Planveiledning

Rogaland fylkeskommune er regional planmyndighet. Fylkeskommunen skal blant annet veilede kommunene i deres planprosesser, ivareta regionale interesser  og gi uttalelser til plansaker i fylket.

Veiledning ved utarbeidelse av kommuneplaner

Fylkeskommunen veileder kommunene i utarbeiding og behandling av planer etter loven. Kommunene kan få støtte, rådgivning og veiledning i deres arbeid med kommune- og kommunedelplaner.

Fylkeskommunen er ansvarlig for regionalt planforum. Formålet med regionalt planforum er at kommunene kan få presentert kommuneplaner og andre viktige arealplaner, og få innspill til disse. Deltakere på møtene er kommunene og statlige og fylkeskommunale sektormyndigheter.

- Les mer om regionalt planforum.

Ivareta regionale interesser

Rogaland fylkeskommune ønsker gjennom tidlig medvirkning i overordnede planprosesser å ivareta regionale interesser i planleggingen.

Fylkeskommunen har rett og plikt til å yte kommunene veiledning i planleggingen. Dette gjelder først og fremst formidling av regionale og nasjonale mål og retningslinjer gjennom faglige råd, og eventuelt varsel om innsigelse. Plikten innebærer også deltakelse i de samarbeidsutvalg som kommunen oppretter. Kommunen har på sin side plikt til å søke samarbeid med fylkeskommunen, og innhente uttalelser der fylkeskommunens saksområde er berørt.

Som regional planmyndighet ønsker Rogaland fylkeskommune å delta aktivt i samarbeid om utarbeidelse av kommuneplaner. Dette gjøres med basis i regional planstrategi, regionale planer, rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder, samt oppgaver etter friluftsloven og som fagmyndighet for kulturminnevern.

- Les mer om regionale interesser i planleggingen (under utarbeidelse)

Del denne artikkelen på: