæring er noe av det vi jobber med daglig.

Året 2014 viser at vi har oppnådd mye og kan vise til gode resultater knyttet til de områdene vi har ansvar for.

Det handler om å utvikle samfunnet vi lever i, for å ta vare på fortiden, nåtiden og framtiden. Vi arbeider for å utvikle ett godt Rogaland.

Verdiene våre er grunnmuren i arbeidet med å utvikle fylket til det beste for innbyggerne. Verdiene skal være synlige i arbeidet vårt.

 • Vi er åpne
 • Vi er kompetente
 • Vi viser respekt

Opplæring

Andelen elever som fullfører og består skoleåret er 83,3 prosent for skoleåret 2013/2014.

I 2014 leverte vi:

 • skoleplass til rundt 16 200 elever i videregående skole
 • 5500 lærlinger under utdanning
 • 1700 voksne under opplæring
 • 12 000 privatisteksamener
 • 3169 nye fagarbeidere – best i landet
 • flere store byggeprosjekter ved flere videregående skoler

Utviklingsprosjekter

I 2015 arbeider vi med:

 • program for bedre gjennomføring i videregående opplæring
 • Fyr-prosjektet, som skal forbedre yrkesrettingen av fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram
 • helhetlig fag- og yrkesopplæring, en metode vi i Rogaland har valgt å bruke for å sikre en helhetlig fag- og yrkesopplæring.
 • søking på tvers av fylkesgrenser
 • maritimt senter i Haugesund
 • kunnskapsbasert ledelse

Samferdsel

1,5 milliarder kroner ble satt av, inkludert bompenger og andre tilskudd, til fylkesveien. 0,5 milliarder er brukt til drift og vedlikehold og 1 milliard kroner er brukt til inversteringer.

I 2014 leverte vi:

 • kollektivreiser for nærmere 23,8 millioner passasjerer (buss og båt)
 • skoleskyss for 19 800 elever
 • 743 millioner kroner til drift av kolletivtransport
 • tilrettelagt transport for 4500 brukere
 • oppfølging av løyver: 819 drosje, 746 turvogn, 2785 godstransport, 115 reservedrosje, 32 selskapsvogn

Utviklingsprosjekter

I 2015 arbeider vi med:

 • Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren
 • Bussvei2020
 • ruteomlegging på Haugalandet

Kultur

I 2014 brukte fylkeskommunen rundt 110 millioner kroner til kulturtilskudd. I tillegg fordelte fylkeskommunen nesten 90 millioner kroner fra ulike statlige tilskuddsordninger.

Noen av tilskuddene som ble gitt:

 • 8 millioner kroner til frivillige lag og organisasjoner
 • 700 000 kroner i tilskudd til ulike organisasjoner i en tidsbegrenset periode (ett, to, tre eller fire år)
 • 3,5 millioner kroner til ulike festivaler

Gjennom den kulturelle skolesekken (DKS) leverte vi tre kulturopplevelser til alle grunnskoleelever i fylket. Elever i videregående skole fikk to kulturopplevelser gjennom DKS.

Høyt aktivitetsnivå i fylket får også betydning for fylkeskommunen. Antallet saker knyttet til kulturarv økte med 17 prosent i 2104 (KOSTRA-registerte saker).
I 2014 gjennomført vi 85 arkeologiske oppdrag, tilsvarende en arbeidsmengde på 12 årsverk.

Utiklingsprosjekter

I 2015 arbeider vi med:

 • Regional kulturplan
 • Hele Rogaland leser

Regional planlegging og utvikling

I 2014 fikk vi 2918 brev knyttet til plansaksbehandling. Vi sendte 577 brev med uttalelser til kommunale og interkommunale planer og 34 plansaker ble behandlet i fylkesutvalget.

I 2014 arbeidet vi med:

 • bakgrunnsdata og utviklingstrekk for Rogaland som ble presentert i "Regionale utviklingstrekk og fylkeprognoser for Rogaland"
 • tilskudd i 87 saker knyttet til frilutftsliv, i samarbeid med staten
 • strategidokument for små vannkraftverk 2014-202. 13 saker om småkraftverk ble behandlet
 • etablering av et eget kommunenettverk for universell utforming – 11 kommuner deltar
 • kartlegging av tilgjengelighet av regionale idrettsanlegg er startet
 • forslag til regionalplan for vannregion Rogaland ble sendt på høring

Utviklingsprosjekter 

I 2015 arbeider vi med:

 • Regional planstrategi
 • Regionalplan for areal og transport på Haugalandet
 • Regionalplan for massehåndtering
 • Friluftslivets år i 2015 – flere ut på tur er mottoet

Næringsutvikling

I 2014 ble det brukt 34 millioner på i alt 105 prosjekter knyttet til næringsutvikling innenfor satsingsområdene energi, kultur og næring, landbruk, mat og reiseliv.

Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet)

 • Fire forprosjekt har fått til sammen 800 000 kroner i kvalifiseringsstøtte (200 000 kroner hver).
 • Ti hovedprosjekt har fått til sammen 24 millioner kroner i støtte fra RFF Vestlandet.

VRI (virkemiddel for regional forsking, utvikling og innovasjon)

 • VRI-prosjektene har fått nærmere 28 millioner kroner i støtte fra virkemiddelapparatet (for eksempel Forskningsrådet, Regionalt forskingsfond Vestlandet).
 • 75 bedrifter har fått bistand fra VRI. Kompetansemeglerne har brukt 2200 timer, som har resultert i 32 innovasjonsprosjekt.
 • VRI har støttet 21 bedriftsprosjekt, ti innovasjonsdialoger og ett klyngeutviklingsprosjekt.

Utviklingsprosjekt

I 2015 arbeider vi med:

 • å utvikle en egen strategi for satsing på bioøkonomi i Rogaland
 • støtte til innovasjoner, kopling mellom næringsliv og forskning, støtte til gründere og etablering av nettverk for samhandling og utvikling. Dette vil være hovedaktivitetene for fylkeskommunens arbeid med næringsutvikling i 2015 og i kommende år.

Regnskapstallene fra 2014 kan du se under  "2014 i korte trekk". Her vises resultater og framtidsplaner fra de forskjellige områdene i fylkeskommunen. 

Her er oversikten over større byggeprosjekter ved de videregående skolene i fylket. 

Les mer >

Hvor mange som besøkte museene? Hvilke organisasjoner som fikk støtte? Hvordan det gikk med "Den kulturelle skolesekken? Under "Kulturaktiviteter" finner du svaret. 

Les mer >

Prognosene for 2014 viser befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland fram til 2030.

Les mer >