Utbyggingspakke Jæren

Utbyggingspakke Jæren er en finansieringsplan for forsert bygging av kollektivnettet, gang- og sykkeltilbudet og utvalgte deler av vegnettet på Jæren. Det overordnede målet for pakken er bedre fremkommelighet for alle trafikantgruppene. Utbyggingspakke Jæren omfatter kommunene Klepp og Time. Pakken er fremdeles under utarbeidelse og ikke vedtatt.

Veien mot en stortingsproposisjon

Det er etablert en styringsgruppe for Utbyggingspakke Jæren som består av Klepp, Time, Rogaland fylkeskommune, Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet. Hå kommune har observatørstatus. Gruppen ledes av fylkesordfører.

Det er styringsgruppens oppgave å lede arbeidet frem mot et beslutningsgrunnlag som kan behandles lokalt og regionalt før det oversendes samferdselsdepartementet og endelig behandles i Stortinget. Pakken kan tre i kraft først etter at den er godkjent i Stortinget. Mandatet til styringsgruppen vil være presentert og forankret i den kommende Stortingsmeldingen. Konsensus i styringsgruppen og lokal enighet er et viktig fundament for arbeidet med Utbyggingspakke Jæren.

Etter godkjenning

Dersom Utbyggingspakke Jæren godkjennes i Stortinget skal den styres i tråd med det overordnede mål for pakken. Vurdering av måloppnåelse hittil og framtidig forventet måloppnåelse vil være sentralt for prioritering av prosjekter underveis. Årlige budsjetter skal styre gjennomføringen.

Styringsgruppen har hovedansvaret for god koordinering av prosjektporteføljen. Arbeidet i styringsgruppen skal gi grunnlag for Stortingets, departementets og lokale myndigheters behov for styring og kontroll med bruk av budsjettmidler og bompenger. Styringsmodellen må tilpasses til enhver tid gjeldende forvaltningssystem.

Status

21.10.2014

Sak om styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren behandles i fylkestinget. Det ble vedtatt at det etableres styringsstruktur og mandat for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. I tillegg etableres det en ellers referansegruppe for Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren. Styringsgruppe for Transportplan Jæren, med ordførerne fra Rennesøy og Strand kommune som medlemmer i tillegg, trer inn i denne funksjonen.

09.12.2014

Bypakke Nord-Jæren vedtas, med eget punkt som sier at det på et senere tidspunkt etableres en egen Utbyggingspakke Jæren

September 2018

Sak om prinsippavklaring behandles i de tre kommunene Klepp, Time og Hå. Som et resultat av dette trekker Hå seg fra Utbyggingspakke Jæren, mens Klepp og Time fortsetter arbeidet.