Kulturstipend

Søknadsfrist: 1. april

Søknadsskjema blir tilgjengelig ca. 1 måned før søknadsfristen.
Dersom søknad/rapporteringsfristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag.

Søknadsskjema

Formål (Vedtatt i FT-sak 89/16)

De fylkeskommunale kulturstipendene er arbeidsstipend, som skal bidra til at idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere i Rogaland skal kunne videreutvikle seg innenfor sine områder. Det skal tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Rogaland gjennom at det frigjøres tid til fordypning innen arbeidsfeltet.

Mottakere

Kulturstipendet deles ut til idrettsutøvere og profesjonelle kunstnere bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan stipend tildeles mottakere som ikke er bosatt i Rogaland, men som er knyttet til fylket eller kan forventes å kunne gjøre en innsats for kulturlivet i Rogaland.

Områder

For kunstfeltet deles det ut fem stipend på kr. 100 000,-. Følgende kunstfelt inngår:

 • Litteratur
 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Scenekunst

For idrettsfeltet gjelder det som hovedregel at det maksimalt deles ut to stipend på kr. 50.000,-.
Ved behov vil fylkesrådmannen be om innspill fra relevante regionale institusjoner/samarbeidsorgan innen de enkelte kulturfelt.

Kriterier for stipend

Stipendene skal tildeles ut fra følgende hovedkriterier:

 • Stipend kan ikke tildeles amatørutøvere, med unntak for idrettsutøvere. På idrettsområdet prioriteres utvikling av nye talenter.
 • Profesjonalitet vurderes i forhold til følgende:
  • dokumentasjon av publiserte tekster
  • musikkutgivelse(r)
  • utdannelse, evt. opptak i kunstnerorganisasjon
  • deltakelse i kunstproduksjoner
 • Personer som ikke tidligere har mottatt fylkeskommunalt kulturstipend kan prioriteres foran de som har fått slikt stipend.
 • Det kan ikke tildeles stipend hvor formålet er å finansiere ordinær utdanning.
 • Stipend skal ikke tildeles til (del)finansiering av konkrete prosjekter som eksempelvis plateinnspillinger/bokutgivelser, eller prosjekter som kan søkes via fylkeskommunens øvrige tilskuddsordninger. Det vises i denne sammenheng til fylkeskommunens øvrige tilskuddsordninger for prosjekt/tiltak.
 • Stipendet eller deler av det kan ikke brukes til å finansiere innkjøp av utstyr (instrumenter, idrettsapparater etc.)

Innstillingen legges frem til endelig behandling i Regional- og kulturutvalget.

Søknad

Søknaden, som leveres elektronisk, må inneholde følgende:

 • CV
 • Plan for bruk av stipendet med budsjett
 • Søker plikter å oppgi eventuelle andre stipend som er mottatt tidligere eller i gjeldende stipendår.

Følgende vil ligge til grunn for vurderingen av de enkelte søknadene:

 • Planen for hva stipendtiden skal brukes til
 • Kunstnerisk/idrettslig nivå, meritter, aktivitet, kvalitet og potensiale.
 • Bidrag i forhold til å løfte det enkelte felt i fylket fremover

Tildeling

Hele stipendet utbetales i forbindelse med mottakelse.

Rapportering

Stipendmottaker må utarbeide en kortfattet rapport med regnskap som beskriver hvordan stipendet har bidratt til faglig utvikling. Frist for utarbeidelse av rapport er 15. juni i påfølgende kalenderår. Rapporten sendes til firmapost@rogfk.no

Stipendet blir utbetalt som lønn. Derfor ber vi om fødselsnr. og skattekommune. Stipendet blir innberettet til skattemyndighetene, men Rogaland fylkeskommune regner det ikke som skattepliktig, og det blir derfor ikke trukket skatt.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson