Tilskudd til regionale frivillige organisasjoner innen kulturfeltet i Rogaland

Tilskuddsordningen gjelder frivillige lag og organisasjoner i Rogaland som arbeider innenfor det kulturpolitiske ansvarsområdet. Det gis støtte til drift av, og aktivitet i, fylkeslag, kretslag og andre regionale frivillige organisasjoner.

Søknadsfrist er 1. desember hvert år. 

Søknadsskjema blir tilgjengelig ca. en måned før søknadsfristen.

Nye retningslinjer for ordningen ble vedtatt i Fylkestinget 25. oktober 2016. Sak 0089/16 om Revisjon av retningslinjene for tilskuddsordningene innen kulturfeltet, finnes her.    

Se vedlegg med de nye vedtatte retningslinjene i margen til høyre. 

Formål:

Gjennom denne støtteordningen ønsker Rogaland fylkeskommune å styrke det økonomiske grunnlaget for regionale frivillige organisasjoner i Rogaland. 

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen gjelder frivillige lag og organisasjoner i Rogaland som arbeider innenfor det kulturpolitiske ansvarsområdet.
For å få støtte må organisasjonen være etablert som et regionalt ledd, og enten ha medlemmer i 12 kommuner eller lokallag i minst 4 kommuner i Rogaland.

Organisasjoner som mottar drifts- og tiltaksstøtte skal ha minimum 100 betalende medlemmer i Rogaland. Som medlem regnes person som individuelt har meldt seg inn i organisasjonen og betalt kontingent året før søknadsåret.

Hvem kan ikke søke?

Fylkesledd/regionale organisasjoner som mottar driftsstøtte fra statlige organer inkluderes ikke i ordningen. Dette inkluderer bl.a. politiske partier, tros- og livssynssamfunn og brukerorganisasjoner innenfor spesialisthelsetjenesten. 

Hvilke krav stilles?

  • Dersom organisasjonen mottar annen støtte fra Rogaland fylkeskommune kan dette få innvirkning på fastsettelsen av tilsagnsbeløp. 
  • Organisasjonen må være registrert med eget organisasjonsnummer for fylkesleddet/den regionale organisasjonen i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene.
  • Organisasjoner må ha egen e-post-adresse som overføres ved skifte av kontaktpersoner.
  • Organisasjoner som støttes av Rogaland fylkeskommune må forplikte seg til å godta bruk av ledsagerordningen.
  • Medlemmer som har fylt 15 år skal ha fulle demokratiske rettigheter i organisasjonen.
  • Medlemstall bekreftes ved innsending av medlemsliste attestert av styreleder og valgt revisor, eller ved bekreftelse fra sentralleddet i barne- og ungdomsorganisasjoner som får støtte fra Fordelingsutvalget
  • Medlemslisten må inneholde fødselsår på medlemmer som er under 26 år året før søknadsåret. Eventuell bekreftelse fra sentralledd må inneholde antall medlemmer under 26 år.

Former for tilskudd:

Det gis drifts- og tiltaksstøtte. For å sikre aktivitet i organisasjonene forutsettes det at det søkes både om drifts- og tiltaksstøtte.
Søknader som ikke oppfyller dette kravet vil bli avvist.  

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson