Fylkesutvalget 6. desember

Møtet ble avsluttet kl. 16.55. Fylkestinget tar den endelige behandlingen av regionreformen i fylkestinget 13. og 14. desember. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

SAK 229/16 Godkjenning av offentlig protokoll fra møte i fylkesutvalget 29.11.2016

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 Protokoll fra fylkesutvalgets møte 29.11.16, godkjennes.

SAK 230/16 Regionreformen - valg av framtidig struktur for Rogaland 

Med utgangspunkt i de alternativ som foreligger samt resultatene fra høringen og innbyggerundersøkelsen må fylkestinget fatte et prinsipielt vedtak om den framtidige fylkesstrukturen. Vedtaket bør ta hensyn til de mål som regjeringen har satt for reformen. Vedtaket sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som vil forberede en stortingsproposisjon om både Regionreformen og Kommunereformen våren 2017. Det forventes at Stortinget fatter endelig vedtak om framtidig fylkes/regionstruktur i juni 2017. Ifølge KMD kan en imidlertid ikke påregne endelig avklaring av oppgaveporteføljen til regionene før i 2019.

 

Forslag til vedtak:

  1. Med utgangspunkt i den uavklarte situasjonen knyttet til framtidige oppgaver for det regionale, folkevalgte nivået går Rogaland fylkeskommune inn for at Rogaland består som egen region inntil videre. 
  2. Dersom Stortinget skulle vedta en ny oppgaveportefølje for det regionale, folkevalgte nivået som imøtekommer fylkeskommunenes forventninger og premisser nedfelt i intensjonsplanen for Vestlandsregionen, vil Rogaland fylkeskommune vurdere sin posisjon i en framtidig regionstruktur på nytt.

Marianne Chesak (Ap) la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av Ap og KrF:

1. Fylkestinget støtter at en regionreform gjennomføres. Formålet er å demokratisere forvaltningen ved at nasjonale oppgaver flyttes til nye regioner, samt å oppnå en mer effektiv drift av regionene i landet.

2. Fylkestinget viser til inngått intensjonsavtale for etablering av en Vestlandsregion og går inn for at Rogaland fylkeskommune, Hordaland fylkeskommune og Sogn og Fjordane fylkeskommune går sammen i en ny folkevalgt region på Vestlandet under forutsetning av at når Stortinget våren 2017 vedtar ny regional struktur også vedtar:

a. Første steg i nye oppgaver til de nye regionene:

i. Regional veiadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene samt riksveiene i regionen. Europaveier styres fra nasjonalt nivå.  

ii. Styring av regional persontransport på jernbane tillegges regionalt nivå.

iii. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens landbruksavdeling

iv. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens miljøavdeling.

v. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter

b. De nye regionene beholder dagens oppgaver som kollektivtransport, videregående opplæring, tannhelse og fagskoler.

3. Dersom det ikke blir fattet vedtak om en ny Vestlandsregion i Stortinget våren 2017 får den oppnevnte styringsgruppen for regionreformen fullmakt til å starte ny dialog og forhandlinger om en intensjonsavtale mellom Rogaland og Hordaland fylkeskommune.

4. Den statlige inndelingen må følge den nye regionstrukturen.

5. Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag eller i en løsning sammen med andre fylker.  

6. Ekspertutvalget som skal opprettes i 2017 i forbindelse med regionreformen må legge til rette for at Stortinget kan overføre viktige samfunnsoppgaver fra statlig til regionalt folkevalgt nivå. Både samfunnsutviklerrollen og rollen som leverandør av offentlige tjenester og velferdsytelser må styrkes.  Fylkeskommunene må være godt representert i utvalget.

Arne Bergsvåg (Sp) la fram alternativt forslag til innstillingen på vegne av Sp:

Rogaland fylkeskommune meiner regionreforma har starta i feil ende. Det er særs vanskeleg å ta stilling til endra geografisk inndeling, før ein veit kva oppgåver dei nye regionane skal løysa.

På bakgrunn av dette og høyringsuttalelsar frå kommunane og innbyggar undersøkinga, meiner Rogaland fylkeskommune at Rogaland bør bestå som i dag.

Rogaland fylkeskommune meiner at før ein tar stilling til endringar i fylkesstrukturen må det vera klarlagt kva oppgåver dei nye regionane skal ha.

Dersom nye oppgåver blir av eit omfang som tilseier at Rogaland blir for lite, vil det vera naturleg å vurdera ein Vestlandsregion. Då Rogaland, i næringssammenheng, har størst føremoner med sammenslåing med andre vestlandsfylke.

Anita Egeli (FrP) la fram alternativt forslag til innstillingen på vegne av FrP:

1. Rogaland fylkesting vil primært at Rogaland består som egen region inntil videre slik rådmannen anbefaler i saksfremlegget, og som er i tråd med høringer som er innkommet.

2. Rogaland fylkesting vil etter stortingsbehandlingen og avklaringer om eventuelt nye oppgaver se om det er grunnlag for å ha en videre prosess med Hordaland. 

3. Med nye oppgaver menes f.eks.

 i. Regional veiadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene.

ii. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens landbruksavdeling

iii. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens miljøavdeling.

iv. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter

b. De nye regionene beholder dagens oppgaver som kollektivtransport, videregående opplæring, tannhelse og fagskoler. 

4. Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag eller i en løsning sammen med andre fylker.   

Anja Berggård Endresen (V) la fram et alternativt forslag til innstillingen på vegne av V, H, MdG og SV:

  1. Rogaland fylkeskommune går inn for at Rogaland består som egen region. Rogaland er i dag et veldrevet fylke med en størrelse som også vil passe etter en eventuell regionreform med færre fylker og flere oppgaver. 
  2. Rogaland fylkeskommune forutsetter at dagens oppgaver, som kollektivtransport, videregående opplæring og tannhelse, beholdes. 
  3. Dersom Stortinget overfører nye oppgaver av et omfang og karakter som gjør at Rogaland ikke kan ivareta disse på egen hånd, vil Rogaland fylkeskommune foreta ny vurdering. Vurderingen vil også kunne utgjøre grunnlaget for en folkeavstemming der innbyggerne i fylket får tilkjennegi sine syn i demokratireformen.
  4. Den statlige inndelingen må følge den nye regionstrukturen. 

Vedtak:

Innstillingen til vedtak fikk ingen stemmer og falt.
Forslaget fra Senterpartiet fikk 1 stemme og falt.
Forslaget fra Arbeiderpartiet og KrF fikk 6 stemmer og falt.
Forslaget fra Venstre, H, MdG og SV fikk 6 stemmer og falt. 

Forslaget fra FrP ble vedtatt med stemmene til FrP, Ap, KrF og Sp (9 stemmer):

1. Rogaland fylkesting vil primært at Rogaland består som egen region inntil videre slik rådmannen anbefaler i saksfremlegget, og som er i tråd med høringer som er innkommet.

2. Rogaland fylkesting vil etter stortingsbehandlingen og avklaringer om eventuelt nye oppgaver se om det er grunnlag for å ha en videre prosess med Hordaland. 

3. Med nye oppgaver menes f.eks.

 i. Regional veiadministrasjon som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene.

ii. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens landbruksavdeling

iii. Forvaltningsoppgaver som i dag er lagt til Fylkesmannens miljøavdeling.

iv. Konsesjonsoppgaver og veiledningsoppgaver fra NVE og annen naturressursforvaltning av regional karakter

b. De nye regionene beholder dagens oppgaver som kollektivtransport, videregående opplæring, tannhelse og fagskoler. 

4. Fylkestinget vil sterkt understreke Rogaland fylke som udelelig i den nye regionstrukturen, enten fylket videreføres som i dag eller i en løsning sammen med andre fylker. 

Del denne artikkelen på: