Tilskudd til kulturbygg

Rogaland fylkeskommune skal bidra til at det bygges kulturbygg som er av regional interesse, og gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur i Rogaland.

Søknadsfrist: 1. mai

Med kulturbygg menes felles lokaler og bygg som gir rom for en variert kulturell virksomhet med fokus på både egenaktivitet og formidling av kunst og kultur, og kulturbygg med en regional funksjon. Som hovedregel skal lokalene være til bruk for alle alders- og befolknings-grupper og for all lovlig organisasjons- og kulturvirksomhet. Byggene bør i størst mulig grad samlokaliseres med andre typer lokaler/uteområder som kan fungere godt sammen.

Hvem kan søke

Kommuner, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer eller organisasjoner med demokratisk oppbygging. Vilkår for at en organisasjon kan stå som søker, er at fylkeskommunen godkjenner organisasjonens vedtekter. Kommunen skal stadfeste at utforming av bygget og driftsplan gjør det til et kulturbygg, jf. krav til vedlegg nr. 2: forhåndsgodkjenning av planene for kulturbygget i retningslinjene. 

Hva kan det søkes om tilskudd til

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging av eksisterende kulturlokaler og vesentlig ombygging av andre lokaler til kulturbygg.

Ved rehabilitering av regionale kulturbygg gis det kun støtte til større kostnadskrevende prosjekt som i vesentlig grad er med på å utvikle institusjonen og ivareta dens regionale og faglige funksjon.

Funksjoner og bygg som faller utenfor tilskuddsordningen
  • Tilskudd til forprosjekt og utredninger.
  • Magasin og verksteder som ikke inngår som en del av en fellesløsning faller utenfor ordningen.
  • Kommersiell virksomhet, som verksteder og utstillings-lokaler for salg, selskapslokaler eller kinobygg hvor visning av film styrer driften.
  • Bygdehus/grendehus, kulturbygg i bydeler, bedehus, forsamlingshus og liknende.
  • Egne lokaler som bygges og drives bare for en enkelt forening.

Bygg som disponeres til de ovenfor nevnte funksjoner alene, eller hvor de som driver aktivitetene har råderett til lokalene og selv regulerer utleie til andre brukere ut fra egne behov, faller utenfor tilskuddsordningen til kulturbygg.

Tilskuddsbeløp til kulturbygg

1. Sentrale kulturbygg i kommunene

Inntil 1/3 av godkjent kostnad, maksimum 3 mill. kroner. Nedre grense for godkjent prosjektkostnad er 450 000,- kroner. Ved rehabilitering, tilbygg og/eller ombygging av eksisterende kulturbygg, er hovedregel at tidligere mottatt tilskudd fra ordningen blir trukket fra maksimal tilskuddssats.

2. Regionale kulturbygg

Det fylkeskommunale bidraget kan maksimalt utgjøre inntil kr. 10 millioner, og kan heller ikke utgjøre mer enn 1/3 av prosjektets totale kostnader. Alle prosjekter vil gjennomgå en individuell vurdering i forhold til sakens egenart/prioriteringskriterier for regionale kulturbygg. Tidligere tildelinger vil inngå i det totale beløpet på inntil 10 millioner.

Søknadsprosedyrer og søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai.

Søknad om tilskudd fremmes på elektronisk skjema som ligger på nettsiden https://www.anleggsregisteret.no/kulturanlegg/. I dette skjema krysser en av for at søknaden gjelder kulturbygg. Det skal søkes gjennom den kommune hvor bygget skal ligge/ligger.

Ta kontakt med kommunen dersom kulturbygget mangler anleggsnummer som kreves i søknadsskjema.  

Kommunen fastsetter søknadsfristen i egen kommune. Denne må dog være slik at godkjente søknader, blir sendt elektronisk via saksbehandlersystemet til fylkeskommunen innen 1. mai hvert år.

For mer informasjon om tilskuddsordningen, godkjenninger, tilskuddssatser, dokumentasjon som skal følge søknaden, m. m. vises det til fylkeskommunens retningslinjer for tilskudd til kulturbygg.

Ta kontakt hvis det skulle være spørsmål eller noe skulle være uklart.

Vedlegg

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson