Program for folkehelsearbeid

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet.

Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Rogaland fylkeskommune har et regionalt koordineringsansvar for programmet, samt å understøtte kommunene med å nå resultatmålene i programmet. 

Rogaland fylkeskommune har, blant annet med KS sitt læringsnettverk for folkehelsearbeid i kommunene, arrangert samlinger for å ha en felles arena for kompetanseheving og erfaringsdeling på temaet i .  Sist samling var 13. desember 2018. Da ble det utarbeidet en film i forkant av samlingen, for å vise til et verktøy som kan bruke for å komme frem til tiltaksutvikling i programmet. Modellen krever medvirkning av målgruppen og at kompetansemiljø blir involvert tidlig. 

 
Alle fylkeskommuner  deltar fra 2019 i tilskuddsordningen knyttet til programmet. Tiltak og prosjekter med mål om å fremme psykisk helse og å jobbe rusforebyggende i kommunene. Tiltakene publiseres på  Forebygging.no

Rogaland fylkeskommune har lyst ut tilskuddsmidler til alle kommuner. Frist for innlevering av prosjektskisse er 1. april 2019. Kriteriene er utarbeidet i  samarbeid med partnerskapet. Søknadsskjema og kriterier finnes som vedlegg i høyre marg.   

På denne siden kan du følge arbeidet til program for folkehelsearbeid i kommune 2017-2027.

Del denne artikkelen på: