Plikter og rettigheter

Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften med de plikter og rettigheter som følger lover, tariffavtaler og bedriftens arbeidsreglement. Lærlinger og lærekandidater har spesielle regler rundt stillingsvern, prøvetid og heving av kontrakten og det er Opplæringslova som regulerer dette. Seksjon for fag- og yrkesopplæring skal ha beskjed om endringer som kan ha betydning for læreforholdet, for eksempel svangerskap, sykdom eller permitteringer.

Læretiden din er fastsatt ut fra normal arbeidstid i faget. Du har krav på å få den opplæringen som læreplanen fastsetter. Du skal ha en intern opplæringsplan som beskriver hva du skal lære basert på målene i læreplanen.

Lønn

Du får som regel fagarbeiders årslønn fordelt over to år. Lønnen kan variere og du avtaler selv lønn med lærebedriften. Hovedtariffavtalen i kommunal og statlig sektor regulerer lønnen basert på begynnerlønn for fagarbeider i ditt fag.

Lån og stipend

Lærlinger og lærekandidater med godkjent kontrakt kan ha rett til både stipend og lån. Husk at du må ha fått godkjent lære- eller opplæringskontrakten din før du kan søke om stipend og lån. Du finner mer informasjon på  nettsiden lånekassen.no. 

Studentbevis

Lærlinger og lærekandidater får ikke studentbevis.  Ungdommer under 21 år kan få ungdomskort, du finner mer informasjon på  nettsiden kolumbus.no

Heving og avbrudd

Noen ganger blir en kontrakt hevet eller det blir lagt inn et avbrudd av ulike årsaker. Det kreves samtykke fra fylkeskommunen for å legge inn et avbrudd i forbindelse med permisjon og dersom kontrakten skal heves.
Lærekontrakten/opplæringskontrakten kan heves både av lærlingen/lærekandidaten og lærebedriften i henhold  Opplæringslova § 4-6:

  •  den andre parten gjer seg skyldig i vesentlige brott på pliktene sine i arbeidsforholdet,                                    
  • lærlingen, lærekandidaten eller lærebedriften viser seg ute av stand til å halde fram i læreforholdet, eller          
  • lærlingen eller lærekandidaten skriftleg seier frå at det er ei urimeleg lempe for han eller ho å halde fram ut kontrakttida.

Heving av lærekontrakt eller opplæringskontrakt skal godkjennes av fylkeskommunen og avgjør når læreforholdet skal ta slutt.

Sykdom

Ved sykdom gjelder sykelønnsordninger i folketrygdloven. Det innebærer at du har krav på lønn under sykdom etter samme regler som andre arbeidstakere.

Sykdom er ingen grunn til å heve kontrakten, men ved langvarig sykdom kan situasjonen utvikle seg slik at det ikke vil være grunnlag for å fortsette læreforholdet. Hvis du ikke kan fortsette i læreforholdet på grunn av sykdom, kan du sende skriftlig søknad til Rogaland fylkeskommune ved Seksjon for fag- og yrkesopplæring om å få beholde retten til videregående opplæring.

Overtid

Læretiden din er fastsatt ut fra normal arbeidstid i faget, evnt gjeldene tariffavtale.  Arbeidsmiljøloven regulerer den alminnelige arbeidstidens lengde og adgangen til å arbeide overtid. 

Svangerskapspermisjon

Lærlinger og lærekandidater som blir gravide i læretiden, har rett til svangerskapspermisjon.

Bedriften plikter å orientere Rogaland fylkeskommune om permisjonen. Du har krav på lønn i permisjonstiden etter de samme reglene som gjelder for andre arbeidstakere.

 

 

 

 

 

 

Del denne artikkelen på: