Intensjonsplan for ny Vestlandsregion klar

Bilde av fylkesordførere og fylkesrådmann fra de tre vestlandsfylkene med signert intensjonsavtale.

Fylkesordførerne og fylkesrådmennene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er fornøyde med å være i mål med forhandlingen og en signert intensjonsavtale for en ny Vestlandsregion. Fra v. framme: Anne Gine Hestetun, fylkesordfører Hordaland, Jenny Følling, fylkesordfører Sogn og Fjordane, Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører Rogaland. Bak fra v: Tore Eriksen, fylkesrådmann Sogn og Fjordane, Rune Haugsdal, fylkesrådmann Hordaland og Trond Nerdal, fylkesrådmann Rogaland. 

Forhandlingsutvalgene i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er enige om en intensjonsplan for en ny Vestlandsregion. Nå er det opp til fylkestingene i de tre fylkene å godkjenne planen.

Politisk og administrativ organisering av Vestlandsregionen var det store temaet i det siste forhandlingsmøtet i Førde 14. og 15. september. Det ble krevende forhandlinger om hvor administrasjonen knyttet til de forskjellige politiske utvalgene skal ligge, men de tre forhandlingsutvalgene er nå enige.  

I oktober skal de tre fylkestingene ta stilling til intensjonsplanen, med eventuelt vedtak om sammenslåing.

- Jeg er glad for at vi nå har signert en intensjonsplan og er enige om viktige forutsetninger og prinsipper for etablering av en Vestlandsregion. Forhandlingene har vært krevende og lærerike. Nå har vi et utgangspunkt for den videre diskusjonen og politisk behandling i Rogaland. Vi er fornøyde med at tre av fire hovedutvalg legges til Rogaland, som omfatter både politisk og administrativ ledelse og styring. Utfordringen ligger i om dette er nok, gitt Rogalands størrelse i en ny region, sier fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.  

 Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Fylkesordførerne signerer intensjonsavtalen

Fire hovedutvalg

Det er forhandlet fram enighet om at administrativ og politisk ledelse i den nye Vestlandsregionen skal legges til Bergen, Hordaland. Det innebærer at regionting, regionutvalg og administrasjonssjef skal holde til her, og får ansvar for overordnet strategisk samordning og styring av Vestlandsregionen.

Intensjonsplanen definerer videre hvordan den administrative og politiske ledelsen skal organiseres i Vestlandsregionen. Det betyr blant annet en utvalgsstruktur med et regionutvalg i steden for dagens fylkesutvalg og fire hovedutvalg.

Den politiske organiseringen innebærer et regionting, et regionutvalg og følgende fire hovedutvalg:

  • Samferdsel
  • Næring 
  • Opplæring
  • Kultur og idrett

Fellesnemnden får i oppgave å fremme forslag til den endelige politiske organiseringa innenfor disse rammene. I denne vurderingen skal også tannhelsetjenesta og alle nye oppgaver til det regionale folkevalgte nivået vurderes. 

Hovedutvalgsstrukturen danner utgangspunktet for organiseringen av administrativ ledelse (ledelsesinndeling) slik:

Hovedutvalg Administrativ ledelse (geografisk plassering)
Næring Rogaland
Opplæring Rogaland
Samferdsel Rogaland: Kollektivtransport
  Sogn og Fjordane: Veg
Kultur og idrett Sogn og Fjordane: Kultur
  Rogaland: Idrett

Em slik administrativ organisering skal ivareta både strategiske og operative funksjoner. Oppgaver innenfor de sentrale fagområdene skal fremdeles kunne utføres i alle de tre fylkene. Det blir tilrådd at fylkesmannen organiseres etter en desentralisert modell med kontor i hvert fylke, men med ledelse i Sogn og Fjordane.

I intensjonsplanen blir det gitt mulighet for at Sogn og Fjordane kan bygge opp et investerings- og disposisjonsfond mot regionetableringa i 2020. Fondsmidlene skal brukes til investerings- og utviklingsprosjekt. Det samla fondsbeløpet  skal ikke kunne overstige 1,5 milliarder kroner. Fellesnemnda skal utarbeide nærmere vedtekter for fondet.

Tidlegere har forhandlingsutvalgene blitt enige om blant annet politisk styreform, navn og kjennemerke, inndeling i valgkretser og fem års vern mot oppsigelse. De tre fylkesordførerne har stilt tydelige krav om nye og flere oppgaver til et større regionalt folkevalgt nivå.

Regjeringen vil i 2017 legg frem proposisjoner om nye oppgaver og regional struktur. Nye regioner skal etter planen tre i kraft januar 2020.

Kontaktpersoner

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører Rogaland, 907 22 027
Jenny Følling, fylkesordfører Sogn og Fjordane, 479 05 990
Anne Gine Hestetun, fylkesordfører Hordaland, 995 64 643

Del denne artikkelen på: