Tilskudd til fredete bygg og anlegg

Formålet med tilskuddsordningen er å dekke hele, eller deler av merkostnadene som skyldes fordyrende vilkår satt av kulturminnestyremaktene for å ivareta og vedlikeholde bygg og anlegg som er fredet.

Søknadsfrist: 31. oktober

Riksantikvarens midler til istandsetting av fredete bygg og anlegg

Denne statlige tilskuddsordningen er primært forbeholdt fredete bygninger og anlegg.

Et fredet bygg/anlegg er fredet etter kulturminneloven og har nasjonal kulturhistorisk verdi.

Formål:

Antikvarisk vedlikehold kan være kostbart. Formålet med tilskuddsordningen er å dekke hele, eller deler av merkostnadene som skyldes fordyrende vilkår satt av kulturminnestyremaktene for å ivareta og vedlikeholde bygg og anlegg som er fredet.

Hvem kan søke?

Tilskuddene kan bare gis til private eiere, herunder private stiftelser, foreninger/organisasjoner/sameie, frivillige organisasjoner eller lignende, samt til bygninger som er eid av museer og som står på sitt opprinnelige sted.

Hva kan det søkes om støtte til?

Det kan søkes om tilskudd til hele, eller deler av merkostnadene som skyldes vilkår satt av kulturminneforvaltningen for å ivareta og vedlikeholde kulturminner som kommer inn under post 71 i rundskriv T-1/15: fredete kulturminner i privat eie, kulturmiljø og kulturlandskap.

Krav til søknaden:

Utfylt søknadsskjema om tilskudd til fredete bygg og anlegg skal inneholde obligatoriske vedlegg. Andre vedlegg kan legges til ved behov. Ufullstendige søknader kan ikke regne med å bli vurdert.

Det må søkes om tilskudd før arbeidet settes i gang. Allerede igangsatte arbeider, eller avsluttede tiltak kan ikke påregne støtte. Beskriv objektets tilstand og tiltakene som skal gjøres og begrunn hvorfor tiltakene er nødvendig.

For større prosjekter som skal gå over flere år må det redegjøres for fremdriftsplan. Kostnadsoverslaget fra bygningskyndig må spesifiseres etter arbeider tenkt utført per år.

Søker plikter å gjøre seg kjent med retningslinjer og vilkår for tilskudd.

Vi gjør oppmerksom på at søknad om tilskudd og melding om tilsagn ikke må forveksles med dispensasjonssøknader og – vedtak. Det må søkes særskilt om dispensasjon for alle tiltak som kreves dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. Det bør søkes om dispensasjon i god tid før det sendes søknad om tilskudd. Dispensasjonsvedtaket må foreligge før tiltaket settes i gang.

Riksantikvarens sider om tilskudd: http://www.riksantikvaren.no/Veiledning/Tilskot/Tilskot-til-bygningar-og-anlegg-etter-1537

Digisak:

Riksantikvaren har utarbeidet en felles søknadsløsning; Digisak.

Rogaland er pilotfylke i søknadsrunden for 2020. Det betyr at alle som søker om midler til antikvarisk restaurering, må benytte denne søknadsportalen. Søker logger seg inn med Min ID.

Søknadsskjema

NB! Linken fungerer ikke i Internett Explorer. Eventuelt kopier linken og lim inn i annen nettleser, f.eks Chrome, Firefox eller Opera. Du finner søknadskjema her.

Vi gjør oppmerksom på at Digisak skal erstatte nåværende søknadsskjema. All videre behandling av søknader, rapportering og anmodning om utbetaling vil foregå via Digisak.  

Fylkeskommunens rolle

Fylkeskommunen tar imot og prioriterer søknadene og formidler dem videre til Riksantikvaren. På bakgrunn av innsendte søknader, får fylkeskommunen en sum fra Riksantikvaren til fordeling. Melding om tilskudd til den enkelte søker blir gitt av fylkeskommunen.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson