Tilskuddsordning for vannmiljøtiltak

Slettedalsvatnet i Sauda

Fylkeskommunens tilskudd til vannmiljøtiltak skal bidra til å bedre miljøtilstanden i de ferskvanns- og kystvannsforekomstene hvor dagens situasjon ikke er god. Tilskuddsordningen skal også bidra til å øke kunnskapen om tilstanden der en ikke vet nok om vannmiljøet, og til overvåking for å følge med på effekten av igangsatte tiltak. Formidlingsprosjekter for å øke kunnskapen og forståelsen om vannmiljø kan også tildeles støtte.

Tilskuddsordningen skal bidra til gjennomføring av Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland (2016-2021) og tilhørende tiltaksprogram.
Regionalplan og tiltaksprogram kan du lese om  her.

Prioriterte vannforekomster og tiltaksområder i regional plan vil bli prioritert.

Målgruppe for ordningen er vannområder, kommuner, organisasjoner og private tiltakshavere. Det er kommuner og vannområdekoordinator som kan sende inn søknader. Søknader fra organisasjoner og enkeltpersoner skal sendes aktuell kommune, som skal kvalitetssikre søknaden og sende den til fylkeskommunen.

Hva kan det søkes om støtte til:

Hovedkriterier for tildeling:

  • Tiltak som bidrar til forbedring av vannkvalitet og økologisk miljøtilstand, i henhold til miljømål i regional plan for vannforvaltning
  • Tiltaksovervåking som bidrar til en systematisk kunnskapsinnhenting i henhold til regionalt overvåkingsprogram
  • Problemkartlegging som bidrar til bedre kunnskap og progresjon i tiltaksgjennomføringen
  • Formidlings- og kunnskapsprosjekter på vannmiljø 

Se utfyllende detaljer i kriteriene for tilskuddsordningen (se høyre marg). 

Søknadsfrist:

1. september 2018

Krav til søknaden:

Søknad om tilskudd skjer ved å fylle ut eget søknadsskjema (se høyre marg). Søknad og evt. vedlegg sendes inn til: 

Epost: firmapost@rogfk.no, eller 

Rogaland fylkeskommune
Postboks 130
4001 Stavanger

Merk søknadene med «Tilskudd til vannmiljøtiltak - årstall "

Søknader som ikke oppfyller kriteriene vil ikke kunne tildeles støtte og ufullstendige søknader kan bli avvist.

Veiledning:

Til hjelp for søkere og kommuner er det utarbeidet et par sjekklister;

Del denne artikkelen på: