Fylkesutvalget 28. august 2018

Fylkesutvalgsmøte

Møte i fylkesutvalget er avsluttet. Her kan du lese sammendrag av saker til politisk behandling og forslag til vedtak.

Vedtakene publiseres fortløpende.

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet. 

  

Interpellasjon Bymiljøpakken, Anita Egeli (Frp)

Vedtak:

Forslag til vedtak i "Interpellasjon Bymiljøpakken fra Anita Egeli Frp" fikk stemmene til Frp, 2 stemmer, og falt.

 

Interpellasjon Rikssamlingsjubileet, Elin Schanche (H)

 

Sak 130/18
Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 5. juni 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 5. juni 2018, godkjennes.

Vedtak:

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 5. juni 2018 enstemmig vedtatt.

 

Sak 131/18
Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 13. juni 2018

Forslag til vedtak:

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 13. juni 2018, godkjennes.

Vedtak:

Protokoll fra fylkesutvalgets møte 13. juni 2018 enstemmig vedtatt.

 

Sak 132/18
Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 - høring

Sandnes kommune har sendt kommuneplan for 2019-2035 på offentlig ettersyn. Kommunen gjennomfører full rullering av kommuneplanen. 

Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslag til kommuneplanen er i samsvar med nasjonale interesser, regionale mål og føringer spesielt knyttet til regional/nasjonale interesser som næringsutvikling, kulturminner og bærekraftig arealutvikling. 

Forslag til vedtak:

Innsigelser knyttet til plankartet 

 1. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i manglende dokumentasjon av behov og strid med regionalplan for Jæren knyttet til reduksjon i transportarbeid, innsigelse til boligformål i områdene Au28, Bo7, Ri15 og Ri18. 
 2. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i henholdsvis jordvern og ivaretakelse av sentrumsnære grøntareal, innsigelse til boligformål i områdene Ga26 og Se17. 
 3. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i henholdsvis jordvern og plassering, manglende behov og regionalgrøntstruktur og ivaretakelse av sentrumsnært grøntareal, innsigelse til offentlig formål i områdene Bo8, Ri23 og Se19. 
 4. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i hensyn til friluftsliv og henholdsvis strandsone og jordvern, innsigelse til formålet fritidsbebyggelse i områdene Hø7 og Hø16. 
 5. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i hensyn til strandsone, biologisk mangfold og allmenhetens tilgang, innsigelse til formålet småbåthavn i områdene Hø13, Ri3 og Ri21 
 6. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i jordvern og hensyn til verna vassdrag, innsigelse til formålet fritid og turisme i området Hø9 
 7. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i strid med regional planbestemmelse om lokalisering av handelsetableringer i sentre, innsigelse mot henholdsvis næringsformål og kombinert formål og bestemmelser i områdene Ri4 og Sa11. 
 8. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i jordvern, samt hensyn til friluftsliv for Ga27, innsigelse mot formålet næring i områdene Ga26, Ga27 og Sv11. 
 9. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i negativ påvirkning på flere miljøverdier, innsigelse til formålet råstoffutvinning (massedeponi) for området Ha20. 
 10. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse mot manglende hensynssonemarkering av fredede kulturminner fra nyere tid og listeførte kulturminner i nasjonale verneplaner i temakartet. Disse kulturminner fra nyere tid bør også vises i hovedkartet. Tegnforklaringer i hoved- og temakart må oppdateres tilsvarende.

Innsigelser knyttet til bestemmelsene 

 1. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i krav til størrelse på uteoppholdsareal i regionalplan for Jæren, innsigelse til bestemmelse 1.15.3
 2. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i krav til avstand fra nærlekeplass til bolig i regionalplan for Jæren, innsigelse til bestemmelse 1.5.4 
 3. Rogaland fylkeskommune fremmer, med bakgrunn i krav til dimensjonering av handel i regionalplan for Jæren, innsigelse mot bestemmelse 1.16 
 4. Rogaland fylkeskommuen fremmer, med bakgrunn i krav til redusert vekst i transporarbeidet og redusert parkering i regionalplan for Jæren, innsigelse til bestemmelse 1.19 
 5. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse mot utilstrekkelige bestemmelser og retningslinjer for kulturminnevern, som samlet sett ikke stiller et tilstrekkelig tydelig og eksplisitt krav om bevaring av verneverdig bebyggelse. Det savnes også et klart og samlet uttrykk for de overordnede hensynene for vernet. Henvisning til kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer må bli mer forpliktende formulert. 

Vedtak:

Se  protokoll for endelig vedtak. 

Sak 133/18
Interkommunal kommunedelplan for Forus - Sola, Sandnes og Stavanger

Arbeidet med interkommunal kommunedelplan for Forus ble satt i gang sommeren 2015, og forslag til plan er nå sendt til høring.

Fylkesutvalget må ta stilling til om planforslaget gir tilfredsstillende rammer for videreutvikling av Forus som det viktigste regionale næringsområdet, om planen er godt balansert i forhold til utvikling i regionen for øvrig, og om den er tilstrekkelig innrettet etter prinsippene for bærekraftig byutvikling. 

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget vurderer hovedgrepene i planforslaget å være i samsvar med regionalplanens arealstrategi, og viser ellers til faglige merknader i saksutredningen. 

Elin Schanche (H) la fram et oversendelsesforslag (se forslag i lenke)
Pål Morten Borlig (FrP) la fram et alternativt forslag til innstillingen:
Saken tas til orientering.
Per Kåre Foss (KrF) la fram et tilleggsforslag:
Det tas initiativ til et politisk dialogmøte med berørte kommuner

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg tar saken til orientering
Et enstemmig fylkesutvalg vedtok at oversendelsesforslaget følger saken
Et enstemmig fylkesutvalg ber om at det tas initiativ til et politisk dialogmøte med berørte kommuner.

Sak 134/18
Detaljregulering for boliger i Sørmarkbakken - plan 2530p - gnr.24, bnr.199 m.fl. - Stavanger kommune

I 2015 ble det fremmet planforslag for nye boliger i Sørmarkbakken, men planen ble den gang avvist av kommunalstyret for byutvikling. Fylkesrådmannen hadde i innspill til planvarsel anbefalt at planarbeid ikke burde videreføres av hensyn til regionale interesser. 

Planforslaget er nå justert, bl.a. etter nye vurderinger om minsteavstand til høyspentledning, og er sendt på høring med positiv innstilling fra kommunen. 

Fylkesutvalget må ta stilling til om utbyggingsmønsteret planen representerer er forenlig med regionalplan for Jærens prinsipper for bærekraftig byutvikling, og med de spesifikke landbruks- og friluftsinteressene i området. 

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget vurderer planen å være i strid med viktige regionale interesser. Dette gjelder både utbyggingsmønster, landbruksinteresser og friluftsinteresser. 
 2. Fylkesutvalget anser planforslaget å ha stor prinsipiell betydning når det gjelder muligheten for å opprettholde klare grenser mellom byens utbyggingsområder og LNF-områder/grønnstrukturområder.
 3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planen.

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Anita Egeli, Frp:

Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger til detaljregulering for boliger i Sørmarkbakken.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt mot stemmene til Frp, 2 stemmer.
Alternativt forslag til vedtak, fremmet av Anita Egeli Frp fikk stemmene til Frp, 2 stemmer, og falt.

 

Sak 135/18
Sola kommune - detaljregulering for felt a06 i Sola sentrum plan 0589 plan 0589

Sola kommune har sendt detaljreguleringsplan 0589 på offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for bolig, forretning, kontor, tjenesteyting og bevertning i samsvar med gjeldende områdeplan for Sola sentrum – plan 0442. 

Planforslaget har avvik fra områdereguleringen. Fylkesutvalget bes om å ta stilling til om dette er i samsvar med retningslinjer for bokvalitet i regionalplan Jæren. 

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planforslaget som følge av avvik fra overordnede planer som gjør at et tilfredstillende nivå for bokvalitet ikke er ivaretatt. 

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Elin Schanche, på vegne av H og Frp:

Rogaland fylkeskommune har ingen merknader til planen.

Vedtak:

Alternativt forslag til vedtak, fremmet av Elin Schanche på vegne av H og Frp, ble enstemmig vedtatt. 

Sak 136/18
Sola kommune - detaljregulering Mostunparken plan 0584 plan 0584

Arkitektkontoret Vest AS og Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av Mostunvegen AS utarbeidet forslag til detaljregulering i Sola sentrum. Reguleringen legger til rette for leiligheter med tilhørende anlegg og oppgradering av eksisterende kvartalslek. Utvalg for plan og miljø i Sola kommune har førstegangs behandlet saken 23.mars og lagt planen ut til høring og offentlig ettersyn. Rogaland fylkeskommune er gitt utsatt høringsfrist til 30.august for politisk behandling i fylkesutvalget. 

Planforslaget har avvik fra overordnede planer når det gjelder utnyttelsesgrad og krav til felles uteoppholdsareal. Det er foreslått en tetthet med inntil 23 boliger per dekar som gjør det utfordrende å sikre god bokvalitet med tilfredstillende solforhold på privat- og felles uteoppholdsareal. Fylkesutvalget bes derfor om å ta stilling til om det bør fremmes innsigelse til planforslaget inntil dette er omarbeidet slik at hensynet til arealeffektivitet og bokvalitet er bedre balansert. 

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til planforslaget som følge av at dette foreslår en utnyttelsesgrad som ikke ivaretar en god nok bokvalitet for fremtidige beboere. Foreslått nivå for utnyttelse ligger vesentlig høyere enn kravet i overordnede planer. Dette gjør det vanskelig å oppnå tilfredstillende solforhold på privat og felles uteoppholdsareal. 

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Elin Schanche H:

Rogaland fylkeskommune har ingen merknader til planen.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt, mot stemmene til H og Frp, til sammen 6 stemmer.

 

Sak 137/18
Reguleringsplan for boligbebyggelse - Frøylandsbekken på Kverneland - plan 14421.0481.00 - Time kommune

Time kommune har sendt forslag til detaljregulering for et boligområde mellom Frøylandsbekken og fv.220 Åslandsveien, øst på Kverneland. Størstedelen av området er avsatt som boligområde, betegnet som felt TB4 i interkommunal kommunedelplan Bybåndet Sør. 

Fylkesutvalget må ta stilling til om planforslaget er i vesentlig strid med regionale og nasjonale føringer. 

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planens arealbruk på grunn av negative konsekvenser for den overordna grønnstrukturen. 
 2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot planens parkeringsbestemmelser da disse er i strid med regionalplanens mål om å endre reisevanene i en mer miljøvennlig retning.

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Anita Egeli Frp:

Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger på reguleringsplanen for boligbebyggelse - Frøylandsbekken på Kverneland

Alternativt forslag til punkt 1. i innstillingen fremmet av Elin Schanche H:

Fylkesutvalget har ingen merknader mot planens arealbruk.

Vedtak:

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Anita Egeli Frp, fikk stemmene til Frp, 2 stemmer og falt
Alternativt forslag til innstillingens punkt 1., fremmet av Elin Schanche H ble vedtatt, mot stemmene til Mdg, 1 stemme.
Innstillingens punkt 2. ble vedtatt, mot stemmene til Frp og Per Kåre Foss Krf, til sammen 3 stemmer. 

 

Sak 138/18
Kommunedelplaner for Kopervik, Åkrehamn og Skudeneshavn

Karmøy kommune fremmer forslag til kommunedelplaner for de tre byområdene på Karmøy; 

 • Kopervik, som er kommunens administrasjonssenter 
 • Åkrehamn, som stedet med betydelige utbyggingsreserver sentralt i byen 
 • Skudeneshavn, som byen med spesielle og krevende kulturminnekvaliteter 

Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslag til kommunedelplaner er i samsvar med nasjonale interesser, regionale mål og føringer spesielt knyttet til regionale / nasjonale interesser som næringsutvikling, kulturminner og bærekraftig arealforvaltning. 

Forslag til vedtak:

 1. Det fremmes innsigelse til plangrep (mange reguleringsplaner skal ha forrang, uklare bestemmelser om direkte behandling av byggesøknader) som fører til at planen ikke gir et godt nok samlet bilde av hovedtrekkene i arealdisponeringene, jfr plan- og bygningsloven § 11-5. 
 2. Det fremmes innsigelse til at det ikke er brukt formål sentrumsområde for de ulike sentrumsområdene. Sentrumsformål gir viktige signal om hvor sentrumsaktivitet skal skje. I følge regional planbestemmelse kan handel bare foregå i områder som er avsatt til sentrumsformål. 
 3. Det fremmes innsigelse til manglende bestemmelser for fordeling og dimensjonering av de ulike funksjonene bolig, forretning og kontor i bysentrene. 
 4. Det fremmes innsigelse til at infrastruktur for miljøvennlig transport ikke er vist i plankartet. 
 5. Det fremmes innsigelse til § 2-5 for manglende bestemmelser om felles uteopphold og lek i sentrumsbebyggelsen. 
 6. Det fremmes innsigelse til at det tillates etablering av detaljvarehandel på Bygnes. Dette strider mot regional planbestemmelse for handel, vil svekke Kopervik sentrum og bidra til økt bruk av bil som transportmiddel. 
 7. Det fremmes innsigelse til at det ikke er lagt inn rekkefølgebestemmelse om at boligområdet Asalheim skal bygges ut etter at boligområdene som ligger nærmere Kopervik sentrum er bygd ut. 
 8. Det fremmes innsigelse til at friområdet på Sveinsvolljordet er tatt ut i planforslaget. Området bør bevares som en grønn lunge nær sentrum i Kopervik. 
 9. Det fremmes innsigelse til at formål forretning inngår i området B/K/F04. Området ligger i utkanten av Åkrehamn sentrum, og handel i dette området vil bidra til å «trekke» sentrum utover.
 10. Det fremmes innsigelse til at det ikke er innarbeidet planbestemmelse i kommunedelplan for Åkrehamn som tar sikte på å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen.
 11. Det fremmes innsigelse til at reguleringsplanforslag for utvidelse av Skude fryseri er lagt inn i kommunedelplan for Skudeneshavn. Kommuneplanen må legges til grunn for planen for Skudeneshavn, inntil ny plan er vedtatt. 

Anita Egeli (FrP) fremmet et alternativt forslag til innstillingen:
Det fremmes ingen innsigelser til kommuneplaner for Kopervik, Åkrehamn og Skudneshavn.

Vedtak:
Alternativt forslag, fremmet av Egeli, fikk stemmene til FrP og falt.
Fylkesutvalget stemte over saken punkt for punkt. 
Punktene 1-5 ble vedtatt, mot FrPs stemmer. (2)
Punkt 6 ble nedstemt og tas ut, med stemmene til KrF, Ap, Sp, H og FrP. V og MdG stemte for innstillingen.
Punkt 7 ble vedtatt, mot FrPs stemmer (2)
Punkt 8  ble nedstemt og tas ut, med stemmene til KrF, Ap, Sp, H og FrP. V og MdG stemte for innstillingen.
Punktene 9-11 ble vedtatt, mot FrPs stemmer. 

 

Sak 139/18
Karmøy kommune - kommunedelplan for fv. 47 mellom Veakrossen og E134 Helganesvegen

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan (kdp) med konsekvensutredning (ku) for fv. 47 mellom Veakrossen og E 134 Helganesveien i Karmøy kommune. Planen er nå lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Frist for høringsuttalelse er satt til 24. april. Rogaland fylkeskommune er gitt utsatt frist til etter behandling i fylkesutvalget 5. juni 2018. 

Fylkesutvalget oppfordres til å ta stilling til om forslaget til kommunedelplan er i samsvar med nasjonale interesser om å legge til rette for en bærekraftig arealforvaltning og regionale mål og føringer knyttet til miljøvennlig transport med målsetting om at fremtidig trafikkøkning fortrinnsvis skal utføres med kollektiv, gange og sykkel. Fylkesutvalget bes også om å vurdere om planen i tilstrekkelig grad tar hensyn til regionale friluftsinteresser, kulturvern, landskapsvern og jordvern. 

Forslag til vedtak:

Det fremmes innsigelse til forslag til kommunedelplan for fv.47 mellom Veakrossen og Helganesveien med det viste alternativet for traséføring.

Dette på grunn av:

 1. Store ulemper for arealutviklingen i området. Valgt trasé vil ikke bygge opp om målsetting om å redusere transport med bil og styrke utvikling av kollektiv, sykkel og gange som bærekraftige transportalternativer.
 2. Valgt trasé vil virke strukturerende på fremtidig arealutvikling, og ikke legge til rette for videre utvikling med fortetting i eksisterende tettsteder, inkludert Kopervik, som kommunesenter.
 3. Valgt trasé vil beslaglegge store jordbruksområder med høyverdig jord og skape uheldige oppsplitting av jordbruksland som vanskeliggjør hensiktsmessig drift.
 4. Valgt trasé vil fremstå som en barriere mellom utbygde områder i øst mot verdifulle friluftsområder i vest. Traséen vil også virke uheldig i et verdifullt kultur-/naturlandskap. 

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Per Kåre Foss Krf:

Fylkesutvalget støtter anbefalt trase A1-B2-C1-D2, med følgende tilføyelser:

 1. Kryssløsning nord i trase D2 (Helganesveien) må utformes slik at videre bruk av dagens E134 er et reelt fremtidig alternativ. Det påpekes at areal rett nord for inntegnet kryssløsning er et verdifull jordbruksområde.
 2. Ved detaljplanlegging innenfor valgte trase skal det optimaliseres for minst mulig bruk av fulldyrket mark, viktige friområder og beite.

Vedtak:

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Per Kåre Foss Krf ble vedtatt, mot stemmene til Mdg, 1 stemme.

 

Sak 140/18
Haugesund kommune - samtykkebehandling – nybygg Raglamyrvegen 5

Rogaland fylkeskommune har mottatt klage fra Eurojuris Haugesund og Haugesund kommune på fylkesutvalget sitt vedtak i sak 79/18 i møte 15.05.2018. 

Fylkesutvalget vedtok i møte 15.05.18 med 9 mot 6 stemmer å ikke gi samtykke til at Elektroimportøren kan etableres. 

Fylkesutvalget må ta stilling til om vedtak av 15.05.18 skal opprettholdes. Fylkesutvalget må vurdere om det er kommet nye opplysninger i saken som vil innebære at utvalget vil fatte et annet vedtak. Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som vil være klageinstans dersom fylkesutvalget opprettholder sitt vedtak. 

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalgets vedtak av 15.05.2018 opprettholdes. Saken oversendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for endelig behandling. 

Janne Johnsen (H ) la fram et alternativt forslag til innstillingen:
Fylkesutvalgets vedtak av 15.05.2018 opprettholdes ikke. 

Vedtak:

Alternativt forslag, fremmet av Johnsen, fikk stemmen til H og FrP og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, V og MdG.

Sak 141/18
Tysvær kommune - områdereguleringsplan - Aksdal plan 201604 plan 201604

Tysvær kommune fremmer forslag til områdereguleringsplan for Aksdal. Områdereguleringsplan med bestemmelser og tilhørende planbeskrivelse, konsekvensutredning og ROS – analyse ble sendt på høring 24.04.18. Frist for uttale er satt til 26.06.18. Fylkesrådmannen har senere bedt om utsatt frist til etter behandling i fylkesutvalget 28.08.18.

Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslag til områdeplan er i samsvar med nasjonale interesser, regionale mål og føringer spesielt knyttet til regional/nasjonale interesser som næringsutvikling, kulturminner og bærekraftig arealutvikling. 

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune berømmer Tysvær kommune for å ha gjort gode overordna grep om transformasjon og fortetting i arbeid med områdeplanen for Aksdal. Det er også gjort gode grep for å samle parkering i utkanten av sentrum. 
 2. Det fremmes innsigelse til den delen av områdeplanen som gjelder dimensjonering av handel. 
 3. Det fremmes innsigelse til at område S2 er vist som sentrumsområde. Behov for detaljhandel på dette området er ikke dokumentert og bygger ikke godt nok opp om en kompakt sentrumskjerne. 
 4. Det fremmes innsigelse til rekkefølgekrav om at området S1 ikke skal bygges ut før 50% av området KJ er bygget ut. Innsigelsen kan frafalles dersom formulering blir endret til at S1 ikke kan bygges ut før området KJ er ferdig utbygget. 
 5. Det fremmes innsigelse til manglende bestemmelse om at kjøpesentrene KJ og S1 skal ha åpne fasader mot gateplan. 
 6. Det fremmes innsigelse til manglende rekkefølgekrav for boligomrde B3 og presisering av tetthet for boligområde B2. Innsigelsen kan frafalles dersom det blir innarbeidet rekkefølgebestemmelse at boligområde B3 skal bygges ut sist, og at tetthet for B2 blir økt til minimum 4 boliger pr dekar. 
 7. Det fremmes innsigelse til plassering av område B/T5. Området ligger tett inntil friområde og turveg. 
 8. Det fremmes innsigelse til at planen mangler bestemmelser om minsteareal som skal avsettes til boligformål for områdene KJ, S1, S2, og B/T1 - B/T10. 
 9. Det fremmes innsigelse til at det i plankartet ikke er innarbeidet en forbindelse mellom grønnstrukturområdet o_G5 og området avsatt til friluftsformål – LF1.
 10. Det fremmes innsigelse til §2.5 for mangelfulle bestemmelser om felles uteopphold og områder for lek og aktivitet. 
 11. Det fremmes innsigelse til formulering i §2.4.5 om krav til parkeringsplasser ved fortetting som omfatter eksisterende parkeringsarealer 

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Anita Egeli Frp:

Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger på områdereguleringsplan - Aksdal Plan 201604.

Alternativt forslag til vedtak punkt 2., 4., 6 og 7 fremmet av Simon Næsse Ap:

2. Det fremmes innsigelse til den delen av områdeplanen som gjelder dimensjonering av handelen. Innsigelsen kan frafalles forutsatt at planlagt utbygging av handel skjer i Aksdal, ikke andre deler av kommunen.
4. Det fremmes et faglig råd til rekkefølgekrav om at område S1 ikke skal bygges ut før 70% av området KJ er bygget ut.
6. Det fremmes innsigelse presisering av tetthet for boligområde B2. Innsigelsen kan frafalles dersom tettheten for område B2 skal økt til minimum 4 boliger pr dekar. 
7. Strykes

Vedtak:

Alternativt forslag til vedtak fremmet av Anita Egeli Frp, fikk stemmene til Frp, 2 stemmer og falt.
Innstillingens punkt 1. ble enstemmig vedtatt
Alternativt forslag til punkt 2., fremmet av Simon Næsse Ap ble vedtatt, mot stemmene til Frp, 2 stemmer. 
Innstillingens punkt 3. ble vedtatt, mot stemmene til Frp, 2 stemmer. 
Alternativt forslag til punkt 4., fremmet av Simon Næsse Ap ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 5. ble vedtatt, mot stemmene til Frp, 2 stemmer.
Alternativt forslag til punkt 6. fremmet av Simon Næsse Ap, ble vedtatt, mot stemmene til Frp og Mdg, 3 stemmer.  
Alternativt forslag til punkt 7. fremmet av Simon Næsse Ap, ble enstemmig vedtatt.
Innstillingens punkt 8. ble vedtatt, mot stemmene til Frp, 2 stemmer.
Innstillingens punkt 9. ble vedtatt, mot stemmene til Frp, 2 stemmer.
Innstillingens punkt 10. ble vedtatt, mot stemmene til Frp, 2 stemmer.
Innstillingens punkt 11. ble vedtatt, mot stemmene til Frp, 2 stemmer.

 

Sak 142/18
Tysvær kommune - gnr.72, bnr.159 - detaljreguleringsplan for Albatross

Tysvær kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for området kalt «Albatross» i Aksdal. Området ligger innenfor områdereguleringsplan for Aksdal som blir behandlet som egen sak i Fylkesutvalget. Detaljreguleringsplan med bestemmelser og tilhørende planbeskrivelse ble sendt på høring 24.04.18. Frist for uttale er satt til 26.06.18. Fylkesrådmannen har senere bedt om utsatt frist til etter behandling i Fylkesutvalget 28.08.18. 

Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslag til områdeplanen er i samsvar med nasjonale interesser, regionale mål og føringer spesielt knyttet til regional/nasjonale interesser som næringsutvikling, kulturminner og bærekraftig arealutvikling. 

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune mener hovedintensjonen med planforslaget samsvarer bra med mål om transformasjon og fortetting i Aksdal sentrum. 
 2. Det fremmes innsigelse til at planen mangler bestemmelser for minsteareal til boligformål. 
 3. Det fremmes innsigelse til at planen mangler bestemmelser som sikrer barns behov for lekeareal av tilstrekkelig størrelse og kvalitet.

Vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

 

Sak 143/18
Konsesjonssøknad for nye 132 KV kraftledninger Fagrafjell-Vagle-Stokkeland i Time og Sandnes kommuner - høringsuttalelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev av 14.05.2018 sendt på høring en konsesjonssak for to nye 132 kV kraftledninger fra planlagt Fagrafjell transformatorstasjon (Time og Sandnes kommuner) til Vagle transformatorstasjon og videre til Stokkeland transformatorstasjon i Sandnes kommune (vedlegg 1). Det er Lyse Elnett AS som er tiltakshaver. Saken behandles etter Energiloven. 

Den delen av saken som omhandler Fagrafjell-området på sørsida av Figgjoelva må ses i sammenheng med fylkesutvalgets behandling av «Tilleggssøknad for 420 kV kraftledning Lyse-Fagrafjell og ny transformatorstasjon på Fagrafjell» av 21.02.2017 (vedlegg 2 og 3). 

Høringsfristen er 15.08.2018. Rogaland fylkeskommune har på forespørsel til NVE fått utsatt høringsfristen til 30.08.2018. 

Fylkeskommunen må, som regional planmyndighet og regional kulturminnevernmyndighet, i første rekke ta stilling til om saken er tilfredsstillende utredet/opplyst. Dernest må en ta stilling til selve søknadene. 

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune frarår den delen av omsøkte traseer for nye 132 kV kraftlinjer fra Fagrafjell til Vagle/Stokkeland som ligger sør for Figgjo-elva. 
 2. Rogaland fylkeskommune tilrår den delen av omsøkte traseer, etter alt. 2, for nye 132 kV kraftlinjer fra Fagrafjell til Vagle/Stokkeland som ligger nord for Figgjo-elva. 
 3. Rogaland fylkeskommune forutsetter at kulturminneinteressene ivaretas i samsvar med bestemmelsene i Kulturminneloven. 

Anita Egeli (FrP) fremmet et alternativt forslag til punkt 1 i innstillingen:
Rogaland fylkeskommune tilrår omsøkte traseer.
Ragnvald Nilsen (H) lag fremmet forslag om et nytt punkt 4:
Rogaland fylkeskommune anmoder om at kraftlinje blir lagt i bakken som jordkabel pga nærhet til boligområde.

Vedtak:

 Alternativt forslag til punkt 1 fikk stemmene til FrP og falt:
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, Sp, MdG og V.
Punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Punkt 4, fremmet av Nilsen, ble enstemmig vedtatt. 

Sak 144/18
Konsesjonssøknad for nett-tilknytning av Gilja vindkraftverk - høringsuttalelse

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i brev av 14.05.2018 sendt på høring en konsesjonssak for nett-tilknytning av Gilja vindkraftverk (vedlegg 1). Dette omfatter en 132 kV ledning fra Gilja i Gjesdal til Seldalsheia i Sandnes kommune. Samtidig har NVE sendt på høring en mindre endring av allerede konsesjonsgitt nett-trase fra vindkraftanlegget til Gilja (konsesjon gitt av Olje- og energidepartementet 13.06.2016). Det er henholdsvis Lyse Elnett AS og Gilja vindkraftverk AS som er tiltakshavere. Sakene behandles etter Energiloven. Sakene som er på høring nå må ses i sammenheng med Fylkesutvalgets behandling av «Søknad om anleggskonsesjon for spenningsoppgradering av Gamle Maudals linje fra 66 kV til 132 kV og søknad om nett-tilknytning for Gilja vindkraftverk» av 31.01.2012 (vedlegg 2 og 3).
Høringsfristen er 15.08.2018. Rogaland fylkeskommune har på forespørsel til NVE fått utsatt høringsfristen til 30.08.2018. 

Fylkeskommunen må, som regional planmyndighet og regional kulturminnevernmyndighet, i første rekke ta stilling til om sakene er tilfredsstillende utredet/opplyst. Dernest må en ta stilling til selve søknadene. 

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune tilrår at det gis konsesjon for omsøkt nett- tilknytning av Gilja vindkraftverk under forutsetning av at kulturminneinteressene ivaretas i samsvar med bestemmelsene i Kulturminneloven (jf. saksforelegget). 
 2. Rogaland fylkeskommune tilrår at det gis konsesjon til ny 132 kV forbindelse mellom Gilja i Gjesdal og Seldalsheia i Sandnes kommune etter alternativ 2CE/2E med følgende merknader:
 • Det må gjennomføres visualiseringer og skissering av avbøtende tiltak nær kulturmiljøene på Fladen og Frøyland.
 • Det tas hensyn til den gamle veien gjennom Røyrdalen. 
 • Det vurderes om det er mulig å ta vare på noen av de gamle kraftmastene i betong.
 • Det forutsettes at kulturminneinteressene ivaretas i samsvar med bestemmelsene i Kulturminneloven (jf. saksforelegget). 

Vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt. 

Sak 145/18
Bussanlegg i Haugesund

I forbindelse med ny anbudsperiode for drift av kollektivtrafikk på Haugalandet fra 1. juli 2020 har Kolumbus tilrettelagt for å kunne stille nytt bussanlegg til disposisjon for bussoperatøren som vinner driftsanbudet. 

Kolumbus anbefaler videre at det velges en løsning hvor Kolumbus leier bussanlegget av en eiendomsaktør, som velges via en anbudskonkurranse. Tilsvarende løsning er i bruk for det nye bussanlegget på Forus, og et kommende bussanlegg på Tau. 

Fylkestingets enstemmige vedtak i sak 75/18 hadde slik ordlyd: 

1. FU gis fullmakt til å ta stilling til om Kolumbus AS skal stille depot til disposisjon for anbyder ved ny anbudskonkurranse for «busskontrakt» i Haugesund. 

2. FU gis fullmakt til å fatte vedtak om fylkeskommunal garanti for kontraktsforpliktelser ifbm. leie av bussanlegg. 

Fylkestinget vedtak i sak 75/18 i juni 2018 gir fylkesutvalget fullmakt til å ta stilling til 

 • Om Kolumbus skal stille depot til disposisjon for anbyder ved ny anbudskonkurranse for «busskontrakt» i Haugesund. 
 • Fylkeskommunal garanti for kontraktsforpliktelser ifbm. leie av bussanlegget. 

Denne saken omhandler derfor en avgjørelse om Kolumbus skal stille bussanlegg til disposisjon i Haugesund og om fylkeskommunen skal stille garanti for tilhørende kontraktsforpliktelser. 

Forslag til vedtak:

 1. Kolumbus stiller bussanlegg til disposisjon for operatør av rutedriften på Haugalandet fra neste anbudsperiode. 
 2. Rogaland fylkeskommune stiller garanti, som simpelkausjon, for kontraktsforpliktelsene til Kolumbus AS i kontrakt om leie av bussdepot på Haugalandet. 

  Garantien gjelder ut kontraktsperioden, uten forlengelse, maksimalt til 31.05.2047. Garantiansvarets øvre grense settes til NOK 50 millioner.

  Garantien skal godkjennes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, jf. koml. § 51 (1). 

Vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

 

Sak 146/18
Statsbudsjettet for 2018 kap. 240 post 60 og 61- tilskudd til fagskoledrift

I forbindelse med Stortingets behandling av Meld.St. nr. 9 (2016-2017 «Fagfolk for fremtiden» ble det i statsbudsjettet for 2018 vedtatt en ny øremerket tilskuddsord- ning for fagskolesektoren. Den nye tilskuddsordningen er lagt under programkate- gori 07.40 Fagskoleutdanning og da over Kunnskapsdepartementets budsjett. 

Fylkeskommunen er gitt så vel faglig ansvar for utdanningstilbudet i sitt fylke som ansvar for å ivareta fylkets kompetansebehov. I tillegg forventes det at fylkeskom- munene ser utdanningstilbudene i sammenheng og på tvers av fylkene, og at det sørges for at fagskoler som har opptaksgrunnlag nasjonalt eller i flere fylker også får ivaretatt dette. 

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget tar sak om ny tilskuddsordning fra 2018 for fagskolesektoren til orientering. 

Vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

 

Sak 147/18
Høring forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning og gradsbetegnelser

Kunnskapsdepartementet har sendt ut på høring forslag til forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning. Ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning av 8. juni 2018 nr. 28 gir hjemmel til å fastsette forskrift til loven (§18). 

I løpet av høsten 2018 varsler departementet samtidig at nye tillegg til forskriften vil komme, og at disse tilleggene vil bli gjenstand for egne høringer. Det som nå foreligger som høring, dreier seg om gradsbetegnelse for studentene etter endt utdanning. 

Fylkesutvalget bes ta stilling til høringen om forslag til forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune støtter forslaget til forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning slik det foreligger i høringsnotatet. 

Vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

 

Sak 148/18
Høring om mandat til nasjonale utvalg i fagskolesektoren

Nasjonalt fagskoleråd har sendt ut på høring et forslag til mandat for nye nasjonale fagutvalg i sektoren. Nasjonalt fagskoleråd har det siste året jobbbet med fremtidig organsiering av fagskolesektoren på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 

Høringssvaret skal sendes til Kompetanse Norge, som er sekreteriat for nasjonalt fagskoleråd med høringsfrist 1. september 2018.

Fylkesutvalget bes ta stilling til høringen om forslag til mandat for nye nasjonale fagutvalg.

Forslag til vedtak/uttalelse:

Rogaland fylkeskommune støtter i hovedsak de punktene som framkommer i høringen, men har følgende merknader: 

 • Rogaland fylkeskommune støtter mindretallets dissens om at det stilles krav til faglig kompetanse til rådsmedlemmene.
 • Rogaland fylkeskommune støtter alternativ 1 om ledelse i de nasjonale rådene. 

Vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

 

Sak 149/18
Høringsuttalelse - forskrift om utstedervirksomhet i Norge for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften).

Vegdirektoratet har lagt fram forslag til forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) fram for høring. Det blir foreslått å oppheve Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften) og foreslått endring av Forskrift om finansforetak og finanskonsern (Finansforetaksforskriften). 

Rogaland fylkeskommune skal gi sin uttalelse til forslag til innføring av Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (Utstederforskriften) og opphevelse av Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften) og endring av Forskrift om finansforetak og finanskonsern (Finansforetaksforskriften). 

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune tar til orientering Stortingets vedtak om at utstederfunksjonen skal skilles ut fra bompengeselskapene, men mener det bør åpnes opp for at bompengeselskapene kan etablere datterselskap som har ansvar for å være AutoPASS-utsteder. 
 2. Rogaland fylkeskommune ber om at de økonomiske konsekvensene av reformen blir nærmere vurdert. Spesielt gjelder dette nivået på utstedergodtgjørelsen. Det bør settes et tak for utstedergodtgjørelse per passering for at anlegg med høye takster ikke skal få uforholdsmessig store administrasjonskostnader. 
 3. Forholdet mellom operatør og utstederselskap i tilfelle med tvist om betaling bør avklares nærmere. 
 4. Rogaland fylkeskommune ber om at fristen for iverksettelse av forskrift og krav om tidspunkt for når bompengeselskap som har utstederfunksjonen integrert må ha avviklet utstederfunksjonen, blir forlenget. Bompengeselskapene må få tilstrekkelig tid til å få etablert nødvendig system og rutiner, og utstederselskap må få tid til å etablere seg. 

Vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

 

Sak 150/18
Høring - endringer i offentleglova m.m.

Høringsnotat om endringer i offentleglova m.m. er ved høringsbrev av 4. juli 2018 oversendt fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Fylkesutvalget bes ta stilling til høringen om endringer i offenleglova m.m.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune har ikke merknader til høring om endringer i offentleglova m.m. 

Vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

 

Sak 151/18
Salg av stiftelsen Polytecs aksjer i Uni Research Polytec AS til Uni Research / Norce

Stiftelsen Polytec ved styret ber om aksept for å selge stiftelsens aksjer i Uni Research Polytec AS til Uni Research AS i henhold til betingelsene i aksjonæravtalen. Rogaland fylkeskommune er medoppretter av Stiftelsen Polytec. 

Fylkesutvalget bes ta stilling til salg av stiftelsen Polytecs aksjer i Uni Research Polytech AS til Uni Research / Norce.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune aksepterer at Stiftelsen Polytec selger sine aksjer i Uni Research Polytec AS for kr. 1,- per stykk til Uni Research AS i henhold til betingelsene i aksjonæravtalen mellom partene. 

Vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

 

Sak 152/18
Ølen vgs- nytt verkstedbygg- høye tilbudspriser

Det vises til fylkesutvalgets sak 11/18 «Forprosjekt Ølen vgs- Nytt verksted», hvor følgende ble vedtatt: 

«1. Forprosjekt for Ølen vgs – Nytt verksted godkjennes
2. Kostnadsramme for prosjektet settes til kr. 66,2 mill kr inkl. inventar og utstyr
3. Kostnadsramme for tiltak beskrevet i rom- og funksjonsprogrammet, som ikke er tatt med i forprosjektet, vurderes innarbeidet i kommende økonomiplan» 

Det har vært utlyst en totalentreprisekonkurranse på byggearbeidene med frist før sommeren for innlevering av tilbud. Fylkesrådmannen har gjennomgått tilbudene og registrerer at tilbudt entreprisekost er betydelig over kostnadsestimatet i forprosjektkalkylen. Ettersom ny beregnet kostnadsramme for prosjektet nå er høyere enn vedtatt kostnadsramme, er det ikke gjort tildeling av kontrakt. 

Fylkesutvalget bes i saken ta stilling til økning i prosjektrammen. 

Forslag til vedtak:

 1. Kostnadsrammen for prosjekt med nytt verkstedbygg ved Ølen VGs økes med 14,9 mill kr, til totalt 81,1 mill kr.
 2. Bevilgningene til prosjektene «Gand vgs- 3.trinn nybygg i sør og nord» og «St. Svithun vgs- tilbygg og rehabilitering» reduseres med hhv 10 og 5 mill kr, totalt 15 mill kr. 

Vedtak:

Innstillingen er vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg. 

Sak 153/18
Ansettelse av ny fylkesrådmann - innstillingsrådets sammensetning

I kontroll- og kvalitetsutvalgets møte 31. mai d.å. var det enighet om å rette en henvendelse til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med forespørsel om fylkesutvalgets vedtak i sak 77/18 om oppnevning av innstillingsråd for tilsetting av ny fylkesrådmann, var i overenstemmelse med kommunelovens bestemmelser om kjønnsbalanse i folkevalgt organ. 

Departementet tar ikke stilling til det konkrete spørsmålet i sin tilbakemelding datert 15. juni, men gir en nærmere redegjørelse for regelverket. 

Saken legges under henvisning til ovenstående frem for fylkesutvalget til ny vurdering. Spørsmålet er om innstillingensrådets sammensetning må endres som følge av departementets tilbakemelding. 

Forslag til vedtak:

 1. Innstillingsrådet oppnevnt i FU-sak 77/18, bestående av 5 kvinner og 1 mann, avvikles. 
 2. Det opprettettes et nytt innstillingsråd sammensatt i hht bestemmelsene i kommunelovens § 29 nr. 3, jfr. §§ 36-38a: 
 • fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal
 • leder av administrasjonsutvalget Siv-Len Strandskog
 • gruppeleder av største opposisjonsparti Janne Johnsen
 • representant fra fylkesutvalget, Arne Bergsvåg
 • representant fra fylkesutvalget, Pål Morten Borgli
 • 2 tillitsvalgte 

Vedtak:

Innstillingen er enstemmig vedtatt.

 

Sak 154/18
Bioteknologirådet - forslag til nye medlemmer fra 2019

Det skal oppnevnes nytt Bioteknologiråd fra 1. januar 2019. I den forbindelse er fylkeskommunen invitert til å foreslå medlemmer.

Oppnevningen gjelder fra 1. januar 2019 til den dato departementet bestemmer, maks 4 år. Nåværende / tidligere medlemmer kan i utgangspunktet ikke gjenoppnevnes. 

Forslag til kandidater, vedlagt en kort redegjørelse med begrunnelse (maks 1 side), må være departementet i hende senest 15. september. 

Fylkesutvalget bes ta stilling til hvilke kandidat(er) som skal foreslås fra Rogaland fylkeskommune.

Forslag til vedtak:

Som kandidat til Bioteknologirådet fra 1. januar 2019, foreslås .......... 

Per Kåre Foss (KrF) fremmet følgende kandidater
Geir Sverre Braut
Sofie Margrethe Braut
Torfinn Ingeborgrud (MdG) fremmet Jan Boyer som kandidat.  

Vedtak:

Forslaget til kandidat, fremmet av Ingeborgrund fikk 1 stemme og falt:
Kandidatene, fremmet av Foss, ble enstemmig vedtatt. 

Sak 155/18
Søknad om fritak fra politiske verv - Michelle Flagstad, MDG - opprykk / nyvalg

Michelle Flagstad, MDG flyttet til Oslo 1. august d.å. Hun søker nå om fritak fra alle sine verv for resten av valgperioden. 

Dersom fritakssøknaden innvilges, må det foretas opprykk hva angår fylkestinget, og nyvalg til øvrige verv.

Fylkesutvalget bes ta stilling til Michelle Flagstad sin søknad om fritak fra alle sine verv, i tillegg til opprykk i fylkestinget / nyvalg til øvrige medlemmer.

Forslag til vedtak:

 1. Søknad fra Michelle Flagstad, MDG om fritak fra samtlige verv, innvilges. Fritaket gjøres gjeldende fra 1. november 2018. 
 2. Det foretas følgende opprykk / nyvalg, gjeldende fra 1. november 2018: 

  Fylkestinget – direkte opprykk

  Styret for Kunstskolen i Rogaland – som nytt medlem velges: Nicolas Cassis

  Styret for Rogaland Kunstsenter – som ny vara velges: Ingvald Erga

  Styringsgruppe – Regionalplan Jæren – som ny vara velges: Ingvald Erga

  Felles politisk referansegruppe for Bypakke Nord-Jæren / utbyggingspakke Jæren – som ny vara velges: Ingvald Erga

Vedtak:

 Innstillingen er enstemmig vedtatt. 

Sak 156/18
Regionale utviklingstrekk 2018

Regionale utviklingstrekk Rogaland 2018 presenterer oppdatert informasjon om utviklingstrekk i Rogaland innen ulike samfunnsområder. Rapporten gir et kunnskapsgrunnlag for utvikling av regionalpolitiske mål og strategier i Rogaland. 

Fylkesutvsalget bes ta stilling til den framlagte rapporten med oppdatert informasjon om utviklingstrekk i Rogaland.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering. 

Arne Bergsvåg (Sp) la fram et tilleggsforslag til innstillingen:
Rapporten legges fram som sak i fylkestinget. 

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg tar saken til orientering. 
Et enstemmig fylkesutvalg støtter tilleggsforslaget om å legge rapporten fram som sak i fylkestinget. 

Del denne artikkelen på: