Bolig for velferd- nasjonal strategi 2014-2020

Styrategibilde

Bolig for velferd (2014-2020) er en samlet velferdsstatlig strategi for å bedre situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet. Den nasjonale styringsgruppen for Bolig for velferd har vedtatt ny tiltaksplan for perioden 2018 – 2020. Sola og Haugesund kommune er 2 av 5 kommuner i region Vest som er invitert inn i arbeidet.

For å nå målene i tiltaksplanen er det sentralt med en helhetlig og effektiv offentlig innsats hvor samarbeid på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer blir avgjørende. Tiltaksplanen rettes mot følgende to tiltak:

  1. Etablere samarbeidsrutiner for helhetlig tilbud av boliger, bo- og oppfølgingstjenester for mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser som mangler eller risikerer å miste sin bolig.
  2. Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig.

Sola og Haugesund kommune er 2 av 5 kommuner i region Vest som er invitert inn i arbeidet. Kommunene skal kartlegge tjenester for ovennevnte målgrupper ved bruk av KS sitt veikart for tjenesteinnovasjon. Kommunene er også utfordret på å kartlegge hvordan tjenestene ville sett ut dersom innbyggerne fikk bestemme. Det er etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra Fylkesmannen, Husbanken, Helse Stavanger, Helse Fonna, Kriminalomsorgen, Imdi, Sola kommune og Haugesund kommune.

Målet for arbeidet er økt kvalitet på tjenestene til målgruppene; - innbyggere med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser og vanskeligstilte barnefamilier. I tillegg er det et mål å øke kvaliteten på samarbeidet mellom regionale statlige myndigheter og kommunene og få til en mer helhetlig bruk av virkemidler.

Les mer om strategien her:

Del denne artikkelen på: