Tunnelsikkerhet

Vi har mange lange undersjøiske tunneler i Rogaland, og når Ryfast og Rogfast åpner i henholdsvis 2019 og 2025 får vi verdens to lengste undersjøiske vegtunneler. 

Mandat fra fylkestinget
Dette er utgangspunktet for at fylkestinget i Rogaland i desember 2012 fattet følgende vedtak:

"Det skal bygges flere undersjøiske tunneler i regionen de kommende årene. I den forbindelse er det viktig at sikkerhet og beredskap blir ivaretatt. Fylkeskommunen vil ta initiativ til å etablere et samarbeid mellom staten, nødetatene, fylkeskommunen, kommuner og private slik at regionen er sikret god beredskap og kompetanse."

Fylkeskommunens rolle
Rogaland fylkeskommune ved næringsavdelingen leder arbeidet med tunnelsikkerhet. Dette er en stor satsing og involverer en rekke offentlige og private aktører i og utenfor Rogaland.

Sommeren 2016 fikk næringsklyngen Norwegian Tunnel Safety Cluster (NTSC) status som Arena-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet til Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Klyngen har nærmere 100 deltakere og har etablert seg i Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO).

Nasjonalt kompetansesenter
Parallelt med arbeidet i klyngen jobbes det med å utvikle SASIRO til et nasjonalt kompetansesenter for trening og opplæring i tunnelsikkerhet, og på sikt skal det etableres en fullskala øvingstunnel i Mekjarvik i tilknytning til Rogfast.    

Kontaktperson