Tiltak i vassdrag

Dersom det i vassdrag skal gjennomføres fysiske tiltak som kan ha betydning for leveområder og produksjonsområder for fisk og ferskvannsorganismer i vassdrag, f.eks. lukking eller endring av bekker og elveløp, må det i de fleste tilfeller søkes tillatelse etter ”Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag”.

I vassdrag som ikke fører anadrom laksefisk eller kreps, er det fylkeskommunen som behandler slike søknader.

Uten tillatelse fra fylkesmannen eller fylkeskommunen er det forbudt å sette i verk:

a)  fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre ferskvannsorganismer,  

 

b)  fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av større steiner, som kan øke fangsten av fisk på stedet eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget, og  

 

c)  fysiske tiltak for anadrom laksefisk eller innlandsfisk som har til hensikt å forandre en eller flere arters produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse.

 

Søknadsskjema er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland, og nyttes også av fylkesmannen. Skjema lastes ned på høyre side.

Søknad om fysiske tiltak i vassdrag sendes til: firmapost@rogfk.no eller Rogaland fylkeskommune, Pb. 130 Sentrum, 4001 Stavanger

 

sakkestadbekken, kulvert sett fra nedstrøm_Cowi
Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson