Kopi av fag-/svennebrev, vitnemål eller kompetansebevis

Dokumentasjonen som blir utstedt etter fullført yrkesopplæring er verdidokumenter som du må ta godt vare på. Dersom du har mistet denne dokumentasjonen, kan du bestille en ny utskrift (duplikat) av tidligere utstedt dokumentasjon.

En fag- eller svenneprøve kan vurderes til:

  • bestått meget godt
  • bestått
  • ikke bestått.

Når både den teoretiske og praktiske del av prøven er bestått, blir det utstedt fag- eller svennebrev. I Rogaland skjer utdeling av disse "brevene" i februar hvert år.

Kandidater som får karakteren Ikke-bestått, kan avlegge ny prøve. Lærlinger og skoleelever kan gå opp til ny prøve så fort det er hensiktsmessig og praktisk mulig, mens praksiskandidater må vente i minst 6 mnd. Prøvenemndas begrunnelse for karakteren, blir sendt til kandidaten sammen med kompetansebevis på ikke-bestått prøve.

Klage

Ved ikke-bestått prøve, kan en klage på prøvenemndas avgjørelse. Klagefristen er 3 uker. En kan klage hvis en er uenig i prøvenemndas faglige vurderinger eller hvis en mener det er begått formelle feil i tilknytning til prøveavleggelsen. Men en kan ikke klage på bestått resultat selv om en mener en burde ha fått bestått meget godt.

Klage på formelle feil blir avgjort av en fylkeskommunal klagenemnd, mens faglige klager behandles av en sentral klagenemnd. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet og skal sendes til Rogaland fylkeskommune, Seksjon for fagopplæring.

Du kan ikke avlegge ny prøve før klagen er ferdig behandlet.

Kopi av fag-/svenneprøve

Du kan bestille utskrift (kopi) av din dokumentasjon på din utdanning ved å fylle ut  dette skjemaet.

Duplikat av vitnemål, kompetansebevis, melding om bestått prøve, fagbrev og svennebrev koster 500 kroner pr. stk.

Ønsker du å bestille kompetansebevis/vitnemål på engelsk fyll ut  dette skjemaet.

Bestill lommefagbevis

Innehavere av fag-/ svennebrev kan få utstedt fagbevis i lommeformat. Lommefagbeviset er godkjent av Kunnskapsdepartementet. Skjema for bestilling av lommefagbevis (pdf, 190kb)

Del denne artikkelen på: