Kontroll- og kvalitetsutvalget

Kontroll- og kvalitetsutvalget er et lovpålagt utvalg skal forestå det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på fylkestingets vegne.

Som tilsynsorgan skal kontroll- og kvalitetsutvalget påse:

  • At årsregnskapene blir revidert på en betryggende måte
  • At virksomheten årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon ved at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
  • At det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger
  • At det føres kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesse i selskaper med mer

Kontroll- og kvalitetsutvalget er valgt av, og rapporterer til fylkestinget. Utvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klager på enkeltsaker.
Etter vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget er møtene i utvalget åpne for publikum.

Kontroll- og kvalitetsutvalgets medlemmer 2015-2019:

Einar Endresen (FrP) 

Fride Solbakken (H)                                   

Alan G. Thompson (AP)                           

Tone Ravnås (SP)                                    

Olav Eggebø Aanonsen (KrF)                

Leder:            Einar Endresen (FrP)

Nestleder:     Fride Solbakken (H)

 Utvalgets møter og saker fra og med 01.01.2010

Sekretariat

Mette Jensen Moen, kontrollsjef
mette.jensen.moen@rogfk.no
Telefon: 51 51 69 85 / 970 90 318

Postadresse:
Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat
Postboks 130
4001 Stavanger

Tips oss!
Hvis du har en sak du mener kontroll- og kvalitetsutvalget bør se nærmere på, kan du kontakte sekretariatet, mette.jensen.moen@rogfk.no eller utvalgets leder Einar Endresen, Frp, einendr@icloud.com  

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson