Fylkestilskudd til Miljøtiltak

Fylkeskommunens tilskudd til miljøtiltak skal bidra til å oppfylle målene i Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturminnevern (FINK) fra 2005 og Regionalplan for energi og klima (2010). FINK er for tiden under revisjon og vil bli erstattet av en regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning. Denne planen forventes vedtatt i 2017. 

Hvem kan søke:

Alle kan søke, men kommuner, samt frivillige lag og organisasjoner gis prioritet. 

Søknadsfrist:

15. januar 2018

Hva det kan søkes støtte til:

Det kan søkes om støtte til informasjon/formidling, kartlegging/dokumentasjon og fysiske tiltak med klar miljøprofil.

Krav til søknaden:

Søknad om støtte skjer ved å fylle ut eget søknadsskjema (se høyre marg) og sende dette sammen med evt. vedlegg til Rogaland fylkeskommune.

Tiltaket skal være relevant i forhold til FINK og Regionalplan for energi og klima.

Se for øvrig eget kriteriesett for denne tilskuddsordningen i høyre marg.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson