Tilstandsrapport over sentrene som inngår i Regionalplan for Jæren

Tilstandsrapport over sentrene som inngår i Regionalplan for Jæren

By- og tettstedssentra er komplekse steder som betjener og inneholder et mangfold av mennesker, funksjoner og aktiviteter. Et av hovedmålene i «Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren», vedtatt i 2000,  var å styrke byens og tettstedenes sentra. Sentrene er gitt hovedrollen i samfunnsutvikling, de skal styrkes i seg selv men også være strukturerende for arealutvikling for øvrig.

Planen har i ettertid blitt revidert og Regionalplan for Jæren, vedtatt i 2013, styrker ytterligere satsing på byens og tettstedenes sentra.

Målet med dette arbeidet har vært å forsøke å få en oversikt over «tilstanden» til alle de 33 sentrene som inngår i Regionalplan for Jæren. I tråd med nasjonal politikk er det ønskelig å bygge grunnlag for en bredere og mer helhetlig politikk for sentrumsutvikling. Politikken og strategier bør være kunnskapsbasert. Til nå har kartlegginger primært forholdt seg til varehandelsomsetning - denne rapporten har et bredere perspektiv og ser på flere kvalitative sider ved et sentrum - hvordan oppleves senteret? Innbyr det til opphold? Er det rent og velholdt? Tilgjengelig? Har det et mangfold av funksjoner?

Sentrum reflekterer verdier, i bred forstand, fra fortid og nåtid og er stadig i bevegelse. Med alle endringsprosesser er det viktig å ha en forståelse for utviklingen som skjer; å kunne måle hvor vi er og følge utviklingen.  Å måle utvikling gir grunnlag for å følge langsiktige trender og innrette politikk og annen beslutninger deretter. Denne rapporten er et forsøk på å se på regionens sentre samlet gjennom bruk av et felles indikatorsett.

Last rapporten her.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson