Fylkesutvalget 29. august 2017

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet kl. 15.30. Neste møte i fylkesutvalget er 19. september. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet.

Spørsmål i møtet

Janne Johnsen (H) stilte følgende spørsmål knyttet til taxinæringen til fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal:
Vil fylkesordføreren ta initiativ til at A-krim gruppa (Arbeidstilsynet, Skatteetaten, NAV, politiet og lokale kemnere) foretar kontroller og avdekker svart virksomhet i denne del av transportnæringen. Slike kontroller bør også omfatte sjåfører i ordinær taxivirksomhet. 

Fylkesordførere Solveig Ege Tengesdals svar: 
I møte i samferdselsutvalget (SU)  31.05 2017, sak 14/17 Drosjeløyver – forvaltningsrevisjonsrapport – oppfølging  ble det blant annet gjort slikt vedtak:

3. Samferdselsutvalget ber om at det blir tatt initiativ til kontroll/oppfølging av piratkjøring/kompiskjøring. Det gjøres i samarbeid med skatteetaten, politiet og arbeidstilsynet, A – krim.

Fylkesrådmannen vil forsøke å fremme saken til møtet i SU 4.10. 2017

 Spørsmålet som er reist av representanten bør etter fylkesordførers mening tas stilling til i samme sak og vil be fylkesrådmannen om å ta det med i saken.

Ragnvald Nilsen (H) stilte følgende spørsmål til fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal knyttet til utspill om Bussveitrase over Domkirkeplassen:

Hvilken funksjon ser fylkesordfører for seg at driftsselskapet Kolumbus skal ha i det offentlige ordskiftet?

Synes fylkesordføreren generelt at det kan være problematisk med et driftsselskap som aktivt vil påvirke sin egen fremtid overfor politikere? Og hvordan mener fylkesordføreren at Fylkestinget som eier av selskapet skal forholde seg til en direktør/styre som vil påvirke fremtidige politiske valg? Hadde det vært ryddigere at Kolumbus på lik linje med både kommuner og andre instanser avgir høringssvar i aktuelle saker og slik kan få tilkjennegi sine faglige synspunkter?

Fylkesordførere Solveig Ege Tengesdals svar:
Kolumbus ved direktøren var invitert til et åpent møte i for arbeidsutvalget til Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) 22.08 2017.

Orienteringen fra Kolumbus i møtet hadde blant annet følgende tema:

 • Generelt om kollektivtilbudet i Rogaland og i Stavanger
 • Kongsgata som kollektivtrase
 • Bussveien i sentrum
 • Hvorfor åpne Domkirkeplassen for el-buss?
 • Fiskepiren

Presentasjonen er oversendt fylkeskommunen i etterkant.

På bakgrunn av møtet, hvor pressen ikke var til stede, ble Kolumbus kontaktet av Aftenbladet og intervjuet om saken, og med et stort oppslag i Aftenbladets papirutgave 24. august.

Når det gjelder spørsmålene som representanten Ragnvald Nilsen stiller, vil fylkesordfører legge til grunn at direktør i Kolumbus og styret i Kolumbus kan gi sine innspill i den offentlige debatten og at det gjøres i full åpenhet. 

Det er samtidig viktig med god kommunikasjon mellom fylkeskommunen og Kolumbus i de faste samarbeidsmøtene, og det gjelder ikke minst i forbindelse med ulke innspill overfor kommuner og i det offentlige rom.

Det kan oppstå situasjoner og saker hvor de ulike rollene til fylkeskommunen og Kolumbus kan utfordre hva som er fylkeskommunens syn i en bestemt  sak. I så fall vil det bli tatt opp direkte med Kolumbus  i samarbeidsmøtene og vil i neste omgang også kunne bli et tema på et eiermøte. 

Sak 120/17 Godkjenning av offentlig protokoll fra møte i fylkesutvalget 6. juni 2017

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Offentlig protokoll fra fylkesutvalgets møte 6. juni 2017, godkjennes.

Sak 121/17 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 13. juni 2017

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 13. juni 2017, godkjennes.

Sak 122/17 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 14. juni 2017

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 14. juni 2017, godkjennes.

Sak 123/17 Planprogram til regionalplan for Dalane

Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslaget til planprogram skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Forslag til planprogram for Regionalplan Dalane datert juli 2017 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring fra 1. september til 20. oktober 2017. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 8-3.

Sak 124/17 Klage på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse - varehus for Biltema - gnr.15, bnr.737 - Maskinvegen 1 - Forus Stavanger kommune

Lokaliseringen for den omsøkte forretningsvirksomheten er i strid med den regionale planbestemmelsen om lokaliseringsstyring av handel. Ifølge Kommunal og moderniseringsdepartementet har ikke kommunen hjemmel til å fatte dispensasjonsvedtak før fylkeskommunen eventuelt har gitt samtykke til tiltaket. Saken er ikke tatt opp for behandling av samtykkespørsmålet, slik plan- og bygningslovens § 8-5 krever. Lokaliseringen er i strid med Regional planbestemmelse, og kommunens vedtak om dispensasjon og byggesakstillatelser er påklaget av fylkesrådmannen for at fylkesutvalget skal kunne ta stilling til klagespørsmålet.

Fylkesutvalget må vurdere om klagen skal opprettholdes eller frafalles.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget opprettholder klagen på vedtak om dispensasjon og rammetillatelse for etablering av Biltema på Forus. Fylkesutvalget anmoder kommunen om å ta klagen til følge og endre tidligere vedtak.

Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til vedtak:
Fylkesutvalget frafaller klagen å gir med det samtykke til søknaden for opprettelse av varehus for Biltema på Forus Stavanger kommune.

Vedtak:

Innstillingen fikk stemmene til V og MdG (2 stemmer) og falt.
Alternativt forslag ble vedtatt med stemmene til FrP, Ap, H, KrF, Sp. (13 stemmer) 

Sak 125/17 Sandnes kommune – samtykkesak – dispensasjon til forretningsformål utenfor sentrumsområde – klage

Fylkesutvalget fattet 16.5.2017 vedtak om å gi samtykke til at Sandnes kommune dispenserer fra regional planbestemmelse:

«Fylkesutvalget gir dispensasjon til bruksendring fra bilforretning/ bilverksted/ kontorbygg til møbelforretning for Stokkamyrveien 26, gnr. 69, bnr. 2573 på Forus. Dispensasjonen er begrenset til kun å gjelde til leieavtalen med Eureka Lagersalg AS under den betingelsen av at denne aktøren har under 10 prosent detaljvarehandel.» Fylkesmannen i Rogaland har klaget på fylkesutvalgets vedtak

Fylkesutvalget må vurdere, med de nye innspill som er gitt, om klagen fra Fylkesmannen i Rogaland skal tas til følge eller avvises. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som er klageinstans dersom fylkesutvalget opprettholder sitt vedtak i saken.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget opphever sitt vedtak i sak 0071/17.
 2. Fylkesutvalget samtykker til at det gis dispensasjon for å etablere møbelforretning som omsøkt. Handel med andre detaljvarer enn møbler kan utgjøre maksimalt 10 % av salgsarealet.

Anja Endresen (V) la fram alternativt forslag til punkt 2:

Fylkesutvalget gir ikke dispensasjon for å etablere møbelforretning som omsøkt fordi en dispensasjon vil være i strid med regionalplan Jæren.

En dispensasjon vil også være istrid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging fordi handelen vil i stor grad være bilbasert og ikke støtte opp om miljøvennlige transportformer.

Vedtak:

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Alternativt forslag til punkt 2, fremmet av Endresen, fikk stemmene til V og MdG og falt.

Innstillingens punkt 2 ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, Sp, FrP.

 

Sak 126/17 Gjesdal kommune gnr. 7, bnr. 106. søknad om samtykke og dispensasjon til bruksendring fra verksted/lager til handelsvirksomhet

Gjesdal kommune har i brev datert 06.06.17 søkt om samtykke til tiltak som avviker fra punkt 4.2 i Regionalplan Jæren, om lokalisering av handelsetableringer i sentre. I henhold til Rogaland fylkeskommunes delegasjonsreglement skal søknad om samtykke behandles politisk.

Fylkesutvalget bes om å ta stilling til søknad om samtykke til tiltak som avviker fra regional planbestemmelse om lokalisering av handelsetableringer i sentre

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 1. Ut fra en helhetlig vurdering og den spesifikke virksomheten som ønskes etablert, anser Rogaland fylkeskommune at en dispensasjon kan være forenlig med formålet med den regionale planbestemmelsen og stiller seg derfor positiv til søknad om samtykke.
 2. Rogaland fylkeskommune godkjenner søknad om samtykke under forutsetning av at det settes vilkår i dispensasjonsvedtaket som forhindrer endring til etablering av annen type salgsvirksomhet / vareslag enn det er søkt om. Vedtaket må inneholde en presisering av at dispensasjonen kun vil gjelde formålet til den aktuelle virksomheten.

Sak 127/17 Gjesdal kommune - reguleringsplan for E39 Ålgård – Risfjell

Detaljregulering for E39 Ålgård – Hove er sendt på høring, med en del for hver av de to kommunene planen berører, Gjesdal og Sandnes. I Gjesdal foreligger en disponering som er i strid med regionalplan Jæren.

Ved kommunens behandling av reguleringsplanen er det lagt inn en åpning for handel og tjenesteyting i et område som i dag er teknisk lager for kommunen. Dette er i strid med regionalplan for Jæren, og er grunnen til at saken fremmes for behandling i fylkesutvalget.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at bestemmelsene for planen åpner for handel og tjenesteyting i området BOP.

Sak 128/17 Hå kommune - detaljregulering - utvidelse av Beinskinnsfjellet steinbrudd plan 1182

Det er fremmet nytt planforslag for Beinskinnfjellet steinbrudd ved Sirevåg i Hå kommune, som ligger nært kulturminnet og friluftsmålet Den vestlandske hovedveg. Fylkesutvalget har tidligere fremmet innsigelse til utvidelsen av steinbruddet, og nytt planforslag vurderes fortsatt ikke å ha imøtekommet denne innsigelsen. Saken fremmes derfor for ny behandling i fylkesutvalget, for å vurdere om endringene er tilstrekkelige.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 1. Rogaland fylkeskommune opprettholder innsigelse knyttet til utvidelse av Beinskinnfjellet steinbrudd.
 2. Med noen endringer av den foreslåtte avgrensningen, for å sikre bedre landskapstilpasning og støyskjerming, vil innsigelsen kunne frafalles.

Sak 129/17 Søknad om tiltak knyttet til Hetland kraftverk i Hå kommune – høringsuttalelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høring en sak om endring av vilkår knyttet til drift av eksisterende Hetland kraftverk i Ognavassdraget i Hå kommune.

Fylkeskommunen må, som regional planmyndighet, friluftslivsmyndighet, kulturminnemyndighet og vannregionmyndighet, først ta stilling til om søknaden er godt nok opplyst til å kunne behandles. Dernest må en ta stilling til selve søknaden.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

 1. Rogaland fylkeskommune har ikke innvendinger til omsøkt endring av manøvreringsreglementet knyttet til Hetland kraftverk.
 2. Rogaland fylkeskommune tilrår at overskuddsvannet fra Hagavatn fortsatt kan overføres til Ognavassdraget og utnyttes til kraftproduksjon i Hetland kraftverk.
 3. Rogaland fylkeskommune viser til at revisjon av konsesjonen for Ognavassdraget har høyeste prioritet i Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland (2016-2021) og tilrår at det startes opp generell revisjon av konsesjonsvilkårene for Hetland kraftverk.
 4. Rogaland fylkeskommune forutsetter at dersom konsesjonsvilkårene revideres, vil det framgå av disse hvilke forpliktelser tiltakshaver har i forhold til videre arkeologiske og eventuelt marinarkeologiske undersøkelser, utgravninger, kostnader og videre avklaringer etter Kulturminnelovens §§ 8, 9, 10 og 14. 

Sak 130/17 Søknad om konsesjon for Utsira II vindkraftverk – høringsuttalelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt på høring en søknad om konsesjon for et vindkraftanlegg på Utsira.

Fylkeskommunen må, som regional planmyndighet, friluftslivsmyndighet og kulturminnemyndighet, i første rekke ta stilling til om saken er tilfredsstillende opplyst/utredet i forhold til fastsatt utredningsprogram. Dernest må en ta stilling til selve søknaden.

Forslag til vedtak:

1. Rogaland fylkeskommune fremmer, i medhold av bestemmelsene i Energiloven og svært høyt konfliktnivå med landskapsinteresser og kulturminneinteresser, innsigelse til at det gis konsesjon til Utsira II vindkraftverk.

2. Rogaland fylkeskommune er åpen for å vurdere nærmere alternative konsept for småskala produksjon av fornybar energi på Utsira kombinert med hydrogenteknologi eller annen lagringsteknologi.

Marianne Chesak (Ap) fremmet et alternativt forslag til vedtak på vegne av AP og MdG:

Rogaland fylkeskommune er positive til utvidelse av vindparken på Utsira.
Rogaland fylkeskommune anbefaler at det gis konsesjon til Utsira 2.

Vedtak:

Innstillingen fikk stemmene til Fosse (KrF), V og Schanke (H) og falt (3 stemmer).

Alternativt forslag fremmet av Chesak ble vedtatt med stemmene til Ap, Krf (1), FrP, H (3), Sp og MdG (12 stemmer).

Sak 131/17 Ny strategi for flyruteutvikling – konkretisering i omfang og tid samt henstilling om å bidra finansielt fra fylkeskommunen.

Formålet med denne henvendelsen er å gi fylkestinget etterlyst informasjon om prosjektets omfang og tidshorisont for å ta stilling til bidragets omfang og innhold, samt å etterkomme Greater Stavangers styre sitt vedtak om å sende strategien på ny til Rogaland fylkeskommune med en henstilling om å bidra finansielt i arbeidet.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune ser viktigheten av et slikt prosjekt og vil bidra til en slik satsning med kr 312.500 kr pr år i tre år, totalt kr 937.500 kr. Fokuset må være på direktehubber som er av stor viktighet for næringslivet i regionen.

Beløpet innarbeides i økonomiplanen for 2018 – 2021.

Forutsetningen for bevilgningen er at partnerkommunene i Greater Stavanger bevilger tilsvarende beløp og at Avinor finansierer kr 625.000 per år.

Aase Simonsen (H) la fram alternativt forslag til innstillingen:

Rogaland fylkeskommune mener ruteutvikling er et strategisk viktig arbeid for å sikre næringslivet i fylket gode forbindelser til Europa og verden. Fylkeskommunen vil bidra med en støtte på kr 500.000 til arbeidet med å sikre og videreutvikle tilbudet av direkteruter til Stavanger lufthavn Sola og Haugesund lufthavn Karmøy. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

Fylkeskommunen anser Greater Stavanger som å være rette instans for å lede arbeidet, men vil være aktiv i arbeidet med å få til et spleiselag mellom Avinor, NHO Rogaland, LO Rogaland og kommuner i fylket.

Vedtak:

Alternativt forslag fremmet av Simonsen fikk stemmene til H (4 stemmer) og falt.

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, FrP, KrF, Sp og H. (13 stemmer)
V og MdG (2 stemmer) stemte mot innstillingen.

Sak 132/17 Høring - ny tilbudsstruktur for fag- og yrkesopplæring

Tilbudsstrukturen for yrkesfagene er alle de ulike utdanningsprogrammene, Vg2- tilbudene, lærefag og yrkeskompetanse-fagene som blir tilbudt elevene som velger fagopplæring. De foreslåtte endringene skal bidra til at fag- og yrkesopplæringen blir mer relevant for arbeidslivets behov for faglært kompetanse, og for at flere bedrifter i større grad skal benytte lærlingeordningen for å rekruttere arbeidskraft. Høringen omfatter alle de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

Forslag til vedtak:

 • Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannnens uttalelse til høringen.
 • Fylkesutvalget forutsetter at de økonomiske konsekvensene en ny tilbudsstruktur vil medføre, blir kompensert gjennom økte overføringer til fylkeskommunen.

Marianne Chesak (Ap) fremmet et tilleggsforslag til innstillingen:
Naturbruk:

Under utdanningsprogrammet naturbruk foreslås det å ta inn klima, miljø og teknologifag. Denne bransjen er i sterk utvikling og må gå i front i det grønne skifte og digitalisering. Videre må det pekes på aktuelle lærefag i dette utdanningsprogrammet.

Helse- og oppvekstfag:

Bruk av ny teknologi må også vektlegges i større grad i dette utdanningsprogrammet. For øvrig må sektorkryssende tankegang synliggjøres i alle fag. Den rivende utviklingen innen digitalisering må og tas høyde for i den nye tilbudsstrukturen

Vedtak:

Innstillingen, med tilleggsforslaget fremmet av Chesak, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

 

Sak 133/17 Endring i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter – høring

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter.

Endringsforslagene slik de fremstilles i høringsgrunnlaget, har som formål å kunne bidra til at flere deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal kunne gå over i arbeid eller utdanning etter avsluttet kvalifisering.

Vedtak/uttalelse:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok:

Avgjørende for at integrering skal lykkes er, slik Rogaland fylkeskommune ser det, å gjennomføre tiltak som kan medvirke til at nyankomne innvandrere raskt kommer i arbeid og får en stabil tilknytning til arbeidslivet. Målrettet kvalifisering og tidlig tilrettelegging for arbeid er følgelig, slik fylkeskommunen vurderer det, en måte å kunne oppnå dette på. Endringsforslagene fra departementet har som formål å kunne bidra til at flere deltakere i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal kunne gå over i arbeid eller utdanning etter avsluttet kvalifisering. Rogaland fylkeskommune stiller seg derfor positiv til forslagene fra Justis- og beredskapsdepartementet slik de fremkommer i det foreliggende høringsgrunnlaget.

Sak 134/17 Innføring av forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner – høring

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å forby bruk av ansiktsdekkende plagg i alle barnehager og utdanningsinstitusjoner som skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter.

Forslag til vedtak/uttalelse:

Likestilling mellom kvinner og menn står sterkt her i landet. Et nasjonalt forbud slik det skisseres i høringsnotatet, vil slik Rogaland fylkeskommune ser det, gi signal om at det norske samfunnet ikke aksepterer en praksis som kan begrense kvinners frihet til å delta i samfunnet på lik linje med menn. Et nasjonalt forbud vil gi felles regler over hele landet. Fylkeskommunen støtter derfor forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet (nikab og burka) i barnehager og i utdanningsinstitusjoner. Forbudet må derimot, slik Rogaland fylkeskommune ser det, ikke gjøres gjeldende overfor lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater. Disse regnes som arbeidstakere i lærebedriften og må omfattes av de regler som gjelder i bedriften på lik linje med de øvrige arbeidstakerne i bedriften.

Anja Endresen (V) la fram alternativt forslag til innstillingen:
Likestilling mellom kvinner og menn står sterkt her i landet, og det samme gjelder prinsippet om lik rett til utdannelse. Fylkeskommunen mener derfor at regler knyttet til plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner, ikke bør defineres på et nasjonalt nivå, men at avgjørelsen tas på et lavere nivå tettere mot brukeren og problematikken.

Fylkesutvalget er derfor for at det kan gis lokale forbud definert av lokale myndigheter knyttet til bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.

Simon Næsse (Ap) la fram alternativt forslag til innstillingen på vegne av Ap:

Rogaland fylkeskommune støtter prinsippet om åpenhet og en best mulig læringssituasjon. Selv om Rogaland fylkeskommune ikke har hatt noen utfordringer med dette i våre skoler, så støtter vi at det innføre felles retningslinjer i utdanningssektoren som sikrer at ansiktet er fullt synlig i undervisningssituasjoner for å sikre et best mulig læringsmiljø.

Vedtak:

Forslag til vedtak falt. 
Forslaget fra Endresen fikk stemmene til V og MdG (2 stemmer) og falt.

Forslaget fra Næsse ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V og MdG. (9 stemmer).

Sak 135/17 Kristen videregående skole Haugalandet as - godkjenning etter friskoleloven

Kristen videregående skole Haugalandet AS (KVH) søker godkjenning om opprettelse av nye utdanningsprogrammer og elevtallsutvidelse etter friskoleloven.

I henhold til gjeldende bestemmelser står fylkeskommunen fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom vertsfylket ikke gir en uttalelse, legger Utdanningsdirektoratet til grunn at fylkes-kommunen ikke har konkrete innsigelser til søknaden.

Forslag til vedtak/uttalelse:

Rogaland fylkeskommune praktiserer fritt skolevalg, og det tillegges vesentlig vekt at de unge skal kunne oppnå fastsatt sluttkompetanse for valgt utdanningsløp i videre-gående opplæring innenfor normert opplæringstid. Fylkeskommunen vektlegger også å oppnå en så kostnadseffektiv drift som mulig. Av det følger at det bare unntaksvis gis klarsignal for oppstart av fylkeskommunale klasseenheter der fyllingsgraden er lavere enn 70 %. Når den offentlige tilbudsstrukturen i videregående opplæring fastsettes senhøstes, legges det følgelig vekt på å ta høyde for den faktiske kapasiteten som de tretten frittstående videregående skolene i fylket representerer med vel 2300 godkjente elevplasser. Inntaksregion 1, nord-fylket, omfatter 6 kommuner der Vindafjord er kommunen lengst øst. For tilbudsdimensjoneringen i denne regionen er det viktig også å kjenne størrelsen på ungdomskullene fra kommunene Etne og Sveio i Hordaland. Dette som følge av at mange av ungdommene i disse to kommunene velger å gå på videregående skole i nord Rogaland. Regionen viser liten variasjon i størrelsen på ungdomskullene i årene framover. Våren 2017 kom det her ut 1475 avgangselever fra grunnskolen (inklusive kommunene Etne og Sveio). Fram til år 2024 vil det imidlertid komme færre ungdommer ut fra grunnskolenivået her enn hva tilfellet var nå i 2017. Det betyr at Rogaland vil ha en overkapasitet i et snitt på 200 elevplasser i fylkeskommunal regi i nord-fylket, inntaksregion 1, i forhold til tilbudsstrukturen i videregående opplæring for skoleåret 2017-2018. Hertil kommer også de seks videregående friskolene som representerer en elevkapasitet på 1000 plasser. Opplæringsloven gir alle søkere med opplæringsrett rett til å komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1 uavhengig av karakterer. Denne retten kan til tider være en utfordring fordi resultatet i noen tilfeller blir at fylkeskommunen må opprette undervisningstilbud selv om det ikke finnes nok tilgjengelige læreplasser. Antallet elevplasser i yrkesfaglige utdanningsprogram blir likevel så godt det lar seg gjøre tilpasset antallet tilgjengelige læreplasser samt søkernes ønsker. Innenfor mange av programområdene er det imidlertid store forskjeller i forholdet mellom antallet søkere og næringslivets signaliserte behov. Rogaland fylkeskommune legger stor vekt på hva opplæringskontorene og næringene/bransjene signaliserer av behov for arbeidskraft og omfanget av tilgjengelige læreplasser i fylket. Dette for å sikre at fylkeskommunen ikke skal bidra til å utdanne ungdommen til arbeidsledighet. Søkingen til helse- og oppvekstfag i Rogaland steg med 37 % i 2016. Dette resulterte i at det i fylket ble opprettet 7 ekstra klasser på Vg1. Tilbudet i fylkeskommunal regi finnes ved 12 videregående skoler. Fire av skolene ligger i nedslagsfeltet til søkeren og da med et plasstilbud på 465 i dette utdanningsprogrammet, hvorav 180 på Vg2. Søkertallene for 2017 tilsier at fylkeskommunen kunne ha økt antallet klasser på Vg1 ytterligere. Dette er imidlertid lite ønskelig ettersom fylket ikke har tilgang på flere læreplasser for programområdene Vg2 helsearbeiderfag og Vg2 barne- og ungdomsarbeider. Søkingen til skoleåret 2017-2018 i fylket viser at det er 2183 primærsøkere til læreplass. Per utgangen av juli står fortsatt rundt 330 elever uten tilbud om læreplass. Behovet for antall klasser fra høsten av i Vg3, fagopplæring i skole, er fortsatt noe usikkert. Dette som følge av at formidlingen holder fram til 1. september. Alt peker likevel i retning av at det må opprettes minimum 8 klasseenheter hvorav blant annet 4 klasser innenfor TIP, 1 klasse for tømrer og 1 enhet for helsearbeider/barne- og ungdomsarbeiderfaget. Det har følgelig ikke skjedd vesentlige endringer i tidsperioden 2014–2017 som gjør at fylkeskommunen kan endre sin tidligere tilråding i sak om tilbudsportefølje i videregående opplæring for denne søkeren, jfr. vårt skriv av 25. august 2014. Rogaland fylkeskommune frarår derfor at søknaden fra Kristen videregående skole Haugaland AS om utvidelse og oppretting av 70 elevplasser i utdanningsprogrammene «Bygg og anleggsteknikk» og «Helse- og oppvekstfag» blir imøtekommet.

Per Kåre Foss (KrF) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

I tråd med Friskoleloven §2.1, anbefaler Rogaland fylkeskommune at KVS Haugalandet kan etablere inntil 30 elevplasser innen “Bygg - og anleggsteknikk”.

Vedtak:

Forslaget fra Foss fikk en stemme (Foss) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, FrP, Sp, V og MdG. (14 stemmer) 

Sak 136/17 Tryggheim Forus as - søknad etter friskoleloven – driftsendring

Tryggheim Forus AS søker godkjenning etter friskoleloven til å utvide sitt skoletilbud til også å kunne omfatte videregående opplæring.

I henhold til gjeldende bestemmelser står fylkeskommunen fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom vertsfylket ikke gir en uttalelse, legger Utdanningsdirektoratet til grunn at fylkes-kommunen ikke har konkrete innsigelser til søknaden.

Forslag til vedtak/uttalelse:

Rogaland fylkeskommune praktiserer fritt skolevalg. Det tillegges vesentlig vekt at de unge skal kunne oppnå fastsatt sluttkompetanse for valgt utdanningsløp i videregående opplæring innenfor fastsatt normert opplæringstid. De fylkeskommunale videregående skolene fordeles over 3 inntaksregioner, hvorav region 3, «midt-fylket» utgjør området Jæren med Stavanger og omegn. Regionen har 15 offentlige videregående skoler med en elevplasskapasitet per dato på snaue 12 000 plasser. Hertil kommer kapasiteten som de syv godkjente frittstående videregående skolene representerer med vel 1 300 elevplasser. Våren 2017 kom det i Rogaland ut et ungdomskull på 5894 elever fra grunnskolen. Dette ifølge tall fra Grunnskolenes informasjonssystem (GSI). Tallet er korrigert for til- og fraflytting. I perioden fram mot år 2022 vil antallet 16-åringer variere mellom drøyt 5900 og 5700. Fra 2022 stiger tallene og vil i år 2026 passere 6700 ungdommer. For inntaksregion 3 utgjorde avgangskullet fra grunnskolenivået i vår 3979 elever. Fylkeskommunen vektlegger å oppnå en så kostnadseffektiv drift som mulig. Av det følger at det bare unntaksvis gis klarsignal for oppstart av fylkeskommunale klasse-enheter der oppfyllingsgraden er lavere enn 70 %. Når den årlige offentlige tilbuds-strukturen innenfor videregående opplæring fastsettes, tas det så langt råd er høyde for den faktiske kapasiteten som de 13 friskolene i fylket representerer med sine vel 2300 godkjente elevplasser. Ved vårens innsøking til videregående opplæring lå alle friskolene i Rogaland ute på Vigo web (fylkeskommunens søkernettsted) som søkbare. Antallet primærsøkere til friskolene i 2017 utgjorde 1346 mot 1422 i 2016. Innsøkningen i år til utdanningsprogrammet «Studiespesialisering» utgjorde 34,1 %. Totalt på fylkesnivå utgjør dette 2468 ungdommer. Fylkeskommunen har derfor for skoleåret 2017-2018 foretatt en reduksjon i kapasiteten på 3 klasseenheter (90 plasser). Reduksjonen er gjort i inntaksregion 3, som vil være nedslagsfeltet til Tryggheim Forus AS. Dette kommer i tillegg til den reduksjon som ble foretatt forrige skoleår. I tillegg vil kapasiteten måtte reduseres ytterligere med 3 klasseenheter (9 klasser fullt utbygd) i regionen når renoveringsprosjektet ved Gand vgs., byggetrinn 3, ferdigstilles ved årsskiftet 2017/2018. Alternativt må lokalitetene vurderes omdisponert til andre programområder og at dette kan skje i forbindelse med den forestående rulleringen av skolebruksplanen høsten 2017. Plasskapasiteten i utdanningsprogrammet «Studiespesialisering» i sør-fylket er følgelig mer enn tilstrekkelig til å kunne dekke opp for den årlige søkermassen i kommende 4-5 årsperiode. Hertil kommer også antallet godkjente elevplasser i regionen som de frittstående videregående skolene representerer. En stor andel av ungdomskullet i Rogaland, nå sist 50,9 %, velger et yrkesfaglig utdanningsløp ved innsøking til Vg1. Dimensjoneringen av tilbudsstrukturen i videregående opplæring er det for Rogaland fylkeskommune derfor viktig at dimensjoneringen av Vg1 og Vg2 i størst mulig grad samsvarer med næringslivets behov for arbeidskraft og antallet læreplasser som er tilgjengelig i fylket innenfor de ulike programområdene. Tett og godt samarbeid med fylkets arbeids- og næringsliv i dimensjoneringen av den offentlige tilbudsstrukturen er medvirkende årsak til at Rogaland fylkeskommune tidligere bare unntaksvis har hatt behov for å opprette Vg3 fagopplæring i skole. Dette for å sikre at elever får sluttført påbegynt yrkesfaglige utdanningsløp. Elevplasskapasiteten i Rogaland innenfor utdanningsprogrammet «Teknikk og industriell produksjon» omfatter 1580 elevplasser hvorav 939 er i sør-fylket. Kapasiteten ligger følgelig godt over den faktiske tilgjengelighet av aktuelle læreplasser. Det er derfor også for kommende skoleår gjort vedtak om en reduksjon i tilbudet i flere av inntaksregionene, blant annet fjernes 4 klasseenheter i Vg1 TIP og 2 klasse-enheter på Vg2 industriteknologi i inntaksregion 3. Dette kommer i tillegg til reduksjonen som er foretatt tidligere skoleår. Ved utgangen av juli står rundt 330 elever fra videregående opplæring uten læreplass. 247 av disse er hjemmehørende i sør-fylket. Alt peker derfor i retning av at Rogaland fylkeskommune også for kommende skoleår må opprette Vg3, fagopplæring i skole, herunder inngår 4 klasser i utdanningsprogrammet «Teknikk og industriell produksjon». Rogaland fylkeskommune har i løpet av de senere årene foretatt betydelige investeringer i utdanningsprogrammet «Service og samferdsel», spesielt i sør-fylket. Samlet sett omfatter tilbudet 690 elevplasser hvorav 420 av plassene er i inntaksregion 3. De siste undervisningslokalene er ferdigstilt i 2017 og tas i bruk ved oppstart av skoleåret 2017-2018. De nye fasilitetene er i Stavanger og gir plass til rundt 150-200 elever. Utdanningstilbudet finnes ved åtte skoler hvorav fire av disse defineres som clusterskoler ved at de har et større antall klasser og dermed et sterkere fagmiljø. Det er lite ønskelig å øke kapasiteten i Rogaland på «Vg3 påbygg til generell studiekompetanse». Dette som følge av at fylkeskommunen over flere år aktivt har iverksatt tiltak som skal bidra til å redusere antallet unge som faller i fra påbegynt yrkesfaglig utdanningsløp etter gjennomført Vg2. Som ett av tiltakene har fylkestinget gjort vedtak om at det innenfor tilbudsstrukturen i videregående opplæring i Rogaland som hovedregel ikke skal opprettes mer enn 12 slike klasseenheter. Rogaland fylkeskommune frarår derfor at den foreliggende søknaden fra Tryggheim Forus AS om oppretting av 326 elevplasser i videregående opplæring blir i imøtekommet. En eventuell utvidelse, slik det her søkes om, vil utlede at skolene i denne aktuelle inntaksregionen «spiser» av hverandre, at undervisningstilbudet forringes og at tilbyderne, det være seg private som offentlige, ender opp med en langt mindre kostnadseffektiv drift.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:
Rogaland fylkeskommune vil invitere de frittstående videregående skolene i regionen til samarbeid i forbindelse med framtidig rullering av skolebruksplanen for Rogaland.

 

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Tilleggsforslaget, fremmet av Ege Tengesdal, fikk stemmene til KrF, Frp, Sp (5 stemmer) og falt.

Sak 137/17 ABR videregående skole - godkjenning etter friskoleloven

ABR videregående skole AS søker godkjenning for å kunne utvide sitt skoletilbud til også å kunne omfatte to nye utdanningsprogrammer i videregående opplæring og til elevtallsutvidelse.

I henhold til gjeldende bestemmelser står fylkeskommunen fritt til å gi en uttalelse uavhengig av om den stiller seg nøytral, er positiv eller negativ til søknaden. Dersom vertsfylket ikke gir en uttalelse, legger Utdanningsdirektoratet til grunn at fylkes-kommunen ikke har konkrete innsigelser til søknaden.

Forslag til vedtak/uttalelse:

Rogaland fylkeskommune praktiserer fritt skolevalg, og det tillegges vesentlig vekt at de unge skal kunne oppnå fastsatt sluttkompetanse for valgt utdanningsløp i videre-gående opplæring innenfor normert opplæringstid.

Fylkeskommunen vektlegger også å oppnå en så kostnadseffektiv drift som mulig. Av det følger at det bare unntaksvis gis klarsignal for oppstart av fylkeskommunale klasseenheter der fyllingsgraden er lavere enn 70 %. Når den offentlige tilbudsstrukturen i videregående opplæring fastsettes senhøstes, legges det følgelig vekt på å ta høyde for den faktiske kapasiteten som de tretten private videregående skolene i fylket representerer med sine vel 2300 godkjente elevplasser.

Inntaksregion 1, nord-fylket, omfatter 6 kommuner der Vindafjord er kommunen lengst øst. For tilbudsdimensjoneringen i denne regionen er det viktig også å kjenne størrelsen på ungdomskullene fra kommunene Etne og Sveio i Hordaland. Dette som følge av at mange av ungdommene i disse to kommunene velger å gå på videregående skole i nord Rogaland.

Regionen viser liten variasjon i størrelsen på ungdomskullene i årene framover. Våren 2017 kom det her ut 1475 avgangselever fra grunnskolen (inklusive kommunene Etne og Sveio). Fram til år 2024 vil det imidlertid komme færre ungdommer ut fra grunnskolenivået her enn hva tilfellet var nå i 2017. Antallet avgangselever vil holde seg relativt stabilt. Det betyr at Rogaland vil ha en overkapasitet i et snitt på 200 elevplasser i fylkeskommunal regi i nord-fylket, inntaksregion 1, i forhold til tilbudsstrukturen i videregående opplæring skoleåret 2017- 2018. I tillegg kommer seks videregående friskoler i regionen som representerer en undervisningskapasitet på 1000 elevplasser.

Opplæringsloven gir alle søkere med opplæringsrett rett til å komme inn på ett av tre prioriterte utdanningsprogram på Vg1 uavhengig av karakterer. Denne retten kan til tider være en utfordring fordi resultatet i noen tilfeller blir at fylkeskommunen må opprette undervisningstilbud selv om det ikke finnes nok tilgjengelige læreplasser.

Antallet elevplasser i yrkesfaglige utdanningsprogram blir likevel så godt det lar seg gjøre tilpasset antallet tilgjengelige læreplasser samt søkernes ønsker. Innenfor mange av programområdene er det imidlertid store forskjeller i forholdet mellom antallet søkere og næringslivets signaliserte behov. Rogaland fylkeskommune legger stor vekt på hva opplæringskontorene og næringene/bransjene signaliserer av behov for arbeidskraft og omfanget av tilgjengelige læreplasser i fylket. Dette for å sikre at fylkeskommunen ikke skal bidra til å utdanne ungdommen til arbeidsledighet.

For utdanningsprogrammet «Restaurant- og matfag (RM)» har fylket for skoleåret 240 plasser til disposisjon. 75 av plassene er lagt til Haugesund. Lav søking til aktuelle programområder over flere år har utledet at fylkeskommunen i dag har en ikke ubetydelig ledig plasskapasitet innenfor utdanningsprogrammet. Dette på tross av at det er gjort mye godt markedsføringsarbeid, herunder også med bidrag av Norges Kokkemesters Landsforening gjennom et flerårig prosjekt under tittelen «Rekruttering til kokkefaget»

Undervisningstilbud knyttet til utdanningsprogrammet «Restaurant- og matfag» kan vanskelig flyttes fra en skole til en annen. Dette som følge av at det medfører store ombygginger samt flytting av utstyr. Dette er kostnadskrevende og krever utførlig planlegging og prosjektering.

Søkingen til helse- og oppvekstfag i Rogaland steg med 37 % i 2016. Dette resulterte i at det i fylket ble opprettet 7 ekstra klasser på Vg1. Tilbudet i fylkeskommunal regi finnes ved 12 videregående skoler. Fire av skolene ligger i nedslagsfeltet til søkeren og da med et plasstilbud på 465 i dette utdanningsprogrammet, hvorav 180 på Vg2. Søkertallene for 2017 tilsier at fylkeskommunen kunne ha økt antallet klasser på Vg1 ytterligere. Dette er imidlertid lite ønskelig ettersom fylket ikke har tilgang på flere læreplasser for programområdene Vg2 helsearbeiderfag og Vg2 barne- og ungdomsarbeider.

Økende arbeidsledighet de siste årene har ført til at flere elever ikke får læreplass. Fylkeskommunen har derfor i stedet måtte legge til rette for at disse elevene får tilbud om et Vg3, fagopplæring i skole, der tilnærmet hele opplæringen må skje i skoleverksted.

Søkingen til skoleåret 2017-2018 i fylket viser at det er 2183 primærsøkere til lære- plass. Per utgangen av juli står fortsatt rundt 330 elever uten tilbud om læreplass. Av disse er 109 hjemmehørende i nord-fylket. Behovet for antall klasser fra høsten av i Vg3, fagopplæring i skole, er fortsatt noe usikkert. Dette som følge av at formidlingen holder fram til 1. september. Alt peker likevel i retning av at det må opprettes minimum 8 klasseenheter hvorav blant annet 4 klasser innenfor TIP, 1 klasse for tømrer og 1 enhet for helsearbeider/barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Rogaland fylkeskommune kan derfor ikke tilrå at den foreliggende søknaden fra ABR videregående skole AS om utvidelse og oppretting av inntil 70 nye elevplasser i programområdene «Restaurant- og matfag» og «Helse- og oppvekstfag» blir imøtekommet.

Janne Johnsen (H) la fram et alternativt forslag til siste avsnitt   

Rogaland fylkeskommune ser positivt på det opplæringstilbudet ABR videregående skole tilbyr og er positive til at opplæringstilbudet utvides. Fylkeskommunen legger til grunn en årlig avgang på inntil 15 elever fra VG2 programområdet "Restaurant- og matfag".

Rogaland fylkeskommune vil, i denne omgang, ikke tilrå at det opprettes opplæringstilbud innen "Helse- og oppvekstfaget".

Rogaland fylkeskommune forutsetter at ABR søker om å bli godkjent lærebedrift for å kunne ta lærlinger i egen drift.

Rogaland fylkeskommune forutsetter at ABR videregående skole har, og tar, ansvar for å bistå og følge elever og lærlinger til og med endt fagbrev eller kompetansebevis. Det er svært viktig at ABR videregående skole også har gode planer for å sikre læreplasser for sine elever. Dersom en ikke lykkes med å finne læreplasser, mener Rogaland fylkeskommune at ABR videregående skole sørger for gode alternative løp (VG3) for sine elever.

Vedtak:

Innstillingen/forslaget, uten siste avsnitt, ble enstemmig vedtatt:
Alternativt forslag til siste avsnitt i innstillingen, fremmet av Johnsen, ble enstemmig vedtatt.

Sak 138/17 Svanhild Løge Skålheim, KrF - søknad om permisjon fra samferdselsutvalget for perioden 25. oktober 2017 - 15. juni 2018

Svanhild Løge Skålheim, KrF søker i vedlagte brev om permisjon fra vervet som medlem av samferdselsutvalget. Bakgrunnen er at hun er ansatt som leder av et 1-årig kompetanseprosjekt i Suldal kommune.

Forslag til vedtak:

 1. Svanhild Løge Skålheim, KrF innvilges for perioden 25.10.17-15.06.18 permisjon fra vervet som medlem i samferdselsutvalget.
 2. Som nytt medlem i samferdselsutvalget for perioden 25.10.17-15.06.18, velges: ……………..

Vedtak:v

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Forslag til nytt medlem (punkt 2) legges fram til behandlingen i fylkestinget.  

Sak 139/17 Godkjenning av protokoll unntatt offentlighet fra fylkesutvalgets møte 6. juni 2017

Saken er unntatt offentlighet i henhold til §23.

Sak 140/17 Rygjabø forsikringsoppgjør

Saken er unntatt offentlighet i henhold til §23.

Sak 141/17 Spørsmål om forlik

Saken er unntatt offentlighet i henhold til §23.

Sak 142/17 Regional plan for areal og transport på Haugalandet - orientering om fastsetting i kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet gjorde i juni vedtak i saken om innvendinger som kommunene Karmøy, Tysvær og Sveio fremmet i 2016 til «Regional plan for areal og transport på Haugalandet». Fylkesutvalget orienteres om vedtaket og virkningene av dette.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget tar saken til orientering.

Per Kåre Foss (KrF) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:
Fylkesordfører og fylkesrådmann bes arrangere et seminar mellom FU og rådmannens stab med tema “struktur, funksjon og krav fra fylkeskommunen i areal og transportplaner”. Formålet er å sikre en felles forståelse mellom FU og rådmannen og hans stab.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Tilleggsforslaget, fremmet av Foss, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Del denne artikkelen på: