Informasjon for søkergruppe med søknadsfrist 1. februar

Veiledning i forbindelse med tilmelding av elever med fortrinnsrett til videregående opplæring – frist 1. oktober

Fortrinnsrett til et særskilt utdanningsprogram jf. forskrift til opplæringslova § 6-15

Elever som søker om fortrinnsrett etter  FO §6-15 må ha:

a) Rett til spesialundervisning etter  §5-1 i opplæringsloven. Behovet for spesialundervisning må være omfattende.
b) Et særlig behov for inntak til et bestemt utdanningsprogram. Dette behovet må være svært viktig for muligheten for å fullføre videregående opplæring med yrkes- eller studiekompetanse.
Motivasjon eller diagnoser alene utløser ikke denne retten.

Kommunen skal sende følgende dokumentasjon i 1 eksemplar til opplæringsavdelingen i fylkeskommunen:

 • Utfylt meldeskjema fra RFK med samtykke fra søkeren / foresatte
 • Siste enkeltvedtak om spesialundervisning
 • Sakkyndig vurdering fra PPT-grunnskole om retten til spesialundervisning etter  OL §5-1
 • Pedagogisk rapport
 • Karakterutskrift fra 9. trinn
 • Eventuell beskrivelse av de behov eleven har for medisinsk behandling i skoletiden. Fyll ut kartlegginsskjemaet. 

På bakgrunn av dette vil opplæringsavdelingen:

 1. Vurdere om eleven oppfyller vilkårene i  FO §6-15
 2. Dersom eleven oppfyller vilkårene vil Opplæringsavdelinga tilvise eleven videre til den fylkeskommunale pp-tjeneste (PPT) for sakkyndig vurdering etter  FO §6-16.
 3. Dersom dokumentasjonen er mangelfull eller ikke oppfyller vilkårene blir innsendt melding sendt tilbake til kommunen med skriftlig begrunnelse. Innsendt melding blir da ikke sendt videre til PPT.

Frist for tilmelding: 1. oktober
Meldeskjema §6-15 finner du her

Fortrinnsrett for søkere med sterkt nedsatt funksjonsevne jf. forskrift til opplæringsloven § 6-17

Kommunen må melde fra til opplæringsavdelingen i fylkeskommunen om elever som nå går på 10. trinn med sterkt nedsatt psykisk eller fysisk funksjonsevne.

Elever som skal søke med fortrinnsrett etter  FO §6-17 må ha:

 • Vedtak om spesialundervisning
 • Et særlig behov for å bli tatt inn på en skole som er særskilt tilrettelagt

Kommunen skal sende følgende dokumenter i 1 eksemplar til opplæringsavdelingen i fylkeskommunen:

 • Utfylt meldeskjema fra RFK med samtykke fra søkeren / foresatte
 • Siste enkeltvedtak om spesialundervisning
 • Sakkyndig vurdering fra PPT-grunnskole om retten til spesialundervisning etter  OL §5-1.
 • Pedagogisk rapport
 • Karakterutskrift fra 9. trinn.
 • Eventuell beskrivelse av de behov eleven har for medisinsk behandling i skoletiden. Fyll ut kartlegginsskjemaet. 

Frist for melding: 1. oktober
Meldeskjema til §6-17 finner du her

 

Fortrinnsrett for søkere med rett til opplæring i eller på tegnspråk jf. forskrift til opplæringsloven § 6-18

Kommunen må melde fra til opplæringsavdelingen i fylkeskommunen om elever som nå går på 10. trinn med rett til opplæring i eller på tegnspråk,  FO § 6-18

Følgende dokumentasjon sendes i 1 eksemplar til opplæringsavdelingen i fylkeskommunen:

 • Utfylt meldeskjema fra RFK med samtykke fra søkeren / foresatte
 • Siste enkeltvedtak
 • Sakkyndig vurdering fra PPT-grunnskole om retten til spesialundervisning etter  OL §5-1 (dersom dette foreligger)
 • Pedagogisk rapport (dersom dette foreligger)
 • Karakterutskrift fra 9. trinn.
 • Eventuell beskrivelse av de behov eleven har for medisinsk behandling i skoletiden. Fyll ut kartlegginsskjemaet. 

Frist for melding: 1. oktober

Meldeskjema til §6-18 finner du her

Del denne artikkelen på: