Fylkesutvalget 30. januar 2018

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet klokken 13.50.

Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Spørsmål fra Anita Egeli (FrP) - Nye rutetider i Tausambandet

Kan fylkesordfører se om det er noe og gjør, slik at rett avgang går fra rett side både morgen og kveld?

Se hele spørsmålet fra Anita Egeli, FrP:

Svar på spørsmål fra Anita Egeli om nye rutetider i Tausambandet

Fylkesordføreren svarte følgende på spørsmålet:

 

Spørsmål til fylkesutvalget fra Arne Bergsvåg (Sp) - Norsk kraft / ACER

Er fylkesordføraren av den oppfatning at norsk kraft skal brukas til å utvikle landet? Og isåfall vil fylkesordføraren be regjering og Storting reservera Norge mot å avgi suverenitet til ACER?

Se hele spørsmålet fra Arne Bergsvåg, Sp:

Svar på spørsmål fra Arne Bergsvåg - Norsk kraft / ACER

Fylkesordføreren svarte følgende på spørsmålet:

 

SAK 1/18
Godkjenning av offentlig protokoll fra møte i fylkesutvalget den 28.11.2017

Forslag til vedtak:

Offentlig protokoll fra fylkesutvalgets møte 28. november 2017, godkjennes

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 28. november 2017.

  

SAK 2/18
Haugesund kommune - gnr.1, bnr.38 - Coop Haugaland - Longhammarvegen - Raglamyr - kjøpesenterstopp

Coop Obs Bygg på gnr./bnr. 1/38, Haugesund kommune har søkt om etablering av ny butikk for salg av byggevarer med tilhørende sortiment på Raglamyr.

Fylkesutvalget må ta stilling til om kommunen i tilstrekkelig grad har besvart vedtaket fra 19.09.2017, slik at samtykke kan gis, eller om vedtaket om ikke å gi samtykke skal fastholdes. Hovedproblemstillingene dreier seg om formålet i regionalplanbestemmelsen er ivaretatt, om fremlagt handelsanalyse dokumenterer at det bør kunne gis mulighet for at tiltaket kan komme inn under unntaksbestemmelsene i planen som gjelder «trelast og større byggevarer» og om kommunen i tilstrekkelig grad har besvart utfordringen med vareslag som ikke er henhold til regional planbestemmelse. Fylkesrådmannen har også bedt om nærmere redegjørelse for etterbruk av lokaler som fraflyttes og forholdet til regionalplanens parkeringsbestemmelse. Etterbruk av eksisterende lokaler som skal fraflyttes er svært sentralt i saken, fordi kommunen selv viser til at lokalene i byggesaken er godkjent til detaljhandel. Dette kan innebære en økning av detaljvarehandelen på Raglamyr på nesten 10 000 m2, som vil innebære en uheldig konkurranse med sentrumshandelen. Kommunen viser til kommuneplanens bestemmelse § 73 som styrende for en sak om bruksendring. Fylkesrådmannen er i tvil om bestemmelsen gir tilstrekkelig hjemmel for endret bruk.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget gir samtykke til etablering av Coop byggevareforretning på omsøkt sted på nærmere vilkår for å unngå at sentrumshandelen svekkes.
 2. Fylkesutvalget stiller som forutsetning for samtykke at nåværende lokaler utnyttes i samsvar med regional planbestemmelse.
 3. Fylkesutvalget stiller som vilkår at parkeringsbestemmelsen i gjeldende kommuneplan og i Haugalandsplanens retningslinjer, dvs. 0,5 p-plasser pr 100 m2 bruksareal, blir gjort bindende for omsøkt virksomhet
 4. Fylkesutvalget stiller som vilkår at areal for detaljhandel med varer som ikke har naturlig tilknytning til den plasskrevende hovedvaregruppen «trelast og andre større byggevarer», ikke tillates og at salg av ikke-plasskrevende vareslag med naturlig tilknytning til den plasskrevende hovedvaregruppen «trelast og andre større byggevarer», reduseres i tråd med regionalplanens avgrensning, dvs. 500 m2. Fylkesutvalget stiller også som krav at varegruppene angitt som «oppbevaring», «baderom», «garderobe» og «varme» tas ut av listen over tillatte varegrupper.

Alternativt forslag til vedtak ble fremmet av Simon Næsse (Ap) på vegne av Ap, H, FrP, KrF, Sp og V:

 1. Fylkesutvalget gir samtykke til etablering av Coop byggevareforretning på omsøkt sted.
 2. Fylkesutvalget finner at gjeldende kommuneplan for Haugesund setter tilstrekkelige begrensinger for utnyttelse av nåværende lokaler og forutsetter at disse blir fulgt opp ved en eventuell søknadspliktig bruksendring.
 3. Fylkesutvalget finner å kunne godta parkeringsdekning som omsøkt. Dette med bakgrunn i at saken har en lang historie, helt tilbake til 2007 hvor parkeringsdekning ikke tidligere har vært en del av utfordringsbildet. Fylkesutvalget forutsetter imidlertid at regionalplan for areal- og transport Haugalandets retningslinjer blir fulgt opp ved fremtidige tiltak.

Vedtak:

Punkt 1 og 2 fikk stemmene til MdG, 1 stemme og falt.

Alternativt forslag punkt 1 og 2 fremmet av Simon Næsse (Ap) fikk stemmene til Ap, H, FrP, KrF, Sp og V, til sammen 14 stemmer.

Alternativt forslag punkt 3 fremmet av Simon Næsse (Ap) ble enstemmig vedtatt.

Punkt 4 fikk ingen stemmer og falt.

 

SAK 3/18
Regionalplan for Jæren – planprogram

Med bakgrunn i Regional planstrategi Rogaland 2017-2020 ble oppdatering av Regionalplan for Jæren startet opp i 2017. Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslaget til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Forslag til vedtak:

Forslag til planprogram for Regionalplan for Jæren datert januar 2018 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring fra 1. februar til 30. mars 2018. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-3.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

  

SAK 4/18
Signering av nye partnerskapsavtaler i partnerskap for folkehelse

Partnerskapsavtalene gikk ut 31.12.2017. Det er behov for å avgjøre om partnerskapsmodellen skal videreføres som metode i fylkets folkehelsearbeid. Videreføring av partnerskapsmodellen krever signering av nye avtaler med partnerne for den neste fireårsperioden. Avtalene må forankres politisk.

Forslag til vedtak:

 1. Partnerskap for folkehelse videreføres som metode for folkehelsearbeidet i Rogaland.
 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å signere nye avtaler med partnerne i partnerskap for folkehelse i Rogaland.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 5/18
Sekretariatsfunksjon i nordsjøkommisjonen - svar på henvendelse fra Vestlandsrådet

Spørsmålet som Vestlandsrådet ber om svar på her er om Rogaland fylkeskommune er villig til å bidra økonomisk til et vestnorsk sekretariat dersom Vestlandsrådet eller en av de norske vestlandsfylkene påtar seg sekretariatsfunksjonen for Nordsjøkommisjonen.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommunene stiller seg positiv til Vestlandsrådets søknad om at sekretariatet for Nordsjøkommisjonen blir lagt til Vestlandet fra 1.juni 2018 og i fire år framover.
 2. Rogaland fylkeskommunene er innstilt på å bidra til finansieringen av et slikt sekretariat. Størrelsen på dette behandles som egen sak dersom Nordsjøkommisjonens styre i mars 2018 vedtar å tilby Vestlandsrådet vertskapet for Nordsjøkommisjonens sekretariat fra 1.juni 2018.
 3. Fylkesutvalget forutsetter at andre finansieringsmodeller enn lik deling mellom de norske medlemsfylkene utredes.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 6/18
Etablering av bioteknologisk senter i Risavika - Biosentrum AS

Fylkesrådmannen har siden 2016 innhentet mer kompetanse og økt forståelse for deler av statsstøtteregelverket. Dette arbeidet og ny innsikt har gjort at fylkesrådmannen er i tvil om det er dekning for å gi støtte i form av husleie innenfor regelverket. Fylkestinget har ikke delegert ansvaret for kjøp av aksjer; fylkesrådmannen legger derfor saken frem for behandling både i fylkesutvalg og fylkestinget.

Forslag til vedtak:

Fylkesrådmannen gis fullmakt til å fortsette arbeidet sammen med andre aktører for å etablere et bioteknologisenter i Risavika. Den bevilgede støtten på to millioner utbetales som aksjekapital i to deler. Inntil kr 500 000 utbetales ved etablering, resten, kr 1 500 000 utbetales når forprosjektet har konkludert. Eierandel og fordeling av aksjer avklares i forbindelse med etablering og verdsetting av ulike eiendeler som inngår i selskapets balanse.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.  

 

SAK 7/18
Kandidater til hovedstyret for Innovasjon Norge

Hver enkelt fylkeskommune har anledning til å foreslå to kandidater til Innovasjon Norge hovedstyre, en av hvert kjønn.

Forslag til vedtak:

Som nye medlemmer av Innovasjon Norges hovedstyre foreslår fylkesutvalget:

 1. Toril Nag (bekreftet)
 2. Nils Olav Nergaard (med forbehold)

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 8/18
Garantiansvar - Rogaland fylkeskommune

Fylkesrådmannen er bedt om å legge frem en oversikt over fylkeskommunens totale garantiansvar. Det er i tillegg bedt om en risikovurdering knyttet til garantiansvaret. I saken vil fylkesrådmannen også drøfte eventuelle konsekvenser for fylkeskommunens garantiansvar dersom forutsetningene som ligger til grunn for vedtaket om å stille garanti endrer seg vesentlig. Fylkesrådmannen vil gi en særskilt vurdering av Ryfast og Rogfast, hvor fortsatt ferjedrift kan påvirke trafikkgrunnlaget.

Forslag til vedtak:

Informasjon om Rogaland fylkeskommunes garantiansvar tas til orientering.

Fylkesrådmannen følger opp vedtaket i samferdselsutvalget 22.11.17 og tar et initiativ overfor staten for å diskutere følgende problemstillinger:

 • Dagens praksis/regelverk om fylkeskommunalt garantiansvar i europa- og riksveiprosjekter.
 • Finansieringen av fremtidig ferjefri kyststamvei. For Rogfast må Rogaland fylkeskommune vurdere omgjøring av garantivedtaket i påvente av nødvendige avklaringer om hvordan fylkeskommunen og staten skal forholde seg til at det kan inntreffe vesentlige reduksjoner i trafikken som følge av konkurrerende reisemidler (båt/ferje med privat konsesjon).
 • For Ryfast må det klargjøres hvordan garantien og grunnlaget for godkjenningen nå stiller seg, og om staten vil/må ta grep for å styrke marginene.

Alternativt forslag til kulepunkt 2 ble fremmet av Marianne Chesak (Ap) på vegne av Ap, KrF, Sp, V, MdG og H:

 • Finansiering av framtidig ferjefri kystvei. For Rogfast må Rogaland fylkeskommune vurdere omgjøring av garantiansvaret i påvente av:
  - Avklaringer om hvordan fylkeskommunen og veieier skal forholde seg til at det kan inntreffe vesentlige reduksjoner i trafikken som følge av konkurrerende reisemidler.
  - Manglende samsvar mellom fylkeskommunen som bærer all økonomisk risiko, og veieier som kontrollerer alle virkemidler for sikre inntjeningen.

Tilleggsforslag til innstillingen ble fremmet av Per Kåre Foss (KrF) på vegne av Krf, Ap, Sp, V, MdG og H:

Fylkeskommunen utsteder ingen garantier for prosjektet Rogfast, før dialog med staten er gjennomført og konkludert.

Vedtak:

Kulepunkt 1 og 3 ble enstemmig vedtatt.

Kulepunkt 2 fikk stemmene til FrP, tilsammen 2 stemmer og falt.

Alternativt forslag til kulepunkt 2 fremmet av Marianne Chesak (Ap) ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V, MdG og H, til sammen 13 stemmer.

Tilleggsforslag fremmet av Per Kåre Foss (KrF) ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 9/18
Tilrettelagte arbeidsplasser i Rogaland oppfølging av interpellasjon

Fylkesrådmannen vil i det følgende utrede muligheten for å legge til rette for at tiltaks- og vekstbedrifter skal få være anbydere på oppdrag fra fylkeskommunen. Videre vil fylkesrådmannen utarbeide et forslag til retningslinjer for bruk av begrensede tilbuds- og anbudskonkurranser i innkjøpsstrategien.

Forslag til vedtak:

Anskaffelsesstrategien satsningsområde 7 «samfunnsansvar» får følgende tillegg: «Alle enheter i Rogaland fylkeskommune skal vurdere reservert kontrakt for følgende områder: hage- og anleggsarbeid, kopieringstjenester, kantinedrift, skilt, levering av frukt, vaskeritjenester og utemøbler. Dette gjelder for anskaffelser både over og under den nasjonale terskelverdien. Rogaland fylkeskommune skal ved alle anskaffelser vurdere om kontrakten egner seg til å stille krav om at leverandøren skal benytte arbeidskraft som har utfordringer i arbeidslivet ved gjennomføring av kontrakt, enten som kontraktskrav eller som tildelingskriterium».

Alternativt forslag ble fremmet av Marianne Chesak (Ap) på vegne av Ap, KrF, V, Sp, MdG, H og FrP:

Anskaffelsesstrategien satsningsområde 7 «samfunnsansvar» får følgende tillegg: «Alle enheter i Rogaland fylkeskommune skal vurdere reservert kontrakt innen de tjenesteområder attføringsbedriftene tilbyr. Dette gjelder for anskaffelser både over og under den nasjonale terskelverdien. Rogaland fylkeskommune skal ved alle anskaffelser vurdere om kontrakten egner seg til å stille krav om at leverandøren skal benytte arbeidskraft som har utfordringer i arbeidslivet ved gjennomføring av kontrakt, enten som kontraktskrav eller som tildelingskriterium. Rogaland fylkeskommune skal gå i dialog med næringforeningens ressursgruppe for tilrettelagt arbeid om oppfølging og utvikling av videre samarbeid.

Vedtak:

Alternativt forslag fremmet ac Marianne Chesak (Ap) ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 10/18
RFKs bygningsmasse - teknisk tilstandsvurdering

Fylkesrådmannen vil i saken gi en oppsummering av rapporten og vurderinger rundt resultatene. Det vises i saken også til tilstandskartleggingen som ble utført i 2008, og den positive trenden som har vært i perioden.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget tar saken til oritentering.
 2. Fylkesrådmannen gjennomfører ny tilstandskartlegging, og legger fram ny sak for fylkesutvalget, innen 5 år for måling av utviklingen over tid.
 3. Budsjett- og investeringsbehov knyttet til vedlikehold og nødvendig oppgradering skal fremkomme gjennom årlig rullering av økonomiplan.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 11/18
Forprosjekt Ølen vgs - nytt verksted

Fylkesrådmannen vil i saken beskrive nærmere hvilke tiltak som er tatt med i forprosjektet og tilhørende kalkyle. Fylkesutvalget bes i saken ta stilling til innhold og kalkyle for forprosjektet ved Ølen vgs.

Forslag til vedtak:

 1. Forprosjekt for Ølen vgs – Nytt verksted godkjennes
 2. Kostnadsramme for prosjektet settes til kr. 66,2 mill kr inkl. inventar og utstyr 
 3. Kostnadsramme for tiltak beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet, som ikke er tatt med i forprosjektet, vurderes innarbeidet i kommende økonomiplan

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

SAK 12/18
Festetomt sykkelvelodrom - Sola vgs

Fylkesutvalget bes ta stilling til spørsmålet om bortfesting av deler av tomt for oppføring av sykkelvelodrom i Sola kommune.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å inngå festeavtale på del av fylkeskommunens eiendom på gnr 33 og bnr 637 i Sola kommune.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

  

SAK 13/18
Høring - gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sendte 3. januar 2018 forslag til endringer i valgloven og valgforskriften, forslag til forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019 og forslag til forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyre i 2019 på høring. Høringsfrist er satt til 14.02.2018, og Rogaland fylkeskommune er høringsinstans.

Forslag til vedtak: 

Fylkesutvalget støtter de forslag til endringer i valglov og valgforskrift som fremkommer av kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsskriv datert 3. januar 2018.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

SAK 14/18
Godkjenning av protokoll unntatt offentlighet fra møte i fylkesutvalget den 28.11.2017

U.off i henhold til §26.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 15/18 Forslag til uttalelse om NRK distriktskontor

Fylkesutvalget i Rogaland ber NRK prioritere sitt distriktsoppdrag

Fylkesutvalget i Rogaland registrerer at NRK delvis imøtekommer klagene som har kommet fra publikum over hele landet etter at distriktssendingene etter nyttår ble kuttet ned.

Allmennkringkastingen har et distriktsoppdrag og distriktskontorene har hittil gjort en god jobb med å legge til rette for at innbyggerne kan følge med på lokal og regional politikk og dermed delta i aktuelle debatter. Fylkesutvalget i Rogaland ønsker at det fortsatt skal være rom for dette og oppfordrer NRK til å styrke disktriktssendingene. Vi ønsker at det fortsatt skal lages lokale saker av høy kvalitet fra NRK Rogaland og de 14 andre distriktskontorene.

Det er naturlig at innbyggere i ulike deler av landet er opptatt av ulike saker. NRKs distriktskontorer bør derfor få lage saker som har lokal interesse uten å måtte ha det nasjonale fokuset hele tiden. Disse sakene må igjen få spilletid på så vel TV som i radio.  Det er viktig at reportere får reise ut til ulike deler av et fylke og rapportere om smalere saker enn det som er aktuelt for hele landet.

Vedtak: 

Forslag til uttalelse ble enstemmig vedtatt.

Del denne artikkelen på: