Fagskoleutdanning, Helse og sosialfag

Fylkeskommunen har fått i oppgave å tildele tilskudd til Fagskoleutdanning innen helse og sosialfag.
Søknadsfrist: For vårsemesteret er søknadsfristen 15. mars. For høstsemesteret er fristen 1. november.

Offentlige og private aktører som tilbyr NOKUT godkjente fagskoletilbud innen Helse og sosialfag for studenter fra Rogaland kan søke tilskudd. Tilbudet skal være gratis for studentene.

Rogaland fylkeskommune skal fordele tilskudd i henhold til Helsedirektoratets regelverk (åpner nytt vindu).

Søknadsskjema (word-dokument)

Satser

Satsene er kr 71.300 ,- for stedbasert undervisning og kr 49.400,- for nettbasert undervisning. Satsene gjelder tilskudd pr år pr heltidsekvivalent student. Tilskuddet er rammestyrt, stabilitet og forutsigbarhet vektlegges, midlene er begrenset. De tilbydere som får tilsagn, får utbetaling basert på faktisk studenttall pr 1. februar og 1. oktober.

Rogaland fylkeskommune vil prioritere utdanningsløp som er etterspurt av kommunen i fylket.

Det er en forutsetning at de skolene som søker om tilskudd tilrettelegger lokalitetene og undervisningen med full tilgjengelighet etter prinsippene om universell utforming.

Søknaden sendes til:
Rogaland fylkeskommune
Postboks 130, 4001 STAVANGER
E-post: firmapost@rogfk.no

NB! Godkjenning fra NOKUT legges ved

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson