Fylkesutvalget 8. november

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet 14.30. Neste møte i fylkesutvalget er 29. november. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Sak 190/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FYLKESUTVALGETS MØTE 18.10.2016

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:
Protokoll fra fylkesutvalgets møte 18.10.16, godkjennes.

Sak 191/16 KARMØY KOMMUNE - GNR.102, BNR.207 - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN - VESTHEIMVEGEN - BYGNES - EUROPRIS OG BILTEMA - TIL-/NYBYGG – FORRETNINGSLOKALE

Karmøy kommune har i brev til fylkesmannen 1. og 9. juni 2016 gitt en administrativ vurdering av søknad om rammetillatelse fra Eskild Kvala AS. Tiltakshaver er Bygnes Storsenter AS. Tiltaket er todelt og omfatter et nybygg for firmaet Biltema på 3093 m2 og et tilbygg til eksisterende Europrisbutikk med 492 m2.

Fylkeskommunen er av fylkesmannen bedt om å uttale seg til spørsmål om samtykke til å fravike rikspolitisk bestemmelse om kjøpesentre. Fylkesutvalget må ta stilling til om hvorvidt det bør gis samtykke til utvidelse og nybygg for detaljvarehandel på Bygnes, veid opp mot målsetting om reduksjon av bilbasert transport, økning av gange og sykkelbruk og styrking av Kopervik som kommunesenter.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget anbefaler at det ikke gis samtykke til utvidelse av eksisterende bygg for detaljhandel og etablering av nytt forretningsbygg på Bygnes.

Anja Berggård Endresen (V) la fram et alternativt forslag til innstilling på vegne av V, Ap, Sp, KrF og MdG: 

Fylkesutvalget visert til at Karmøy kun har behandlet planen administrativt. På denne bakgrunn ønsker ikke fylkesutvalget å behandle den politisk.  

Anita Egeli (FrP) la fram alternativt forslag til innstillingen: 
Det gis samtykke til utvidelse av eksisterende bygg for detaljhandel og etablering av nytt forretningsbygg på Bygnes. 

Vedtak:

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Forslaget fra FrP fikk Frp 2 stemmer og falt.
Alternativt forslag til innstilling fremmet av V ble vedtatt mot Frps stemmer. 

Sak 192/16 KARMØY KOMMUNE - GNR.148, BNR.131 M.FL.- DETALJREGULERINGSPLAN FOR PRIVAT VIDEREGÅENDE SKOLE - SPANNADALEN - PLAN 5085

Hovedutvalg teknisk og miljø i Karmøy kommune har gjort en fornyet behandling av forslag til reguleringsplan 5079, Spannadalen, og vedtok den utlagt til nytt offentlig ettersyn. Planen fremmes nå som to separate planer; én for videregående skole, med plannummer 5085, og én for den nordøstre delen med plannummer 5079.

Fylkesutvalget må ta stilling til de nye planene for området innebærer at kommunen har imøtekommet innsigelsene og om det er nye momenter i saken som setter saken i et nytt lys.

Forslag til vedtak

  1. Fylkesutvalget registrerer at det ikke er fremlagt vesentlige nye momenter i saken og opprettholder sitt vedtak fra 30. august 2016 for plan 5079, og gjør dette også gjeldende for plan 5085. 
  2. For plan 5085 kan innsigelsen i punkt 1 (lokalisering av besøks- og arbeidsplassintensive funksjoner), avgrenset til lokalisering av kontorarbeidsplasser og punkt 2 (planens utnyttingsgrad) trekkes, forutsatt at regionalplanens krav til maksimalt antall parkeringsplasser følges, dvs. 1,2 plasser pr. 100 m2 bruksareal. 
  3. Fylkesutvalget gir faglig råd om at nye kontorarealer, inntil 5 000 m2 innenfor plan 5085, får en form og lokalisering som bygger opp om bruk av gange, sykkel og kollektivtilbud. 
  4. Fylkesutvalget gjør oppmerksom på at kommunen ikke har anledning til fravike forskriftens krav til konsekvensutredning.

Anita Egeli (FrP) la fram alternativt forslag til vedtak på vegne av FrP:
1. Fylkesutvalget er positive til framlagt reguleringsplan for Spannadalen - Norheim Da vi anser den for å vær i tråd med kommuneplanen 2014-2023

2. Fylkesutvalget er positive til planens utnyttingsgrad, da dette gir rom for å skape arbeidsplasser.

Vedtak:

Forslaget fra Egeli fikk Frps stemmer (2) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmen til KrF, Ap, V, Sp, MdG og H. 

Sak 193/16 HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I HAVRESSURSLOVEN § 22

Nærings- og fiskeridepartement har  sendt ut til høring forslag til endring av havressursloven § 22 om sports- og rekreasjonsfiske, samt forslag til forskrift om turistfiskevirksomheter.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune tilrår den foreslåtte endringen i Havressursloven § 22, som innebærer å innføre en registreringsplikt for turistfiskevirksomheter og plikt til å rapporter fangst.

2. Rogaland fylkeskommune støtter forslaget til ny forskrift om turistfiskevirksomheter med unntak av forslaget om å endre utførselskvoten fra 15 kg til 30 kg. Etter fylkesrådmannens syn bør kvoten på 15 kg opprettholdes.
Dersom utførselskvoten endres til 30 kg, bør perioden endres fra 24 timer til 7 dager.

Per Kåre Foss (KrF) la fram et endringsforslag til siste setning i punkt 2:
Perioden mellom utføring endres fra 24 timer til 7 dager.

Vedtak:

Innstillingen, med endringsforslaget, ble vedtatt mot stemmene til FrP. 

Sak 194/16 STØTTE TIL KONFERANSEN KNOWHOW EDTECH 2017

KnowHow Ed Tech ble første gang arrangert 10.februar 2016 på UiS. Dette var den første regionale konferansen i Rogaland innenfor digital læringsteknologi for alle skolenivå og næringsliv. Konferansen planlegges på ny den 16.mars 2017. Målgruppen for konferansen er bl.a. skoleledere og lærere som er nysgjerrige på digital læringsteknologi. Målet med konferansen er å vise hva som er mulig ved riktig bruk av digitale verktøy i ulike læringssituasjoner.

NETTOP-UiS, som er UiS sin avdeling for utvikling av digitale læremidler, søker om finansiell støtte til å planlegge og gjennomføre KnowHow Ed Tech- konferansen på UiS 16.mars 2017.

Forslag til vedtak:

Søknaden støttes med kroner 125 000,- under forutsetning av at det tas inn flere bidrag fra våre egne skoler som skissert. Beløpet dekkes over konto 3090 14700 – Etter fylkesutvalgets nærmere bestemmelse. Rest etter bevilgning kr. 140.962,-

Anja Berggård Endresen (V) la fram alternativt forslag til innstillingen, og gjelder endring av støttebeløp på vegne av V, KrF, Ap, Sp og MdG.
Forslaget har samme ordlyd, men beløpet endres til 200.000 kroner.

Aleksander Stokkebø (H) la fram alternativt forslag til innstillingen på vegne av H:
Støttebeløpet endres til 250 000 kroner.

Vedtak:

Forslaget fra Stokkebø gikk stemmen til H og falt.
Foslaget fra Endresen ble vedtatt med stemmen til V, KrF, Ap, Sp, MdG og FrP.

Del denne artikkelen på: