Regionalplan for Jæren oppdateres

Buss

Regionalplan for Jæren skal oppdateres for å legge til rette for en bærekraftig utvikling i storbyområdet og nabokommunene.

Oppdateringen ble vedtatt i  Regional planstrategi 2017-2020 og starter opp i 2017. 

Regionalplan Jæren er en viktig plan for samordning av arealbruk og transport innenfor en region som går over flere kommunegrenser.  Gjeldende plan er et resultat av et langsiktig plansamarbeid mellom 10 kommuner, fylkeskommunen og statsetater. Planen fungerer som en «regional kontrakt» mellom partene.

Når vi ser framover står regionen foran både store muligheter og tøffe utfordringer. Nå skal det langsiktige plansamarbeidet videreutvikles, og regionalplanen oppdateres for å sikre at vi er forberedt på å møte framtiden.

Fagnotater 2017

I løpet av 2017 er det utarbeidet seks fagnotater som er drøftet i prosjekt- og styringsgruppen. Notatene danner deler av grunnlaget for planprogram som sendes på offentlig ettersyn våren 2018. Du finner notatene under "Vedlegg" på høyre side. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for en bærekraftig utvikling med samordnet utbyggingsmønster som ivaretar regionens behov for boliger i gode nærmiljø, attraktive og mangfoldige næringsarealer og et effektiv transportnettverk.

Planprogram forventes fastsatt sommeren 2018 og ny plan vedtatt i 2020.

planområde jæren
Del denne artikkelen på: