Gå til innholdet
Norske kroner

2014 i korte trekk

En kort oppsummering av de økonomiske resultatene og beskrivelse av den økonomiske situasjonen i fylkeskommunen. Under fanen økonomisk analyse (pdf) presenterer vi en fyldigere analyse av økonomi og resultat.

Rogaland fylkeskommune omsatte i 2014 for nærmere 7,4 milliarder kroner. 5,6 milliarder kroner gikk med til driftsoppgaver og 2 milliarder (inkludert interne overføringer) ble brukt til investeringer. Driftsregnskapet 2014 ble avsluttet med et overskudd på 56,5 mill. kroner.

Grovt inndelt er driftsutgiftene fordelt slik 

  • sentrale styringsorganer og fellesutgifter 307,2 mill. kroner
  • opplæring og videregående skoler 3065,1 mill. kroner
  • regional utvikling (plan, kultur, næring og samferdsel) 2001,9 mill. kroner
  • tannhelse 200,9 mill. kroner

Driftsutgiftene ble i all hovedsak finansiert av statlige overføringer, som skatteinntekter og rammetilskudd. Skatt og rammetilskudd målt i prosent av driftsutgiftene var på 83,1 prosent. Det betyr at det egentlig er staten som er premissleverandør for det fylkeskommunale tilbudet.

Investeringene fordeler seg slik (eksklusiv interne overføringer)

  • sentrale styringsorganer og fellesutgifter (inkludert fond, utlån) 120,2 mill. kroner
  • opplæring og videregående skoler 696,0 mill. kroner
  • regional utvikling (plan, kultur, næring og samferdsel) 941,8 mill. kroner

Låneopptak, tilskudd og refusjoner bidro med størstepartene av finansieringsinntektene. I 2014 var det lite midler til egenfinansiering (bidrag fra drift, frie fond). Egenfinansieringsgraden (bidrag fra drift i prosent av finansieringsbehov) var på 5 prosent.

 

Se denne oversikten i word. 

Stavanger blir fyrtårn for Europas smarte byer

Stavanger har, sammen med Manchester og Eindhoven, blitt tildelt et EU-prosjekt verd opp mot 200 millioner kroner. Blant de europeiske Smart Cities and Communities blir Stavanger en pilot innen mobilitet, energi og IKT. Rogaland fylkeskommune deltar i partnerskapet.

Les mer om denne saken og alle andre nyhetssaker fra 2014

Les mer >