veivalg

Handlingsprogram næring

Rogaland fylkeskommune har rollen som regional utviklingsaktør og bruker øremerkede midler til utviklingsarbeid. Gjennom Handlingsprogram næring (HP Næring) støtter fylkeskommunen regionale prosjekter som legger til rette for næringsutvikling. 

Klikk her for å gå direkte til utlysningen for 2019. 

Handlingsprogram næring (HP Næring) er verktøyet som blir brukt for å nå målene i de ulike planene og strategiene som fylkestinget har vedtatt. Disse er: Regionalplan for næringsutvikling, Regionalplan for landbruk, Regionalplan for energi og klima (næringsrelatert del), Akvakulturstrategi for Rogaland, Reiselivsstrategi for Rogaland, FoU-strategi for Rogaland og Bioøkonomistrategi for Rogaland.

De fleste midlene som tildeles gjennom HP Næring, kommer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD). Departementene har ulike føringer for bruk av midlene, og alle tildelinger må skje i samsvar med statsstøtteregelverket.

HP Næring vil fra 2019 være fordelt på tre ulike støtteordninger som har ulike formål basert på føringer fra finansierende myndigheter. Disse er:

HP Næring — Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i distriktene

HP Næring — Omstillingsdyktige regioner

HP Næring — Rekruttering og kompetanseheving i landbruket

En detaljert beskrivelse av støtteordningene finnes i menyen til høyre. Beskrivelsene utgjør de ytre rammene for støtteordningene, og de årlige satsingsområdene kan, i tillegg til å prioritere enkelte næringer, også prioritere enkelte målgrupper eller tildelingskriterier fremfor andre. Disse prioriteringene gjøres i samarbeid med Innovasjon Norge Rogaland og Fylkesmannens landbruksavdeling. Satsingsområder for 2019 skal til politisk behandling i desember 2018.

I menyen til høyre ligger også en oversikt og gruppeunntakshjemlene som er meldt inn til ESA for støtteordningene. Hvilke hjemler som tas i bruk, avhenger av prioriteringer i hvert års utlysninger. Se ESAs godkjenning av støtteordningene her.

Det er ikke mulig å søke om støtte fra ordningene før de er utlyst i www.regionalforvaltning.no. Søknadsfrist er januar/februar hvert år, og utlysningen vil blir publisert i portalen og på fylkeskommunens nettside minimum 3 uker før søknadsfrist. Den totale rammen tilgjengelige midler i HP Næring endres fra år til år og er avhengig av bevilgninger gitt over statsbudsjettet. Utlysning av støtte til prosjekter er derfor avhengig av at fylkeskommunen får tilstrekkelig med midler. I budsjettforslaget for 2019 er støtten fra KMD redusert med nær 60 % sammenliknet med 2018.

Klikk her for en oversikt over støtte bevilget over HP Næring fra 2011-2018.